Đảng ủy Bộ Nội vụ: Triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
06/05/2021 - 14:50
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 17-CV/BTG và số 18-CV/BTG gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai các nội dung của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021). Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Công văn số 87-CV/BTG ngày 13/4/2021 gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đề nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 05/4/2021 (tại địa chỉ: www.dukcqtw.dcs.vn/Tài liệu). 

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể hóa một số nội dung trong Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có Công văn số 88-CV/BTG ngày 15/4/2021 gửi các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đề nghị triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW ngày 08/4/2021 (tại địa chỉ: www.dukcqtw.dcs.vn/Tài liệu).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 17-CV/BTG và số 18-CV/BTG gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo, triển khai một số nội dung: 

Một là, đề nghị Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ chỉ đạo, quán triệt Công văn số 87-CV/BTG ngày 13/4/2021 triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW và Công văn số 88-CV/BTG ngày 15/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương triển khai thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW đến cán bộ, đảng viên.

Hai là, Cổng/trang tin điện tử, các tạp chí in, tạp chí điện tử các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổ chức tuyên truyền kịp thời các nội dung trên.

Ba là, Công đoàn Bộ triển khai công tác tuyên truyền đến các tổ chức công đoàn trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ nghiên cứu, đề xuất Đảng ủy Bộ việc triển khai các hình thức tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phù hợp bối cảnh, tình hình dịch Covid-19./.

Văn Vỹ (Theo tcnn.vn)