Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Chào mừng các bạn đến với TẠP CHÍ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CƠ QUAN CỦA BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG A.  Chức năng                       Tạp chí Thi đua Khen thưởng là cơ quan thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, ra đời nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống. B.  Nhiệm vụ                   Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; phản ánh toàn diện phong trào thi đua trên toàn quốc; giới thiệu kinh nghiệm và thành tích xuất sắc của các điển hình tiên tiến. - Từng bước thực hiện công khai, dân chủ: dân biết, dân bàn và tham gia thực hiện chế độ chính sách thi đua khen thưởng - Thông tin kịp thời về công tác thi đua khen thưởng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, các sự kiện nổi bật trong lĩnh vực thi đua khen thưởng. Các đơn vị, cá nhân đạt danh hiệu trong các phong trào thi đua, được tặng các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. - Cập nhật các văn bản pháp luật được ban hành - Cổ vũ động viên phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đồng thời cổ vũ các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - Tham gia nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tuyên truyền các kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. - Ngoài ra, tạp chí cũng đăng tải các thông tin thời sự về các hoạt động văn hoá, chính trị, xã hội, thể thao …trong nước và thế giới. - Tạp chí cũng dành một số diện tích để đăng tải các trang chuyên đề, dịch vụ quảng cáo I.  Tạp chí Thi đua Khen thưởng (Tạp chí in): Xuất bản 1 số/tháng, xuất bản vào ngày 15 hàng tháng. Tạp chí có các chuyên mục chính: - Nhân vật và Sự kiện - Diễn đàn trao đổi - Chung sức xây dựng nông thôn mới - Thi đua yêu nước - Điển hình tiên tiến - Văn hóa văn nghệ - Tin tức II. Website có tên miền: www.thiduakhenthuongvn.org.vn Sơ đồ website: Trên giao diện trang chủ gồm cá chuyên mục như sau:  - Giới thiệu - Phong trào thi đua - Điển hình tiên tiến - Diễn đần - Chuyên đề - Văn bản về TĐKT - Quyết định khen thưởng - Hỏi đáp -  Liên hệ - Video Clip D.  Tổ chức bộ máy Tạp chí Thi đua Khen thưởng  Ban biên tập: - Tổng biên tập:       Phạm Hồng Long - Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Công Hoan - Các phóng viên, biên tập viên