Diễn đàn

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn. Thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và tất cả các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua là yêu nước Ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang trong giai đoạn khó khăn, cam go và quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Người kêu gọi: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, trai, gái; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa”. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được truyền đi như lời hiệu triệu, thôi thúc đồng bào và chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng, phát huy ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, ra sức thi đua, đóng góp sức người, sức của vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Từ đây, phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, phát động và tổ chức thực hiện ngày càng phát triển, gắn liền với lịch sử và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Ngày 11 tháng 6 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc trở thành ngày truyền thống thi đua yêu nước ở nước ta. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh khi luận bàn về thi đua đã nhấn mạnh: “Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những việc hàng ngày. Thật ra công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua. Thí dụ từ trước đến nay ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch, cho hợp vệ sinh, khỏi đau ốm. Xưa nay ta vẫn làm ruộng, nay ta thi đua làm cho ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn, mọi việc đều thi đua như vậy”. Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công việc hàng ngày của mỗi người là nền tảng của thi đua yêu nước. Không kể cương vị nào, thi đua phải thể hiện trước hết là nhận thức, việc gì có lợi cho đất nước, cho dân phải gắng hết sức làm, việc gì có hại cho nước, cho dân phải hết sức tránh. Để có phong trào thi đua với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp quần chúng phải chú trọng tất cả các mặt lợi ích; phải lấy lợi ích của dân tộc làm trọng, làm điểm tương đồng, phải kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, cộng đồng. “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”. Hồ Chí Minh từng nói: “Thi đua là cải tạo con người, càng hăng hái thi đua thì người chiến sĩ càng phải ra sức tìm tòi, học hỏi tiến bộ”. Theo Người, thi đua yêu nước còn là môi trường tu dưỡng, rèn luyện con người. Thông qua phong trào thi đua yêu nước, con người tự ý thức hơn về mình, chủ động khám phá, sáng tạo, dám hy sinh vì nghĩa cả, biết sống vì đạo lý, hăng hái làm việc tốt, biết phấn đấu để trở thành người tốt. Người còn chỉ rõ, công tác thi đua có vai trò to lớn đối với sự phát triển, tiến bộ của mọi người dân. Người nhấn mạnh: “Thi đua không phải là tranh đua… không giấu nghề, người đi trước hiểu biết, dẫn người đi sau, làm cho mọi người cùng tiến bộ”. Đó là “một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ”. Nhờ công tác thi đua mà bản thân thi đua thể hiện rõ sức thu hút, sự huy động của mình đối với mọi nguồn lực (sức lực, trí tuệ của đông đảo nhân dân; tiền tài, vật lực trong nhân dân...) vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ cho công cuộc đổi mới. Người cũng chỉ rõ, thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng. Khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua. “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”. Khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Khen thưởng bằng vật chất hoặc tinh thần nhằm động viên, khuyến khích phát triển cái tốt để lấn át cái xấu, nhằm xây dựng con người mới. Thi đua và khen thưởng thực sự là động lực đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua, khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng: “Số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua được tặng huân chương, huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt việc tốt”. Bên cạnh hình thức tuyên dương Anh hùng, Chiến sĩ thi đua, Người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt, việc tốt để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Người cũng đề nghị xuất bản sách gương người tốt, việc tốt để phổ biến sâu rộng trong nhân dân, qua đó nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến mới. Mỗi khi biết tin tập thể và cá nhân đạt những thành tích cao, Người thường gửi thư biểu dương, khen ngợi và động viên kịp thời. Hàng ngàn bức thư của Người đến với các tập thể, cá nhân, từ các cụ già đến các cháu thiếu nhi, từ chiến sĩ ngoài mặt trận đến dân quân du kích… đã trở thành những phần thưởng tinh thần vô giá. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thi đua, khen thưởng 72 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, bảo tồn, phục hưng và phát triển đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng vững mạnh. Thi đua yêu nước đã mang lại nhiều thắng lợi và hiệu quả thiết thực, thực sự trở thành động lực và hành động cách mạng trong các cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chống Mỹ cứu nước và bảo vệ chủ quyền đất nước đến thắng lợi hoàn toàn. Tiếp tục phát huy vai trò to lớn của phong trào thi đua yêu nước, sau khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Các phong trào thi đua yêu nước tập trung hướng về cơ sở và người lao động, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành động lực quan trọng, thực sự đi vào cuộc sống, khơi dậy, động viên, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Đặc biệt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cùng nhiều phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, các địa phương, như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Vì an ninh của Tổ quốc”, “Thi đua quyết thắng”… đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước. Để tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng phù hợp với tình hình mới của đất nước, đồng thời để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 1998 đến nay, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 3/6/1998 (khóa VIII) về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 (khóa XI) ban hành về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng... Năm 2003, Quốc hội đã ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng và sửa đổi bổ sung năm 2005, 2013. Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, tạo ra hành lang pháp lý quan trọng để nhanh chóng đưa Luật Thi đua, khen thưởng vào toàn bộ đời sống xã hội. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng xây dựng và ban hành thông tư, hướng dẫn, quy chế thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đã ngày một hoàn thiện, bám sát yêu cầu của thực tiễn đất nước và đi vào cuộc sống, góp phần tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng lớn trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các anh hùng, chiến sĩ thi đua được chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời. Khen thưởng người lao động trực tiếp được quan tâm. Khen thưởng thành tích kháng chiến được tập trung thực hiện tốt. Việc tuyên truyền các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới được tăng cường.   Có thể khẳng định, thi đua, khen thưởng đã và đang có ý nghĩa chính trị và tác dụng to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh xã hội và xây dựng đất nước. Để phù hợp với thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH và hội nhập quốc tế, cần thiết phải tập trung nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm đổi mới toàn diện phong trào thi đua và công tác khen thưởng để thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới. Phương Thanh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người Anh hùng giải phóng dân tộc

TĐKT - Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Người đi tìm hình của nước Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, lớn lên đi học lấy tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động của đất nước. Nhiều cuộc khởi nghĩa, đấu tranh anh dũng, bất khuất giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc đều lần lượt thất bại, phong trào cứu nước của nhân dân ta đứng trước khủng hoảng sâu sắc về đường lối. Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Người đã sớm hun đúc ý chí và khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba, Người đã lên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, rời bến cảng Nhà Rồng đi Mác xây (Pháp). Cuộc hành trình gần mười năm sau đó đã đưa Hồ Chí Minh đến nhiều vùng đất thuộc châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ... Những chuyến đi đã giúp Người có cơ hội được quan sát, nhận biết sâu sắc diện mạo của thế giới tư bản chủ nghĩa, trong đó hiện lên rất rõ nét những đặc trưng cơ bản của sự phân hóa, đối nghịch giữa người giàu và người nghèo, giữa những người bị áp bức, bóc lột và những kẻ thống trị nắm quyền uy, giữa các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc với một số ít dân tộc đế quốc xâm lược và thống trị. Đó cũng là quá trình Người học tập, tích lũy tri thức, nghiên cứu lý luận và đối chiếu lý luận với thực tế, tham gia hoạt động trong một số tổ chức chính trị - xã hội. Tháng 7/1920, Hồ Chí Minh tiếp cận, nghiên cứu “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin. Đây là sự kiện đánh dấu sự chuyển hướng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Người đã tìm thấy ở đó những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, giải phóng con người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, Nguyễn Ái Quốc quyết tâm đi theo chủ nghĩa Lênin và con đường của cách mạng Tháng Mười. Từ một người yêu nước, đến tháng 7/1920, Người đã trở thành người cộng sản yêu nước. Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. (Ảnh tư liệu). Ra đi tìm đường cứu một quốc gia là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Nhưng tìm thấy con đường ấy và điều quan trọng tiếp theo là bổ sung, hoàn thiện nó cho phù hợp với điều kiện cụ thể rồi đưa về áp dụng trong nước là việc khó gấp bội phần. Sau khi được tiếp thu đầy đủ Chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã ngày đêm nghiên cứu kỹ lưỡng, vận dụng một cách đúng đắn và sáng tạo vào thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Cùng với việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, Nguyễn Ái Quốc còn dày công chuẩn bị về mặt tổ chức để huấn luyện, đào tạo cán bộ, từ các lớp huấn luyện do Người tiến hành ở Quảng Châu (Trung Quốc) tiến tới thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Chính những thanh niên trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã tham gia phong trào “vô sản hoá” để cùng ăn, cùng ở, lao động, đồng thời truyền bá lý luận Mác - Lênin và đường lối cách mạng đúng đắn vào phong trào công nhân, giác ngộ họ và tổ chức họ đấu tranh cách mạng một cách tự giác. Thông qua phong trào “vô sản hóa”, lớp lớp thanh niên yêu nước được rèn luyện trong thực tiễn, giác ngộ lập trường giai cấp công nhân sâu sắc, hiểu rõ nguyện vọng, lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ, tiến tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam, tạo điều kiện chín muồi và hợp quy luật cho sự ra đời của Đảng. Với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do Người sáng lập vào năm 1930, cùng Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối cách mạng Việt Nam đã cơ bản được hình thành, con đường cứu nước đúng đắn của Việt Nam đã cơ bản được xác định. Điều này không chỉ khai thông bế tắc trong đường lối giải phóng dân tộc, mà còn giải quyết đúng đắn, sáng tạo và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các vấn đề trọng yếu của cách mạng Việt Nam. Chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới thắng lợi Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã gắn kết thành một khối, phát huy cao độ sức mạnh toàn dân tộc, làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong bản Tuyên ngôn độc lập đọc ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân, đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”. Ngay sau khi giành độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ của ta đứng trước tình thế vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng đã sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn, chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua thác ghềnh, bảo vệ Đảng và giữ vững chính quyền cách mạng. Trên cơ sở đường lối kháng chiến “toàn dân”, “toàn diện”, “trường kỳ”, “dựa vào sức mình là chính” phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của toàn dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân lần lượt đánh bại mọi âm mưu, kế hoạch xâm lược của kẻ thù, đặc biệt là thắng lợi trong Chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (năm 1954), chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được ký kết, hoà bình lập lại ở Đông Dương, nhưng đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam Việt Nam. Lại một lần nữa với tinh thần và quyết tâm “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi chống Mỹ cứu nước, từng bước đánh bại Chiến lược chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ, Việt Nam hoá chiến tranh, từ Đồng khởi đến Tổng tấn công Mậu Thân (1968), tiếp đó là Điện Biên Phủ trên không và cuối cùng là Tổng tấn công mùa xuân 1975, cuộc chiến tranh kéo dài gần 30 năm của nhân dân Việt Nam đã thắng lợi. Miền Nam đã được giải phóng, đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội, đang phát triển hội nhập cùng bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc (Ảnh tư liệu) Những thắng lợi vẻ vang đó gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nhân dân và xây dựng CNXH. Vượt qua muôn trùng khó khăn, thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc, như Người đã tâm sự “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo là vì mục đích đó”. Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người chỉ có một tâm nguyện và ham muốn “...ham muốn đến tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến khi phải từ biệt thế giới này, Người chỉ tiếc “...tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Chính ham muốn và mục đích vô cùng cao đẹp ấy đã tạo cho Người một ý chí và nghị lực vô cùng mãnh liệt, là điểm tựa giúp Người vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dẫn dắt nhân dân ta đến bến bờ hạnh phúc. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch của đất nước sau gần 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế là minh chứng sinh động khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; khẳng định sự đúng đắn về đường lối cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra; và chính trong quá trình vận động của cách mạng, tư tưởng, đường lối đó ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện, trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Phương Thanh

Khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết của toàn dân trong mọi thời đại

TĐKT - Trong những ngày này, nhân dân cả nước đang vui mừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020), là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước, nhận thức sâu sắc hơn giá trị, những bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn đấu tranh của dân tộc để tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 để vượt qua mọi khó khăn, thử thách trên tất cả các lĩnh vực: Đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và trật tự, an toàn xã hội; trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu khoa học, học tập; trong thiên tai, dịch bệnh, thảm họa và nhiều lĩnh vực khác, để vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những năm gần đây, đất nước liên tục đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện ở tất cả các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; các nhiệm vụ về bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao… Tuy nhiên, từ ngày 23/1/2020, dịch Covid-19 được xác định ở Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào cuộc chiến đầy cam go, thử thách. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn chứng kiến các doanh nghiệp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19  Với tinh thần "chống dịch như chống giặc”, sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để cứu người thoát dịch; coi con người là vốn quý nhất, là trung tâm của mọi chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, liên tục; ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, cơ quan chức năng, địa phương tập trung triển khai, ứng phó và ngăn chặn dịch lây lan. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”; các ban, bộ, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ. Toàn lực lượng ngành Y tế, Quân đội, Công an đã phối hợp chặt chẽ cùng các ngành chức năng đồng loạt ra quân, đoàn kết thống nhất, nắm chắc tình hình, diễn biến, kịp thời triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, bài bản, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Trong Lời kêu gọi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước viết “Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện với nhiều hình thức; vận động nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thống nhất quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước bằng mọi biện pháp, tập trung phòng, chống dịch bệnh. Ban Thường trực chủ động điều chỉnh kế hoạch, phân công công tác, tập trung ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch; tổ chức hội nghị trực tuyến, ban hành nhiều văn bản tới Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí, các tổ chức tôn giáo để thống nhất yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Hầu hết Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố đã tổ chức phát động; các tổ chức thành viên là các tổ chức tôn giáo đều có văn bản triển khai đến các chức sắc, chức việc, tín đồ về việc phòng, chống dịch bệnh. Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với cơ quan chức năng. Ở các địa phương, phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, người uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, triển khai tuyên truyền đến từng địa bàn khu dân cư, hộ gia đình với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, điển hình như MTTQ: Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra” kết hợp với vận động hỗ trợ phòng, chống dịch; thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hàn Quốc cho người nước ngoài trên địa bàn; thành phố Đà Nẵng phát 7.000 tờ khai báo y tế và 19.000 tờ rơi, vận động 1.667 cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn ký cam kết tạm dừng kinh doanh, thành lập 171 Tổ phòng, chống dich bệnh tại khu dân cư; thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ, vận động linh mục, chức sắc, chức việc các nhà thờ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Bắc Ninh vận động người dân khai báo sức khỏe y tế điện tử trên hệ thống nCovi; tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền việc kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; tỉnh Bình Phước phối hợp với Ban Dân vận và các tổ chức chính trị - xã hội để tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tới cán bộ, công chức… Các tổ chức như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tuyên truyền, đề xuất các giải pháp hỗ trợ người lao động, hướng dẫn Công đoàn trong các doanh nghiệp chủ động chung tay cùng doanh nghiệp khắc phục hậu quả dịch bệnh, khen thưởng, động viên, ghi nhận cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức có thành tích trong phòng, chống dịch. Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều giải pháp để khuyến khích hội viên phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng năng lực sản xuất, tìm thị trường mới, phát triển chuỗi cung ứng trong thị trường nội địa. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vận động thanh niên tạm hoãn hoặc giảm quy mô đám cưới; lắp đặt các trạm rửa tay dã chiến; tổ chức các hoạt động tình nguyện “Ngày làm việc tốt”; thành lập các Đội phản ứng nhanh; thực hiện "gõ cửa từng nhà" khai báo y tế. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin đến hội viên thông qua zalo, facebook; tổ chức tuyên truyền với 72.944 cuộc, phát trên 3,1 triệu tờ rơi, đăng gần 1,3 triệu tin, bài. Hội Cựu chiến binh Việt Nam phổ biến, quán triệt công tác phòng, chống dịch cho gần 3 triệu hội viên; phát hành 145.000 bản tin nội bộ. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam lồng ghép nội dung tuyên truyền, khuyến cáo của Bộ Y tế trong các bài giảng, thuyết pháp; dừng tổ chức các khóa tu, thuyết pháp định kỳ và các sự kiện. Các thành viên, hội viên có kiến thức, kỹ năng trong lĩnh vực y khoa của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vận động các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước ủng hộ, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người lao động… Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk tuyên truyền vận động nhân dân cách phòng, chống dịch Để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, ngày 17/3/2020, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra Lời kêu gọi “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”. Tại trụ sở cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng như cơ quan Mặt trận 63 tỉnh, thành phố trong cả nước những ngày sau đó đã được đón nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đến ủng hộ phòng, chống dịch. Thông điệp của lòng yêu thương đã lan tỏa mạnh mẽ; thật xúc động khi được tiếp đón, tiếp nhận rất nhiều sự ủng hộ dù ít, dù nhiều từ tấm lòng của các cụ, các bác lớn tuổi đến các cháu thiếu nhi; từ những người có điều kiện kinh tế hay đang còn khó khăn; của các tổ chức tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế; các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đến các doanh nghiệp tư nhân; từ các thầy cô giáo đến các em học sinh; từ các chiến sĩ công an, quân đội đến huấn luyện viên bóng đá, các cầu thủ, nghệ sĩ và rất nhiều những cô bác, anh chị với nhiều nghĩa cử cao đẹp. Tính từ khi phát động đến nay (29/4/2020), số tiền, hiện vật các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch được hơn 1.900 tỷ đồng (trong đó thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gần 914 tỷ đồng; tại 63 tỉnh, thành phố, tổng số tiền, hàng ủng hộ và đăng ký ủng hộ được hơn 1.025 tỷ đồng; trong đó ủng hộ bằng tin nhắn thông qua Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia đầu số 1407 do Ban Thường trực phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam và Bộ Y tế phát động từ ngày 19/3/2020 đến nay được khoảng hơn 150 tỷ đồng). Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực đã chuyển tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm các trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời chuyển hiện vật tới Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… để có thêm những đồ dùng, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tại các địa điểm cách ly trên cả nước. Với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng đó, đến nay, 18 ngày liên tiếp đất nước ta không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Với 271 ca nhiễm Covid-19 trong 100 triệu dân, hệ số lây nhiễm dịch bệnh ở nước ta thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Chúng ta đã thực hiện tốt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đúng đắn, chi phí thấp, được các tổ chức quốc tế, các quốc gia đánh giá cao. Có thể nói, Việt Nam đã cơ bản đẩy lùi được Covid-19. Thắng lợi bước đầu này đã thể hiện ý chí, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong đó nổi bật là đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ ngành ngoại giao, các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương… đã vào cuộc quyết liệt, quyết đoán với thông điệp quan trọng là “chống dịch như chống giặc”, không ai đứng ngoài cuộc. Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơi lỏng; cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị của Bộ Chính trị ngày 23/4/2020 và Chỉ thị số 19, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung nguồn lực, khắc phục hậu quả nghiêm trọng của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhau ổn định cuộc sống; lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong xã hội, nhân rộng những mô hình, sáng kiến, sáng tạo giúp cá nhân, gia đình, cộng đồng hay hợp tác xã, doanh nghiệp… vươn lên mạnh mẽ trong khó khăn, thử thách. Phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tăng cường nắm bắt tình hình khó khăn của các tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 để chăm lo tốt hơn cho nhân dân. Đặc biệt, chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo các nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2020) và hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2020), chúng ta càng thấm nhuần sâu sắc hơn về sức mạnh lòng dân và tình nghĩa đồng bào, về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về tính ưu việt, nhân văn của chế độ ta, về sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước. Chúng ta tin tưởng rằng: Mỗi người, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm khắc phục khó khăn, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tin tưởng vững chắc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để góp phần khắc phục nhanh hậu quả của dịch Covid-19, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tạo khí thế mới trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thục Anh

Hội thảo khoa học quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận và thực tiễn”

TĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sáng ngày 22/4/2020, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Di sản V.I.Lênin: Giá trị lý luận - thực tiễn”. Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hội thảo có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các địa phương cùng nhiều nhà khoa học trong cả nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội và an toàn sức khỏe cho các đại biểu tham dự cũng như cộng đồng. Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và những người lao động bị áp bức trên toàn thế giới. V.I.Lênin đã để lại cho chúng ta một di sản đồ sộ vô cùng quý báu. Cuộc đời và sự nghiệp của V.I.Lênin không chỉ biểu hiện phong phú, sâu sắc về tư tưởng, lý luận mà còn là biểu tượng cao đẹp của một người cộng sản chân chính, mẫu mực, suốt đời phấn đấu cho cách mạng và tiến bộ xã hội, cho sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân, giải phóng dân tộc, giải phóng con người khỏi áp bức, nô dịch. Dù thời gian đã lùi xa và thế giới hiện đã có nhiều thay đổi to lớn song tư tưởng của V.I.Lênin vẫn là ngọn đuốc soi đường cho nhân loại trong hành trình phát triển mà Hội thảo của chúng ta hôm nay có nhiệm vụ góp phần làm sáng tỏ. Đồng thời, trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, nhiệm vụ đặt ra cấp thiết cho những người cộng sản trên toàn thế giới là phải tiếp tục, kiên trì, vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội Phát biểu đề dẫn Hội thảo, nhắc lại thân thế và sự nghiệp của V.I.Lênin, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: Bằng hoạt động lý luận và thực tiễn xuất sắc, V.I.Lênin đã bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác trong giai đoạn lịch sử mới - giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản; lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917, lập nên nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, đưa chủ nghĩa xã hội từ lý luận khoa học trở thành hiện thực sinh động, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của vị lãnh tụ thiên tài V.I.Lênin là dịp để chúng ta tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Người cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu nhằm hiểu rõ hơn trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách của V.I.Lênin trong việc bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô-viết; từ đó, chúng ta có thêm bản lĩnh và quyết tâm để kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; có ý chí, sức mạnh và khát vọng mãnh liệt vượt qua mọi khó khăn, thử thách, làm nên kỳ tích Việt Nam. Với nhiều tham luận và ý kiến phát biểu, Hội thảo đã tập trung làm rõ các vấn đề trọng tâm: V.I.Lênin phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác về khả năng thắng lợi của cách mạng vô sản trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, mở ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; V.I.Lênin là tấm gương mẫu mực trong cuộc đấu tranh bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác;  lý luận về dân tộc và dân tộc thuộc địa của V.I.Lênin là chỉ dẫn quý báu cho các dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; di sản của V.I.Lênin là ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo nhân dân ta thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mai Thảo  

Tự hào Tổ quốc Việt Nam

TĐKT - Trải qua lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước, dân tộc Việt Nam đã hun đúc nên nhiều giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, nổi bật là tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái, nhân nghĩa, bao dung, cần cù, sáng tạo và ý chí kiên cường, bất khuất. Truyền thống đó đang tiếp tục được phát huy và tỏa sáng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Lực lượng y tế Thủ đô lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân Yêu nước là truyền thống nổi bật trong hệ giá trị của dân tộc Việt Nam. Truyền thống ấy là mẫu số chung, là nguồn lực nội sinh của cộng đồng dân tộc. Lòng yêu nước của người Việt Nam không chỉ là tư tưởng, tình cảm mà đã trở thành triết lý, là chủ nghĩa yêu nước, là ý chí, khí phách, quyết tâm và hành động của mỗi con người. Nhận định về truyền thống yêu nước của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.6, tr.171). Lòng yêu nước của người Việt Nam được thể hiện ở lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; yêu từng tấc đất, núi sông, yêu thiết tha quê hương, làng xóm, yêu con người, yêu văn hoá, phong tục tập quán, lối sống tốt đẹp trọn nghĩa vẹn tình. Ôi đất nước sau bốn nghìn năm đi đâu ta cũng thấy  Những cuộc đời đã hóa núi sông ta Lịch sử dân tộc Việt Nam là thiên anh hùng ca về tinh thần quật khởi, ý chí quật cường bất khuất, xả thân trong các cuộc đấu tranh chống thiên tai, địch họa, chống lại sự đô hộ, đồng hóa, âm mưu xâm lược của ngoại bang, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn thử thách, sóng gió để đi đến những thắng lợi vinh quang, cũng như tinh thần quyết tâm mạnh mẽ xây dựng đất nước hùng cường trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước. Trong bài Diễn văn kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cũng nhấn mạnh: “Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã chứng minh rằng, yêu nước và giữ nước, kiên quyết chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và thống nhất đất nước là truyền thống cực kỳ quý báu của dân ta”. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: Ôi! Tổ Quốc ta yêu như máu thịt Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng Ôi! Tổ quốc! Nếu cần, ta chết Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông! Lòng yêu nước ấy, tinh thần ấy không chỉ được thể hiện trong suốt chiều dài lịch sử, qua những chiến công vĩ đại, mà còn được thể hiện sâu sắc chính ngay trong cuộc sống thường ngày, bởi những con người bình dị nhất. Mỗi người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần ấy, ý chí ấy trong quá trình lao động sản xuất, chiến đấu để góp phần cống hiến cho đất nước, cho Tổ quốc của mình. Những tháng ngày qua, việc cả nước chống dịch Covid-19 như chống “giặc” đã tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước ấy. Mọi người Việt Nam, từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến mỗi công dân; từ ngõ xóm, đồng quê đến thành thị, phố phường, từ trong nước đến đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc vẫn hướng về đất nước với tinh thần đoàn kết, quyết tâm. Nổi bật trong cuộc chiến ấy là những chiến sĩ công an, quân đội, những bác sĩ, y tá đã quên ăn, quên ngủ, chấp nhận vất vả và hy sinh sự an toàn của bản thân vì sức khỏe và sự bình yên của nhân dân, đất nước. Hơn bao giờ hết, trong mỗi thời khắc “sống còn ấy” dòng máu Lạc Hồng lại chảy trong huyết quản mỗi con người Việt Nam. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 viết: “Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội”. “Toàn thể dân tộc Việt Nam ta hãy cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chiến thắng đại dịch Covid-19”. Cùng với lòng yêu nước thì tinh thần đoàn kết cũng là truyền thống nổi bật của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết trở thành giá trị vững bền, là “chất keo” kết dính tự nhiên, là mạch nguồn của sức mạnh Việt Nam. Mỗi người Việt Nam từ lịch sử đến hiện tại đều mang trong mình giá trị tinh thần ấy. Trong bài thơ “Lịch sử nước ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Dân ta phải biết sử ta Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam Kể năm hơn bốn nghìn năm Tổ tiên rực rỡ anh em thuận hòa Thuận hòa, đoàn kết, bao bọc, che chở lẫn nhau là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc ta. Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, tư tưởng thuận hòa, đoàn kết, sự hòa đồng là tư tưởng chủ đạo, chi phối. Nó mạnh hơn tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh hai tiếng “đồng bào” khi đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Hai tiếng thiêng liêng ấy như sức mạnh lôi cuốn, cố kết các thể cộng đồng, dòng giống Việt Nam.  Trên tinh thần ấy, chúng ta thấy trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh từ “đoàn kết” được coi là chìa khóa để mở ra sức mạnh Việt Nam. Cụm từ “đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 2.000 lần và cụm từ “đại đoàn kết” được Người nhắc tới hơn 80 lần. Điều đó nói lên sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết, đồng thời tỏ rõ tầm chiến lược tư tưởng đoàn kết của Người. Theo Người, đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành lấy thắng lợi”. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, thành công, đại thành công Trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm tinh thần đoàn kết đã tạo nên một sức mạnh vô địch và bất diệt, nó nhấn chìm mọi bè lũ bán nước và cướp nước. Tinh thần đoàn kết ấy còn được thể hiện ở sự đùm bọc, sẻ chia, yêu thương, cảm thông với những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Nhiều điều phủ lấy giá gương Người trong một nước phải thương nhau cùng Ngày nay, tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” được thể hiện rõ trong thời kỳ cả nước chống “giặc” Covid-19. Những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trong  cuộc chiến chống Covid-19 đã tiếp tục lan tỏa tinh thần ấy. Nhiều tổ chức, cá nhân gửi gắm tấm lòng, niềm tin thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian qua. Chỉ sau một tuần phát động sự ủng hộ của nhân dân đối với cuộc chiến chống Covid-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có rất nhiều tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp tham gia ủng hộ hàng trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc hiện vật, là hàng nghìn phần quà là khẩu trang y tế, nước súc miệng diệt khuẩn, những suất cơm cho những người phải cách ly, những người ở tuyến đầu chống dịch, là những cây ATM gạo miễn phí… Bên cạnh đó còn có những mẹ Việt Nam Anh hùng, những cụ già, những em nhỏ, những Việt kiều xa quê đều tích cực hưởng ứng lời kêu gọi ấy. Có nhiều bác sĩ đã nghỉ hưu, những sinh viên các trường đại học còn làm đơn tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Tất cả những việc làm đó đã tiếp tục làm cháy mãi ngọn lửa của tinh thần đoàn kết Việt Nam. Hãng thông tấn Sputnik của Nga có bài đánh giá cao những kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, cho rằng "Việt Nam đã nêu tấm gương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19", đồng thời khẳng định, truyền thống đoàn kết, nhất trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức đã giúp Việt Nam khống chế hiệu quả dịch Covid-19. Trong những lúc gặp khó khăn, hoạn nạn thì tinh thần đoàn kết còn mở rộng thành tinh thần vượt khó, nhân nghĩa, bao dung. Người Việt Nam tự nhắn nhủ nhau rằng: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống những chung một giàn Nên mỗi cử chỉ, hành động của họ đều hướng theo tinh thần ấy. Thâu thái lối sống trọng nhân tình, đạo lý, lễ nghĩa, nhân ái, khoan dung của người Việt Nam, trong “Bình Ngô Đại Cáo” Nguyễn Trãi đã viết: Đem đại nghĩa để thắng hung tàn Lấy chí nhân để thay cường bạo Hay trong “Bảo kính cảnh giới” Nguyễn Trãi cũng viết: Đồng bào cốt nhục nghĩa càng bền Cành Nam cành Bắc một cội nên Tinh thần nhân nghĩa, bao dung của người Việt Nam cũng được thể hiện ngay trong những ngày chống dịch Covid-19. Với tinh thần “không bỏ lại ai ở phía sau” nên ai cũng được quan tâm, chăm sóc. Những lúc hoạn nạn mới thấy hai tiếng “đồng bào” mang ý nghĩa thiêng liêng và lớn lao đến thế. Những người con ở xa Tổ quốc vẫn muốn về với đất mẹ để được che chở, bao dung, để được sẻ chia đùm bọc. Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, luôn coi sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của nhân dân lên trên hết. Hình ảnh người chiến sĩ công an đáp lại đề nghị của người dân mua giúp đồ dùng tại khu cách ly cũng là những hình ảnh mang mang tinh thần đồng bào, tương thân, tương ái ấy. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 cũng viết: “Với tinh thần coi sức khoẻ và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, người Việt Nam không chỉ bảo vệ mình mà còn chữa trị và chăm sóc người nước ngoài chu đáo. Nghĩa cử đó được cộng đồng quốc tế và các cơ quan báo chí quốc tế đánh giá rất cao. Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã nói: “Tôi muốn được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả y, bác sĩ và các cơ quan chính phủ Việt Nam vì đã giúp chúng tôi hỗ trợ các công dân Anh mắc Covid-19 trong thời gian qua”. Nhiều cơ quan truyền thông và báo chí tại Cộng hòa Séc trong những ngày qua đã đồng loạt đưa tin ca ngợi tấm lòng và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Séc dành cho chính quyền và người dân sở tại trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Hãng Thông tấn Séc ngày 25/3, dẫn lời ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Séc-Việt đánh giá, cộng đồng người Việt là cộng đồng người nước ngoài duy nhất tại Séc đã hỗ trợ các bệnh viện, lực lượng ứng cứu và người dân Séc bằng cả vật chất và tài chính trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đó là lý do tại sao những ngày vừa qua, các hãng truyền thông quốc gia và địa phương cũng như nhiều tờ báo ở Séc như Mlada fronta dnes, Lidove noviny… đưa tin đậm nét về tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Séc đối với người dân sở tại trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, trong bài diễn văn tối 23/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis đã ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân trong công cuộc phòng chống đại dịch Covid-19. Đó là những minh chứng rõ nét về tinh thần bao dung, nhân ái của người Việt Nam. Hơn hết, trong bất kỳ một cuộc chống giặc nào, từ giặc ngoại xâm đến “giặc Covid-19”, người Việt Nam luôn thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên, khát khao chiến thắng mãnh liệt, luôn tin tưởng ở chiến thắng, ở tương lai của dân tộc. Tinh thần ấy được thể hiện ở sự quả cảm, ý chí kiên cường cùng quyết tâm sắt đá để vượt qua mọi khó khăn gian khổ của người Việt Nam. Trong kháng chiến, đó là tinh thần bất khuất, sự hy sinh anh dũng, “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, vượt lên phong ba lửa đạn để chiến đấu chống kẻ thù. Trong hòa bình, đó là khát khao đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, “sánh vai với các cường quốc năm châu”. Ngày nay, trong chống dịch Covid-19, đó là tinh thần quyết tâm cao độ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm hạn chế sự lây lan, không chế thành công dịch. Với quyết tâm đó, Việt Nam đã thành công trong đợt đầu chống dịch, và mặc dù tình hình dịch bệnh trên thế giới ngày càng có diễn biến phức tạp, nhưng đến nay Việt Nam vẫn đang thể hiện tinh thần chủ động, làm chủ tình hình, khắc phục khó khăn để chiến thắng dịch bệnh. Cùng với đó, mọi người dân Việt Nam đều vững một niềm tin mạnh mẽ vào quyết tâm của Chính phủ, cùng đồng lòng, nhất trí để chiến thắng dịch trong thời gian sớm nhất. Trong Lời kêu gọi toàn dân đồng lòng chống dịch Covid-19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ngày 30/3/2020 cũng viết: “Trong tình hình hiện nay, sự đoàn kết và phối hợp hành động toàn cầu là cơ sở bảo đảm chắc chắn cho chiến thắng cuối cùng của thế giới trước đại dịch này”. Câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai đoạn lịch sử hào hùng chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII của dân tộc sẽ tiếp tục lan tỏa, bồi đắp khát vọng, ý chí mãnh liệt của mỗi con người Việt Nam về một đất nước hùng cường, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, hoà bình và phát triển xứng tầm với quốc tế. Mênh mông một dải Bạch Đằng Nghìn thu soi rạng giống dòng quang vinh!                                                                                Đặng Quang Định

Phong trào thi đua yêu nước đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức, toàn diện của đất nước

TĐKT - Sáng 20/2, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức phiên họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì Hội nghị. Toàn cảnh Hội nghị Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT Trung ương, năm 2019, các phong trào thi đua có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng phát động đã triển khai có hiệu quả, trở thành nòng cốt, định hướng các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành. Đặc biệt, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được phát động rộng khắp, về đích trước gần 2 năm với gần 53% số xã và trên 16% số huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở tạo chuyển biến tích cực, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân. Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hơn tính công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa tôn vinh cái tốt, cái thiện, vừa góp phần đấu tranh với cái xấu, cái ác, chấn chỉnh tình trạng “thành tích ít mà nói cho nhiều”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Năm 2019, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành khen thưởng trên 110.000 trường hợp, trong đó khen thưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất chiếm 8,79% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chiếm trên 25%. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, ghi nhận rằng các phong trào thi đua đóng góp trực tiếp vào kết quả vượt mức, toàn diện của đất nước trong năm 2019, mang lại niềm tin cho nhân dân với Đảng, Nhà nước, nâng cao tiềm lực kinh tế, đời sống của nhân dân, uy tín quốc tế của Việt Nam... Qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhắc lại tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã kịp thời chỉ đạo Hội đồng TĐKT Trung ương khen thưởng các y, bác sĩ trực tiếp điều trị, đội bay 919 và những y, bác sĩ từ Việt Nam sang Vũ Hán đón các công dân Việt Nam về nước. Có 20 Bằng khen của Thủ tướng đã được trao cho các cá nhân, tập thể. Định hướng thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tổ chức phát động các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, địa phương và của đất nước. Các bộ, ngành, địa phương phát động các đợt thi đua cao điểm, thi đua nước rút tập trung giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Đặc biệt, trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, không được chủ quan, chúng ta có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với các cấp, các ngành trong việc ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh. Cả hệ thống chính trị vào cuộc không chỉ là khống chế, đẩy lùi dịch bệnh mà mục tiêu rất quan trọng là giữ vững phát triển kinh tế của đất nước, không vì dịch bệnh mà ngưng trệ các hoạt động của xã hội. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai đồng bộ ở tất cả các ngành, các cấp phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở” khi mà hiện nay vẫn còn một bộ phận cán bộ chưa phục vụ tốt người dân, chỗ này chỗ khác còn kêu ca nhiều. Hội đồng TĐKT Trung ương phải tham mưu tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X để thực sự là Đại hội biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong toàn quốc, là kết tinh thành quả của các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; đồng thời tiếp tục phát động sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025. Các bộ, ngành, địa phương tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp bảo đảm trang trọng, thiết thực với nội dung, hình thức phong phú, tiết kiệm; lựa chọn, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, xứng đáng nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Về công tác khen thưởng, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích. Về dự án Luật TĐKT (sửa đổi), cần có sự nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, toàn diện, nhất là những vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay. Việc xây dựng dự án Luật phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng tấm gương điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái ác, cái xấu, đặc biệt là một số biểu hiện thiếu niềm tin. Một khí thế mới, niềm tin vào tương lai của dân tộc với khát vọng đưa Việt Nam hùng cường đã được nhân dân hưởng ứng và đạt một số kết quả bước đầu. Công tác TĐKT phải góp phần vào động lực đó, đưa đất nước có bước tiến mới trong thời gian tới. Nguyệt Hà

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương vừa có công văn số 139/BTĐKT-VI ngày 20 tháng 1 năm 2020, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác TĐKT. Theo đó, để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước, Ban TĐKT Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là bộ, ngành, tỉnh) quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung: Một là, tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020). Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật TĐKT và các nghị định quy định chi tiết thi hành, trong đó chú trọng một số nội dung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư, quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác TĐKT phù hợp với pháp luật về TĐKT và thực tiễn của từng bộ, ngành, địa phương. Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời. Việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được. Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng TĐKT cấp bộ, ngành, tỉnh trước khi xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng. Ba là, quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện đúng các quy định của Luật TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, phải tiến hành họp Hội đồng TĐKT (không xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản thay cho việc họp Hội đồng); thực hiện trình khen thưởng theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ban TĐKT Trung ương chỉ nhận hồ sơ bảo đảm đúng các quy định về hồ sơ, thủ tục và thời gian theo quy định. Phương Thanh

Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

TĐKT - Mừng Đảng 90 mùa xuân, mừng đất nước đổi mới, với tinh thần và khí thế mới, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân ta nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng cố gắng, nỗ lực tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bước ngoặt quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Bôn ba khắp thế giới, Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thảo luận và thông qua "Chánh cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt", "Chương trình tóm tắt" và "Điều lệ vắn tắt" của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đồng thời định kế hoạch lập Ban Chấp hành Trung ương lâm thời. Các văn kiện trên đã xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam là đánh đổ đế quốc và phong kiến tay sai, lập ra Chính phủ của nhân dân, làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được sống tự do, hạnh phúc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng ra đời, đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam; đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sĩ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác 90 năm qua, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, chịu hậu quả nặng nề của nhiều năm chiến tranh, lại bị bao vây cấm vận, Việt Nam đã vượt lên phát triển kinh tế khá nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế. Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986) đã đưa ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta vượt qua khủng hoảng kinh tế, đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng, sớm đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, được quốc tế đánh giá cao. Diện mạo đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, Việt Nam đã có quan hệ với 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2019 đã đạt được những kết quả tích cực. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao, tăng trưởng GDP năm 2019 ước tính đạt 7,02%. Đây là năm thứ hai liên tiếp trong giai đoạn chiến lược 10 năm nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 7%, vượt mục tiêu đề ra, quy mô được mở rộng với chất lượng ngày càng được cải thiện. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân năm 2019 chỉ tăng 2,79%, thấp nhất trong 3 năm qua. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt qua mốc 500 tỷ USD. Đời sống nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4% (giảm 1,3% so với cuối năm 2018). Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã về đích sớm trước một năm rưỡi. Đến hết năm 2019, cả nước có trên 4.806 xã (54%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt 15,66 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí, hoàn thành trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020). Cả nước có 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xuất hiện địa phương có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Vững bước đi lên, xây dựng đất nước hùng cường Phát huy những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Cùng với các giải pháp đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức, cán bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ với tinh thần nói đi đôi với làm, tạo hiệu ứng tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng. Phương Thanh

Đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức trong thi đua, khen thưởng

TĐKT – Sáng 6/1, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2020. Chủ trì Hội nghị, có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà; Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang. Cùng dự có các đồng chí là thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các vụ, ban, phòng TĐKT các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Toàn cảnh Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng và lãnh đạo chính quyền các cấp ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác TĐKT; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT. Công tác xây dựng thể chế, hoàn thiện quy định pháp luật về TĐKT tiếp tục được các ngành, các cấp nghiên cứu, xây dựng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TĐKT. Hội đồng và Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương đã tập trung triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm theo phương hướng, kế hoạch đề ra. Cơ quan thường trực và các thành viên Hội đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Hội nghị Đặc biệt, năm 2019, các phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức, triển khai có hiệu quả, tạo bứt phá và động lực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Sau 10 năm thực hiện, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt nhiều thành tựu lớn, góp phần đưa Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về đích trước gần 2 năm. Cả nước đã có 4.665 xã (đạt tỷ lệ 52,4% và 109 huyện (đạt tỷ lệ 16,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, tỉnh Nam Định và Đồng Nai là hai địa phương đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” được nhiều bộ, ban, ngành, địa phương tích cực hưởng ứng, bước đầu tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, hướng tới xây dựng một nền hành chính văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả. Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã tạo hiệu ứng tích cực, đóng góp vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2019, có 136.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 1,7 triệu tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước lên gần 760.000 doanh nghiệp. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư, đóng góp tích cực trong nỗ lực giảm nghèo của Việt Nam, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều hiện giảm xuống còn 4%. Trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác TĐKT với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Việc khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện các tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua có sự chuyển biến tích cực. Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng kháng chiến được tập trung chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tốt. Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác TĐKT, đặc biệt là sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị. Công tác TĐKT đã thực sự trở thành động lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng cũng như xây dựng hệ thống chính trị thời gian qua. Về phương hướng công tác TĐKT năm 2020, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh các công việc trọng tâm: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 34 về đổi mới công tác TĐKT. Phát động phong trào thi đua mới, phát hiện, tìm ra những điển hình mới. Đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý TĐKT kịp thời, chính xác hơn. Tham mưu chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Thi đua các cấp, mang đậm dấu ấn và để lại tình cảm sâu sắc. Tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tiếp tục kiến nghị sửa đổi những nội dung của Luật TĐKT. Kiện toàn bộ máy làm công tác TĐKT… Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban TĐKT Trung ương, các vụ, ban, phòng TĐKT các bộ, ngành, địa phương tập trung và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường vai trò, trách nhiệm, tích cực tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý Nhà nước về công tác TĐKT trên địa bàn cả nước. Tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Luật TĐKT sửa đổi đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Chủ động tham mưu cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm với nhiều giải pháp và biện pháp phù hợp, có tính khả thi và hướng vào phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đúng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải đảm bảo kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch. Quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính trong công tác TĐKT. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong TĐKT từ Trung ương tới cơ sở. Thực hiện công khai thủ tục hành chính, có cơ chế giám sát thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về công tác TĐKT. Tiếp tục giữ được sự ổn định của đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT như hiện nay. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác TĐKT cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện khả năng tham mưu, đề xuất và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với niềm tin mới, khí thế, động lực mới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tin tưởng rằng toàn ngành TĐKT trong năm 2020 sẽ quyết tâm nỗ lực cao hơn nữa, năng động, sáng tạo, thu được những thành tích và thắng lợi mới. Tại Hội nghị, thay mặt Hội đồng TĐKT Trung ương, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TĐKT, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Phương Thanh

Thi đua, khen thưởng cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ công an lập thành tích xuất sắc

TĐKT - Chiều 20/12, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến động viên, kiểm tra việc thực hiện công tác TĐKT của Bộ Công an. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và tiếp đoàn. Cùng dự buổi kiểm tra có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết: Năm 2019, với khẩu hiệu hành động "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", lực lượng công an nhân dân (CAND) đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, tham mưu với Đảng và Nhà nước những vấn đề cơ bản, quan trọng, chiến lược; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế của đất nước; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 22, Quy định số 192 của Bộ Chính trị, sắp xếp tổ chức, bộ máy và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND ở cả 4 cấp theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở". Cùng với đó, triển khai thực hiện bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã tại các địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt, chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, nhất là cấp tỉnh, cấp huyện. Đạt được những kết quả nêu trên, có phần đóng góp quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong CAND. Công tác TĐKT là nguồn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng ra sức thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Thông qua cuộc kiểm tra, giám sát này, Đoàn kiểm tra Hội đồng TĐKT Trung ương sẽ đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện, khách quan về công tác TĐKT của Bộ Công an trong thời gian qua, từ đó, giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an có những định hướng, hoạch định quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TĐKT trong những năm tiếp theo. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả công tác TĐKT năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm công tác TĐKT năm 2020 của Bộ Công an; các ý kiến thảo luận, đề xuất, kiến nghị từ đại diện các đơn vị chức năng của Bộ. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại buổi làm việc Thời gian qua, Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước về công tác TĐKT; phát động nhiều phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" gắn với phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an đã "vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều chiến công, thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2019, đã có hơn 125.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng; 9 đồng chí hy sinh, 304 đồng chí bị thương khi thi hành công vụ. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành công an đã đạt được trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác TĐKT trong năm qua. Công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Công an được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp với 14 văn bản hướng dẫn cụ thể. Cùng với 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, phong trào thi đua riêng của ngành đã quán triệt tính nêu gương, tự soi tự sửa, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu. Phó Chủ tịch nước lưu ý: Trong tình hình mới, ngành công an cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trên mạng, ngăn chặn, giảm tội phạm ma túy, quản lý đối tượng nghiện ma túy. Cùng các phong trào thi đua của ngành theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở", Bộ Công an cần đẩy mạnh xây dựng hình ảnh người công an nhân dân đẹp hơn trong lòng nhân dân. Năm 2020, Bộ Công an cần tổ chức các đợt thi đua đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND và 15 năm Ngày hội Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc… Phương Thanh

Trang