Vinhomes giảng võ Mặt bằng Vinhomes giảng võ Giá bán Vinhomes giảng võ Bán chung cư vinhomes giảng võ Galerie Giảng Võ Vinhomes giảng võ Mặt bằng Vinhomes giảng võ Giá bán Vinhomes giảng võ chung cư imperia sky garden Imperia Sky Garden Imperia Sky Garden 423 Minh Khai

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Điện Biên: Gần 13 năm xây dựng và phát triển Bản in Gửi E-mail
Thứ tư, 17/06/2009

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên được thành lập tại Quyết định số 322 ngày 8/5/1996 của UBND tỉnh Lai Châu (cũ). Trên cơ sở sát nhập Sở Nông nghiệp, Sở Lâm nghiệp và Sở Thủy lợi. Đầu năm 1998 UBND tỉnh Quyết định giải thể Ban Định canh Định cư Kinh tế mới thành lập Chi cục ĐCĐC - KTM trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tháng 3/2008, UBND tỉnh Quyết định chuyển giao Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Như vậy, đến năm 2008, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là Cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và ĐCĐC - KTM.

Gần 13 năm xây dựng và phát triển nông nghiệp Điện Biên đã trải qua bao khó khăn, thử thác nhưng bằng sự kiên trì và ý chí quyết tâm trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của nhiều thế hệ cán bộ và nông dân các dân tộc trong tỉnh; Đến hôm nay Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực sự khẳng định mình trên lĩnh vực nông - lâm - thủy lợi - thủy sản, đã thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn và cán bộ công chức, viên chức trong ngành cùng nhau bàn bạc xác định hướng đi mới phù hợp với xu thế chung, cơ chế thị trường gắn với khoa học công nghệ đó là sự tiếp thu, truyền tải khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, Ngành xác định 3 nhiệm vụ giải pháp cơ bản quyết định sự thắng lợi trong nông nghiệp đó là:

Thứ nhất: Nguồn nhân lực. Đây là vấn đề mấu chốt có tính quyết định trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sau khi chia tách Lai Châu thành 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, hiện nay lực lượng cán bộ kỹ thuật đã được quan tâm chú trọng phát triển.

Thứ hai: Việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đã khuyến khích cán bộ công chức viên chức, nông dân tích cực lao động sáng tạo, đã có chính sách hợp lý cho cán bộ kỹ thuật thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

Thứ ba: Xây dựng cơ sở hạ tầng đối với nông nghiệp, nông thôn.

Được sự quan tâm dầu tư cơ sở hạ tầng đối với nông nghiệp, nông thôn Điện Biên có nhiều đổi mới như: Điện, đường, trường trạm. Đối với lĩnh vực nông nghiệp bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như: Trái phiếu Chính phủ, vốn vay ADB, vốn xây dựng cơ bản hàng năm của tỉnh đã đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Từ 3 yếu tố cơ bản trên là tiền đề cho ngành hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản sau:

*. Sản xuất Nông nghiệp: Sản xuất lương thực năm sau luôn cao hơn năm trước và luôn vượt kế hoạch đề ra. Năm 2004 sản lượng lương thực đạt 170.217 tấn, năm 2008 sản lượng lương thực đạt 202.731 tấn, nhịp độ tăng bình quân 4,7% năm, lương thực bình quân năm 2004 là 382kg/người/năm, năm 2008 là 424kg/người/năm. Diện tích lúa đặc sản hàng hóa đạt 10.000ha, sản lượng thóc hàng hóa đạt 50.000 - 60.000 tấn.

Một số cây Công nghiệp đã khẳng định được vị trí trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp như: chè Tủa Chùa, Cà phê Mương Ăng. Diện tích cà phê năm 2004  là 320 ha, sản lượng 272 tấn đến năm 2008 là 701 ha, sản lượng đạt 1.119 tấn, nhịp độ tăng bình quân diện tích 22,4%/năm; Sản lượng 58,7% năm.

Cây đậu tương phát triển mạnh trong những năm gần đây, được mở rộng ra toàn tỉnh, không những phát triển ở trên bãi, trên nương mà còn được canh tác trên đất ruộng 1 vụ, trên đất 2 vụ lúa. Việc áp dụng biện pháp gieo vãi đậu tương trên đất 2 vụ lúa đã tạo điều kiện để mở rộng diện tích những năm tới. Năm 2004 diện tích đậu tương có 6.148 ha, đến năm 2008 có 9.972 ha, nhịp độ tăng bình quân 12% năm về diện tích; Sản lượng năm 2004 đạt 6.838 tấn, đến năm 2008 đạt 10.950 tấn, tăng bình quân là 17,5%/năm.

Cây cao su đã và đang được chú trọng đầu tư phát triển với hình thức đại điền do Tập đoàn Cao su đầu tiên liên doanh liên kết với bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, năm 2008 trồng mới 986 ha.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển. Năm 2004 tổng đàn gia súc trong tỉnh là 320.702 con, đến năm 2008 lên 385.486 con, nhịp độ phát triển bình quân là 103,8%, nhịp độ tăng bình quân 4,8%/năm; Chất lượng đàn gia súc từng bước nâng cao thông qua các biện pháp lai tạo giống mới.

Nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh và có chuyển biến mới, diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2004 là 1.384 ha đến năm 2008 là 1.699 ha, tổng sản lượng đạt 1.033 tấn tăng 38 tấn so với năm 2007. Một số giống thủy sản mới được đưa vào nuôi trồng đạt kết quả kinh tế cao: Tôm càng xanh, cá rô phi đơn tính...

*. Sản xuất lâm nghiệp: Kết quả thực hiện dự án đối với công tác bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu của tỉnh giao, riêng kết quả trồng rừng mới so với mục tiêu, nhiệm vụ của một số dự án còn đạt thấp. Thực hiện chương trình 327 và dự án trồng mới 5 triệu ha rừng (chương trình 661) đến nay đã đạt được: Giao khoán bảo vệ rừng đạt 133.156 ha; Khoanh nuôi tái sinh rừng 290.81ha, trồng rừng mới 18.767 ha (Trong đó, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 14.883, rừng sản xuất 3.884 ha); Phát triển vườn rừng 1.396 ha; Chăm sóc rừng hàng năm là 37.955 ha.Việc tích cực áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất trồng trọt, chăn nuôi đã góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vật nuôi, nên đã tác động đến việc hạn chế canh tác trên nương rẫy.

Với kết quả trên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn thực sự khởi sắc, bà con nông dân càng tin yêu Đảng, Nhà nước hơn, hăng say học tập, lao động nhằm xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp.

Ghi nhận những thành tích của cán bộ, công chức, viên chức ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Điện Biên; Những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được Nhà nước, Chính Phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh khen thưởng, trong đó: Ngành Nông nghiệp và PTNT được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 đơn vị trực thuộc được tặng Huân chương Lao động hạng II; 4 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng III; 2 đơn vị, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng khen; 4 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính Phủ; 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 6 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 11 bằng lao động sáng tạo cho các cá nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Thủy sản, UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân. Đặc biệt năm 2008, Sở Nông nghiệp và PTNT được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Chi cục Kiểm lâm được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.