Phong trào thi đua

Bộ Nội vụ thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

TĐKT - Chiều ngày 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các Thứ trưởng: Nguyễn Trọng Thừa, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Duy Thăng, Triệu Văn Cường; đại diện lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan Bộ; đại diện các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tại các điểm cầu. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, 6 tháng đầu năm 2020, cả nước đã trải qua đợt đại dịch COVID-19 với vô vàn khó khăn, tuy nhiên, với sự vào cuộc và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nước ta đã đẩy lùi được dịch bệnh, trở lại cuộc sống bình thường mới. Cũng qua đợt dịch này, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã có nhiều nỗ lực, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc và làm việc trực tuyến trong thời gian giãn cách xã hội, mang lại hiệu quả cao. Qua thống kê, chưa có nhiệm vụ nào bị trễ hạn so với quy định, chất lượng công việc đạt hiệu quả cao. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 22/6/2020, Bộ Nội vụ được giao 140 nhiệm vụ. Trong đó đã hoàn thành 55 nhiệm vụ (39,3%); đang thực hiện trong hạn 85 nhiệm vụ (60,7%). Bộ Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trình Quốc hội thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV. Hiện nay, Bộ đang hoàn thiện dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) theo ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ xem xét, quyết định và tập trung hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trình Chính phủ xem xét trong tháng 9/2020. Về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định; đang tập trung hoàn thiện trình Chính phủ 15 dự thảo Nghị định, trình Chính phủ 2 Nghị quyết. Theo thẩm quyền, Bộ trưởng đã ký ban hành 1 Thông tư; hiện nay đang xây dựng, hoàn thiện 9 dự thảo Thông tư để ban hành theo thẩm quyền. Về thực hiện cải cách hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019. Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương; tăng 7 cục; giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập. Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 1 tổ chức hành chính; giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã giảm 5 tổ chức hành chính cấp tỉnh; giảm 973 tổ chức cấp phòng; 127 chi cục và 12 tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp tỉnh. Ở cấp huyện giảm 294 cơ quan chuyên môn, trong đó có 278 Phòng Dân tộc. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã giảm 3.819 đơn vị. Về quản lý biên chế và thực hiện chính sách tinh giản biên chế: Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các Bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 biên chế, giảm 23.896 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 8,68%); số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 7,56%); số người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 15,84%). Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015 (tương ứng giảm 12,49%). Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Bộ Nội vụ đã hoàn thành trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 43/43 Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các địa phương. Kết quả sắp xếp đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 546 đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác khác như: Chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; lĩnh vực thi đua, khen thưởng; lĩnh vực văn thư và lưu trữ; công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ và các công tác khác. Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng TĐKT Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là đổi mới các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn liền với việc tổ chức giám sát, kiểm tra để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực động viên các tập thể, cá nhân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quang cảnh Hội nghị Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị tập trung tổ chức triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tập trung tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành; chuẩn bị chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; chuẩn bị hội thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và hoàn thiện, trình Chính phủ trong tháng 9/2020. Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện đề án chính sách tiền lương để trình Bộ Chính trị. Triển khai xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thứ ba, trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020. Thứ tư, chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ Chính phủ 2016 - 2021 và tổng kết nhiệm kỳ của Bộ, ngành Nội vụ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra dân vận chính quyền đối với các bộ, ngành, địa phương. Hoàn thiện các báo cáo chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Thứ năm, đối với nhiệm vụ tháng 7/2020, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện và làm tốt công tác thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp, đảm bảo công khai, minh bạch, khi có kết quả phải công bố ngay, tối đa trong vòng 2 tháng từ khi bắt đầu thi. Thứ sáu, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ tháng 7/2020. Trình Chính phủ giao biên chế công chức và thẩm định biên chế viên chức cho các bộ, ngành, địa phương năm 2021 trong tháng 7/2020 để giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 8/2020. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cho cuộc họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương. Tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổ chức triển khai Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 25/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước”. Hồng Thiết

Ngành Hải quan nỗ lực thi đua đi đầu trong cải cách hiện đại hóa

TĐKT - Thời gian qua, với nhiều quyết tâm và nỗ lực, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những cơ quan đi đầu trong cải cách hiện đại hóa. Các hoạt động quản lý của Hải quan Việt Nam đã được định hướng theo các chuẩn mực hải quan hiện đại ở phạm vi khu vực và thế giới nhằm tạo thuận lợi thương mại, đảm bảo quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo vệ cộng đồng. Hải quan Việt Nam đã và đang tích cực chuyển đổi phương pháp quản lý hải quan, giải quyết thách thức về sự gia tăng nhanh chóng của khối lượng công việc so với năng lực thực tiễn, lấy cải cách, hiện đại hóa làm cơ sở, đảm bảo sự phát triển chung của toàn ngành. Kết quả từ sự nỗ lực không ngừng Đặc biệt ngành Hải quan đã áp dụng hệ thống thông quan tự động tiên tiến hàng đầu thế giới cùng với phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Ngành Hải quan nỗ lực thi đua đi đầu trong cải cách hiện đại hóa Không tiến hành theo cách thông thường là khảo sát, xây dựng hệ thống CNTT trên nền các quy định, quy trình hiện tại, Tổng cục Hải quan (TCHQ) với sự giúp đỡ của Nhật Bản đã đưa vào vận hành hệ thống thông quan tự động tiên tiến hàng đầu thế giới (VNACCS/VCIS) đồng bộ với sửa đổi Luật Hải quan năm 2014 để áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi hoàn toàn thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ở mức độ rất cao tại 100% các đơn vị hải quan trên phạm vi toàn quốc với hơn 99% doanh nghiệp tham gia, xử lý hơn 99,6% tờ khai và thời gian tiếp nhận, xử lý, trả kết quả trong thời gian chỉ từ 1 - 3 giây. Hơn 98% thuế, phí, lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến. Từ năm 2009, ngành Hải quan đã thực hiện thu thuế, phí, lệ phí bằng phương thức điện tử với cách thức được hoàn thiện dần theo thời gian. Năm 2014, TCHQ triển khai công tác phối hợp thu với 11 Ngân hàng thương mại (NHTM). Tiếp đó, đã triển khai Đề án Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Năm 2019, Tổng cục Hải quan tiếp tục xây dựng và triển khai Đề án Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu được Tổng cục Hải quan nâng cấp mở rộng trên nền tảng Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 nhằm tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính. Hiện đã có 43 ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan, 29 ngân hàng triển khai kết nối 24/7, 6 ngân hàng triển khai chương trình doanh nghiệp nhờ thu. Không chỉ phục vụ cho cơ quan Hải quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hệ thống thu thuế điện tử còn phục vụ cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Đơn cử: Từ ngày 6/01/2020, UBND TP Hải Phòng đã thực hiện thu phí  sử dụng công trình kết cấu hạ tầng cảng biển Hải Phòng qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan 24/7. Hiện có 4 ngân hàng phối hợp thu hộ phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển cho Hải Phòng. Trong tương lai, hệ thống này sẽ phục vụ thanh toán bằng phương thức điện tử không chỉ giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước (B2G) mà còn cả thanh toán điện tử giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Thực hiện kết nối trao đổi, xử lý với doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi để giảm thời gian thông quan hàng hóa Theo phương thức quản lý truyền thống, hàng hóa nhập khẩu để ra khỏi nơi lưu giữ hàng hóa phải được sự cho phép của cả doanh nghiệp kinh doanh cảng và cơ quan Hải quan. Với sự đưa vào vận hành hệ thống giám sát hải quan tự động VASSCM, thông tin thông quan hàng hóa đã được kết nối, xử lý giữa cơ quan Hải quan và các bên liên quan, góp phần làm cho hồ sơ, thủ tục để đưa hàng ra khỏi kho bãi cảng đơn giản, giảm tiếp xúc giữa Hải quan và doanh nghiệp. Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu chỉ cần thực hiện thủ tục với doanh nghiệp kinh doanh cảng để đưa hàng hóa đã được thông quan vào nội địa. Ngoài ra, Tổng cục đã triển khai dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Đến nay gần 90% thủ tục hành chính  trong lĩnh vực hải quan đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4, trong đó 100% các thủ tục cốt lõi của ngành Hải quan đã được cung cấp DVCTT ở mức độ 4. Hơn 98% số thủ tục hành chính của ngành Hải quan trong tổng số 192 thủ tục được thực hiện bằng phương thức điện tử. Lợi ích mang lại Nhờ việc thực hiện cải cách hành chính đã tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới về môi trường kinh doanh: Năm 2017, thời gian thông quan trực tiếp tại cửa khẩu của Việt Nam đối với hàng xuất khẩu giảm 3 giờ, đối với hàng nhập khẩu giảm 6 giờ. Chi phí thông quan trực tiếp tại cửa khẩu cho 1 lô hàng giảm 19 USD. Ước tính với trên 11 triệu tờ khai của năm 2017, doanh nghiệp tiết kiệm được trên 200 triệu USD cho thủ tục thông quan; tiết kiệm trên 16 triệu giờ lưu kho đối với hàng xuất khẩu và trên 34 triệu giờ lưu kho bãi đối với hàng nhập khẩu. Kết quả trên vẫn được giữ vững năm 2019, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia. Trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu của hội nhập và phát triển, ngành Hải quan đã chủ động tiếp cận phương thức quản lý hải quan hiện đại, nâng cao trình độ tác nghiệp của Hải quan Việt Nam. Trong đó, công nghệ thông tin đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về hải quan và trở thành một trong những động lực quan trọng nhất để hiện đại hóa. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi căn bản, toàn diện phương thức hoạt động của ngành Hải quan, hình thành nên một hệ thống Hải quan Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả; góp phần quan trọng vào cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực quản lý nhà nước về hải quan. Từ năm 2012 đến 2020, số lượng tờ khai Hải quan tăng 2,57 lần (năm 2012 là 5,19 triệu tờ khai, năm 2019 là 13,32 triệu tờ khai); số biên chế không tăng và giảm theo từng năm theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị nhưng nhờ áp dụng phương pháp quản lý hải quan tiên tiến, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và đầu tư trang thiết bị hiện đại đã đảm bảo thực hiện công tác quản lý Hải quan. Mục tiêu hướng tới Trong thời gian tới, nhất là sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới sẽ có nhiều biến động, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động nhiều đến cách thức sản xuất, luân chuyển hàng hóa,... Trong bối cảnh trên, Hải quan Việt Nam sẽ phải tạo thuận lợi tối đa cho thương mại, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia, đón làn sóng dịch chuyển đầu tư...; đồng thời làm tốt nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại. Để thực hiện, Hải quan Việt Nam đặt ra các mục tiêu: Thứ nhất, hệ thống pháp luật hải quan đồng bộ, minh bạch, thủ tục hải quan đơn giản, hài hòa, phù hợp các chuẩn mực quốc tế, bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ cho việc ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Thứ hai, xây dựng bộ máy hải quan phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ mới được cơ cấu gọn nhẹ, giảm đầu mối trung gian, thiết kế phù hợp với yêu cầu hiện đại và phát triển. Thứ ba, ứng dụng rộng rãi công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Kết nối Internet vạn vật (IoT), Chuỗi khối (Blockchain), Trí tuệ nhân tạo (AI) … theo đó hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử. Thứ tư, nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác kiểm tra chuyên ngành. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia kết nối đầy đủ các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Triển khai Cơ chế một cửa ASEAN và một số đối tác thương mại ngoài ASEAN để tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới. Thứ  năm, thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Có thể nói, cùng với cả nước đón nhận những cơ hội và thách thức mới, trong thời gian tới nhiệm vụ đặt ra cho ngành Hải quan là rất nặng nề. Tuy còn những hạn chế trong công tác quản lý, vẫn còn những cán bộ chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ thậm chí vi phạm pháp luật... nhưng với truyền thống vẻ vang 75 năm, với chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn báo sự ủng hộ, giám sát của nhân dân..., Tổng cục Hải quan tin tưởng sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Hồng Thiết

Công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 của Bộ Y tế

TĐKT - Ngày 30/6, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức 4 thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.          Đến dự buổi lễ có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, một số bộ, ban, ngành liên quan; các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và một số đơn vị thuộc các bộ, ban, ngành liên quan, đại diện một số Sở Y tế tỉnh/thành phố; đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Tư vấn cải cách hành chính, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng các doanh nghiệp công nghệ thông tin… Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Trong những năm qua, Bộ Y tế rất quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực cho cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Ngay từ năm 2014, Bộ Y tế đã là một trong số những cơ quan đầu tiên thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực an toàn thực phẩm một cách hoàn chỉnh, số hóa tất cả các khâu công việc, từ nộp, bổ sung, xử lý hồ sơ, chuyển kinh phí, trả kết quả đều thực hiện trên môi trường số. Bộ Y tế cũng là một trong số các Bộ đầu tiên thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia từ năm 2015. Năm 2019, Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đã chính thức được khai trương. Với việc hoàn thành trực tuyến hóa các thủ tục hành chính (TTHC), hằng năm hàng trăm ngàn hồ sơ sẽ được nhận, trả, xử lý trực tuyến trên môi trường điện tử, tiết kiệm tiền bạc, thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời, công việc của cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức cũng trở nên thuận tiện, minh bạch, kịp thời hơn. Thứ trưởng thường trực khẳng định đây là một cuộc cách mạng số trong ngành Y tế, góp phần thay đổi bộ mặt của ngành Y tế trong sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện Bộ Y tế có 281 TTHC thuộc 14 lĩnh vực. Tính đến hết năm 2019, sau 5 năm triển khai, Bộ Y tế đã xây dựng và đưa vào vận hành 90 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm và dinh dưỡng; dược phẩm; mỹ phẩm; trang thiết bị và công trình y tế; đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin; khám bệnh, chữa bệnh; y tế dự phòng,… với khoảng gần 400 hồ sơ được tiếp nhận/ngày. Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế là cổng trực tuyến duy nhất tập trung tất cả các DVCTT của Bộ Y tế, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công với Bộ Y tế, đồng thời tăng cường công tác quản lý với các đơn vị thực hiện dịch vụ công của Bộ Y tế. Cổng Dịch vụ công Bộ Y tế đã được tích hợp thành công lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng thông tin một cửa quốc gia và các hệ thống dịch vụ công của địa phương tạo thành một nền tảng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thông suốt. Đến nay, Bộ Y tế đã hoàn thành cung cấp DVCTT mức độ 4 đối với 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế, kết nối với Cổng Dịch vụ Công Bộ Y tế. Theo thống kê sơ bộ tính từ ngày 1/1/2020 đến nay, tổng số hồ sơ được xử lý trực tuyến là: 33.429 hồ sơ, trong đó: Vụ Trang thiết bị và công trình y tế: 4.919 hồ sơ; Cục An toàn thực phẩm: 8.708 hồ sơ; Cục Quản lý Dược: 18.027 hồ sơ; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: 1.724 hồ sơ; Cục Khoa học công nghệ và đào tạo: 50 hồ sơ; Cục Quản lý môi trường y tế: 1 hồ sơ. Như vậy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế đã tăng tốc, đột phá, thực hiện mục tiêu kép vừa tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thông chính trị để phòng, chống dịch Covid - 19 lẫn thực hiện chuyển đổi số trong y tế, đã thực hiện được số TTHC trên môi trường mạng gấp hơn 2,5 lần so với 5 năm trước đó. Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của Bộ Y tế cùng các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, cần hoàn thiện hệ thống để việc thực hiện thuận tiện, đúng mục tiêu đề ra, đồng thời cần nhân rộng tới tất cả các bộ ngành, triển khai nhanh chóng hoàn thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Bộ Y tế cũng thấy rất rõ rằng đây mới là khởi đầu của giai đoạn mới – giai đoạn mà tất cả các thủ tục hành chính của Bộ Y tế được thực hiện trực tuyến, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục này ở mọi nơi có Internet, vào mọi lúc - nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn, vẫn có thể có sự không thuận tiện nào đó trong việc nộp, bổ sung hồ sơ... Vì vậy, các đơn vị, các công chức, viên chức trong Bộ Y tế phải nỗ lực, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để đẩy mạnh ứng dụng CNTT, góp phần hoàn thành kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của ngành Y tế, công tác cải cách hành chính cũng như các mục tiêu chung của ngành, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. La Giang  

Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

TĐKT - Ngày 29/6, tại Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Đại hội. Quang cảnh Đại hội Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; đại diện văn phòng, các đoàn thể, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ; các đồng chí là đảng viên Ban TĐKT Trung ương… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương báo cáo tại Đại hội Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương đã xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản lãnh đạo và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai các phong trào thi đua phát triển sâu rộng trong cả nước; tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến được chú trọng. Chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, quản lý tài chính, tài sản, cải cách hành chính và ứng dụng tin học trong quản lý nhà nước tiếp tục có những tiến bộ, đi vào nền nếp. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc đã đem lại hiệu quả thiết thực. Quy chế dân chủ trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được phát huy. Chất lượng sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ được nâng lên; công tác tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (khóa XI, khóa XII) có hiệu quả rõ rệt; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng được duy trì; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Đại đa số đảng viên chuyển biến về nhận thức và hành động; có bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường tư tưởng; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; có ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đoàn thể quần chúng được củng cố và hoạt động có hiệu quả... Đại hội đã đề ra 5 nhóm chỉ tiêu và 6 giải pháp chủ yếu để thực hiện phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đạt được. Đồng chí Trần Anh Tuấn đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Ban cần lưu tâm triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết, gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không chỉ trong nội bộ Ban TĐKT Trung ương mà còn lan tỏa tới các bộ, ngành, địa phương, trong đội ngũ những người làm công tác TĐKT… Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban TĐKT Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Phương Thanh

Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt: Doanh nghiệp tiêu biểu của quê hương “Năm Tấn”

TĐKT - Năm 2002 Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt được thành lập chỉ với 8 cán bộ, công nhân viên và vốn điều lệ 3,5 tỷ đồng. Sau 18 năm hoạt động, tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty luôn đạt từ 15 - 18%/năm; tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty là 103 người; vốn đăng ký kinh doanh đạt 150 tỷ đồng. Công ty đã thực hiện nhiều dự án đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhất là đầu tư các công trình hạ tầng xã hội và thương mại; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm gian hàng triển lãm Trí tuệ sáng tạo Khoa học công nghệ xử lý rác của Công ty CPTM Thành Đạt năm 2018 Theo đó, Công ty đầu tư chợ hải sản phường Lê Hồng Phong với vốn đầu tư 6,5 tỷ đồng (năm 2005); đầu tư dự án xây dựng nhà xưởng cho thuê tại cụm công nghiệp Phong Phú với tổng vốn đầu tư 23 tỷ đồng (năm 2008); đầu tư giai đoạn I chợ Quỳnh Côi với vốn đầu tư 38,5 tỷ đồng (năm 2013). Đặc biệt, trong hai năm 2015, 2016, mặc dù tình hình kinh tế của cả nước nói chung, các doanh nghiệp nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và đồng chí Bí thư Đảng kiêm Tổng Giám đốc, Công ty đã vượt qua được khó khăn, xây dựng được 4 dự án lớn mang tính xã hội cao và hiệu quả kinh tế lớn. Đó là: Dự án xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công suất 50 tấn/ngày tại thị trấn Quỳnh Côi với dây chuyền công nghệ hiện đại, đã được nhận giải thưởng xuất sắc “Doanh nghiệp sáng tạo công nghệ” do Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức vào tháng 5/2016 và giải thưởng danh hiệu “Trí thức Việt Nam tiêu biểu về sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn” do Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam tổ chức vào tháng 6/2016; Dự án Nhà máy xử lý nước sạch cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân 5 xã tại An Đồng - Quỳnh Phụ, đã góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới cho các địa phương; Dự án Chợ thực phẩm sạch tại phường Bồ Xuyên - thành phố Thái Bình, hoàn thành vào tháng 11/2015, là địa điểm để người tiêu dùng mua các loại thực phẩm đảo bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm; Dự án Nhà ở xã hội tại phường Tiền Phong - thành phố Thái Bình, đã hoàn thành tháng 11/2017, góp phần giải quyết nơi ăn chốn ở cho những người lao động khó khăn.   Đồng chí Đỗ Chí Lệ, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiếp kiến Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn phòng Chủ tịch năm 2017 Năm 2018, Công ty triển khai thực hiện đề án sản xuất phân hữu cơ từ rác thải và đề án sản xuất lúa gạo hữu cơ. Phân hữu cơ đã được thực nghiệm trên diện tích trồng lúa của Hợp tác xã Thanh Nê (huyện Kiến Xương) cho năng suất 250 kg/sào. Năm 2019, Công ty triển khai xây dựng giai đoạn II chợ Quỳnh Côi với tổng đầu tư khoảng 56 tỷ đồng. Đây là công trình chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Thái Bình và có lối kiến trúc hiện đại. Không dừng lại ở đó, Công ty còn là doanh nghiệp tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ xây dựng nông thôn mới... Có thể khẳng định, những dự án mà Công ty Cổ phần Thương mại Thành Đạt đầu tư xây dựng trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Thái Bình phát triển, phục vụ đời sống nhân dân ngày một tốt hơn. Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, UBND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố. Ông Đỗ Chí Lệ - Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty - người sáng lập và chèo lái doanh nghiệp vượt qua hết thảy khó khăn để trưởng thành lớn mạnh cũng vinh dự được các cấp, ngành khen thưởng xứng đáng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và năm 2018 đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; nhiều Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình, Liên đoàn Lao động thành phố... Hiện nay, ông Đỗ Chí Lệ đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng Bằng khen. Minh Vũ

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước

TĐKT - Ngày 25/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị (ảnh: VGP/Quang Hiếu) Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp trong khu vực và trên thế giới; xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; giữ vững thế chủ động chiến lược; giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; phạm pháp hình sự năm sau liên tục giảm hơn năm trước; trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng xã hội an ninh, an toàn; tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước… Trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 rất phức tạp, nghiêm trọng, công an nhân dân là lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; cán bộ, chiến sĩ công an đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, để phát hiện, ngăn chặn dịch bệnh và bảo đảm an ninh trật tự, qua đó góp phần không nhỏ trong việc khống chế, ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh COVID-19, không để lây lan ra cộng đồng. Lực lượng công an đã chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, từ đó làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đạt được hiệu quả rõ rệt... Lực lượng Công an nhân dân trong cả nước đã tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, triển khai nhiều giải pháp góp phần kéo giảm 8,4% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2019. Đã điều tra, khám phá 19.720 vụ phạm pháp hình sự, bắt 45.004 đối tượng; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc dư luận đều được khẩn trương điều tra làm rõ; triệt phá nhiều băng, nhóm tội phạm; bắt, xử lý 4.305 vụ, 23.813 đối tượng cờ bạc. Lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 11.214 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, 123 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 13.747 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ, xử lý 14.032 vụ, 19.738 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 284,6 kg heroin; 1.710,9 kg ma túy tổng hợp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự được nâng cao. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Lực lượng Công an đã chủ động, quyết liệt trong việc bố trí Công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc, theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", đã bố trí 26.839 Công an chính quy tại 8.592/8.652 xã, thị trấn, đạt 99,3%. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích, chiến công của lực lượng Công an nhân dân đã đạt được và trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh, bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2020. Thủ tướng khẳng định, những kết quả, thành tích và hy sinh của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; đặc biệt là phòng, chống, kiểm soát được dịch COVID-19; tạo nền tảng ổn định chính trị xã hội, đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động trên cương vị Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch AIPA 41. Thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; triển khai quyết liệt công tác đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; phối hợp với các ngành giải quyết tốt vấn đề người nghiện, không để phát sinh tội phạm. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bảo đảm tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm theo chuyên đề; trọng tâm là tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm chống người thi hành công vụ; tội phạm kinh tế, gian lận xuất xứ hàng hóa Việt Nam; đặc biệt là tội phạm ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý người nước ngoài, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Ngành Công an cần tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao. Tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" trong toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020)... Minh Phương

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI

TĐKT - Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 23 - 24/6, tại Hà Nội, với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ban Đối ngoại Trung ương". Đây là Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Toàn cảnh Đại hội Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI; bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, với khoảng 120 đảng viên có mặt trong nước trên tổng số 165 cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đã luôn vững vàng về lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, tâm huyết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm ngày thành lập cơ quan, tổ chức thành công nhiều chuyến thăm nước ngoài quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; phối hợp hiệu quả với các cơ quan tham mưu kịp thời đề xuất nhiều chủ trương, đối sách quan trọng về đối ngoại của Đảng và Nhà nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đầu mối chủ trì quan hệ đối ngoại trên kênh đảng và thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại nhân dân. Trong đó, công tác nghiên cứu, tham mưu, thẩm định, đề xuất trong nhiệm kỳ qua tiếp tục gia tăng về khối lượng và nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc ngày càng cao, có đổi mới trong cách làm, đạt được những kết quả đáng khích lệ, đã tham mưu xây dựng, báo cáo lãnh đạo nhiều đề án, văn bản quan trọng về đối ngoại. Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt tại Đại hội Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, tập thể và nhiều cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nổi bật là: Ban Đối ngoại Trung ương được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2019); Cờ thi đua của Chính phủ (năm 2017); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2015); Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước Lào và Huân chương Hữu nghị hạng Nhất của Nhà nước Campuchia (năm 2019). Đảng bộ cơ quan liên tục được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2015 được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương ghi nhận, chúc mừng những thành tích Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhấn mạnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ còn diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định, đồng chí đề nghị Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần lãnh đạo đảng viên, cán bộ, quan tâm hơn nữa tới công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình, củng cố sức mạnh tập thể để huy động tinh thần cộng đồng trách nhiệm của từng chi bộ, từng cán bộ, đảng viên tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của đảng bộ cơ quan. Trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên toàn diện các lĩnh vực, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương ngày càng cao cả về khối lượng và chất lượng. Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cần tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử 70 vẻ vang, trở thành đầu mối tham mưu chiến lược trong từng quyết sách quan trọng về đối ngoại của Đảng và Nhà nước; đồng thời là đầu mối chủ lực trong triển khai quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy chiều sâu quan hệ của Đảng ta với các đảng chính trị và nhân dân tiến bộ trên thế giới, tạo cục diện thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Quang Thao,  Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương; đánh giá cao hiệu quả các mặt công tác nghiên cứu, tham mưu, tổ chức các hoạt động đối ngoại, chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tăng cường hiệu quả quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, góp phần đắc vào sự nghiệp bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, nâng cao uy tín và vị thế của Đảng và Nhà nước trên trường quốc tế. Để bộ máy lãnh đạo cơ quan đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phạm Quang Thao đề nghị đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn về đạo đức, năng lực, trình độ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần cùng tập thể cơ quan thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 3 đồng chí đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. 100% đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương được bầu làm Bí thư Đảng ủy. Phương Thanh

Báo chí đồng hành cùng các hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TĐKT - Ngày 20/6, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp mặt phóng viên báo chí nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và giới thiệu một số hoạt động nổi bật, trọng tâm của Hội hướng tới Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội (1930 - 2020). Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã ôn lại lịch sử 95 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định vai trò tích cực của nền báo chí, đã và đang góp phần khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong đời sống xã hội hiện đại. Nhờ tác động của báo chí hiện nay mà hình ảnh người phụ nữ có những thay đổi tích cực và những đề tài về phụ nữ lại là chất liệu tạo ra những sản phẩm báo chí sinh động, hấp dẫn… Dịp này, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng giới thiệu, thông qua một số hoạt động nổi bật, trọng tâm của Hội hướng tới Kỷ niệm 90 năm thành lập Hội (1930 - 2020) như: Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV; các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2020; cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp lần 3 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo - Kết nối thành công”; chuỗi sự kiện Ngày Gia đình Việt Nam 2020… Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí Theo đó, Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ IV sẽ được tổ chúc vào tháng 10/2020 với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, hội nhập vì đất nước phồn vinh, vì gia đình hạnh phúc”. Đại hội là dịp đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội giai đoạn 2015 - 2020; biểu dương kết quả thực hiện phong trào thi đua của Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm qua; tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, những nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước của hội; đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội LHPN và công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025… Ngay sau buổi gặp mặt, Trung tâm Phụ nữ và phát triển (Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam) đã tổ chức khai trương Điểm hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ Việt sản xuất. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu cắt băng khai trương Điểm hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm. Điểm hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm nằm trong khuôn viên trụ sở Trung tâm Phụ nữ và phát triển (20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Tại đây, có 2 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm thủ công sáng tạo… do phụ nữ thiết kế, sản xuất. Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và phát triển Dương Thị Ngọc Linh cho biết, thời gian qua, trung tâm đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động, hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ yếu thế. Trong đó, có thể kể đến mô hình Peace Shop - gian hàng từ thiện gây quỹ hỗ trợ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bạo lực gia đình, xâm hại và bị mua bán trở về; những người có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng. Khách hàng lựa chọn rau sạch tại Điểm hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ Việt sản xuất. Tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ, trung tâm đã nâng cấp Peace Shop thành Điểm hỗ trợ và giới thiệu sản phẩm do phụ nữ Việt sản xuất. Với mong muốn hỗ trợ các hoạt động tạo sinh kế và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đây là nơi giúp chị em liên kết, hình thành mạng lưới sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường, từ đó tạo kết nối giao thương với các nhà phân phối và người tiêu dùng. Điều đặc biệt, mỗi sản phẩm không chỉ đa dạng về mẫu mã, mà còn mang trong đó câu chuyện về cuộc đời, nghị lực sống vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên bằng tài năng, trí tuệ, sức sáng tạo để phát triển kinh tế, đóng góp cho xã hội của phụ nữ. Mai Thảo

Sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước huyện Kim Sơn

TĐKT - Xác định phong trào thi đua có sức mạnh to lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, 5 năm qua (2015 - 2020), cấp ủy, chính quyền, nhân dân huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã đưa nội dung thi đua lên hàng đầu, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị ở địa phương và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Người dân Kim Sơn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới Ông Đỗ Hùng Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện cho biết: 5 năm qua, huyện Kim Sơn đã phát động các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Nhiều phong trào thi đua được triển khai có sức lan tỏa sâu rộng như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Kính chúa, yêu nước; sống tốt đời, đẹp đạo; xây dựng xứ, họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Hiến tặng giác mạc”, thi đua “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế - xã hội... Thực hiện các phong trào thi đua, nhân dân trong huyện đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Với lợi thế vùng biển, huyện chú trọng phát động các phong trào thi đua khai thác tiềm năng, thế mạnh nuôi trồng thủy sản. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, người dân đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, không ngừng nâng cao năng suất, sản lượng, tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích. Với lợi thế vùng biển, huyện chú trọng phát động các phong trào thi đua khai thác, tiềm năng thế mạnh nuôi trồng thủy sản. Hiện toàn huyện có trên 100 mô hình nuôi trồng thủy sản. Những mô hình nuôi trồng thủy hải sản ứng dụng công nghệ cao như nuôi tôm trong nhà bạt, năng suất 15 tấn/ha/năm; sản xuất hàu giống thu nhập khoảng 500 triệu - 2 tỷ đồng/ha/năm… Song song với đó, phong trào thi đua phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp luôn được quan tâm phát triển. Hiện huyện có 25 làng nghề được công nhận cấp tỉnh. Các hoạt động của các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho trên 27.000 lao động của huyện. Với những nỗ lực không ngừng, tình hình kinh tế trên địa bàn huyện tăng trưởng ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,54%, thu nhập bình quân đầu người 48 triệu đồng/người/năm. Dự kiến đến cuối năm 2020 huyện có 18/23 xã đạt chuẩn NTM. Bên cạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, huyện cũng chú trọng đến các phong trào trên lĩnh vực văn hóa - xã hội; thi đua xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh.  Kim Sơn là địa phương dẫn đầu cả nước trong phong trào “Hiến tặng giác mạc” với gần 11 nghìn người đăng ký hiến tặng sau khi qua đời. Toàn huyện có 19/25 xã, thị trấn đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Thị trấn văn minh đô thị”, 276/298 xóm, phố đạt danh hiệu “Xóm, phố văn hóa”; có 86,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 74/78 trường đạt chuẩn quốc gia… Trong 5 năm qua, đã có 2.122 lượt tập thể, 15.675 lượt cá nhân được các cấp, các ngành công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đặc biệt, nhân dân và cán bộ huyện Kim Sơn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Phát huy những kết quả đạt được, theo ông Sơn, trong thời gian tới, huyện sẽ tăng cường và quyết liệt hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, các Khối thi đua trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác thi đua, khen thưởng. Coi trọng công tác tuyên truyền, bình xét, tôn vinh, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X; triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2024 huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới. Huyện cũng sẽ nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội vào phát triển y tế, giáo dục; tăng cường các giải pháp an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo bền vững. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội về vệ sinh môi trường. Đặc biệt, nhiệm vụ trước mắt của huyện là khẩn trương mở rộng cụm công nghiệp Đồng Hướng, xây dựng khu công nghiệp ven biển, tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp; làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý vùng bãi bồi ven biển. Bảo Linh

Học viện Cảnh sát nhân dân: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Giai đoạn 2015 - 2020, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Học viện. Thi đua và khen thưởng đã có sự gắn kết chặt chẽ hơn, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. Học viện CSND biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020 Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong toàn Học viện có sự đổi mới về nội dung và phương thức tổ chức. Các phong trào thi đua đã có sự phát triển sâu rộng, góp phần khơi dậy lòng tự hào, năng lực và nhiệt tình của cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên, trở thành động lực cho việc phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Học viện xứng đáng là trường đại học trọng điểm của ngành công an. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng, đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các mặt công tác của Học viện. Học viện đã làm tốt công tác động viên, khuyến khích đông đảo cán bộ, chiến sĩ tự giác tham gia các phong trào thi đua, phát huy vai trò của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc việc “nêu gương”, “tự soi, tự sửa”; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác xây dựng Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua. Những phong trào thi đua luôn được Nhà trường kế thừa, phát triển sâu rộng và thật sự trở thành động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu vươn lên về mọi mặt; qua đó xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được các cấp, các ngành khen thưởng. Phong trào thi đua trong toàn Học viện đã được gắn kết với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giáo dục đào tạo, khảo thí, nghiên cứu khoa học, công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ, công tác hợp tác quốc tế, công tác giáo dục quản lý học viên, công tác tình nguyện, tình nghĩa, chung sức vì cộng đồng... Các phong trào thi đua, dạy tốt, rèn luyện tốt trong Học viện được đẩy mạnh với 2 đột phá là: Gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng quan hệ quốc tế về giáo dục đào tạo. Trong những năm qua, Học viện CSND được đánh giá là một trong những trường đứng đầu phong trào thi đua dạy giỏi cấp Bộ. Từ năm học 2014 - 2015 đến nay, Học viện đã có 886 lượt giáo viên tham gia phong trào dạy giỏi, 60 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 215 giảng viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường. Năm học 2018 - 2019, Đoàn Học viện CSND tham dự Hội thi giảng viên cấp Bộ các học viện, trường đại học công an nhân dân đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhất lĩnh vực nghiệp vụ và giải nhất lĩnh vực tiếng Anh; giải cá nhân có 2 giải nhất, 9 giải nhì và 4 giải ba. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong khối cán bộ, giảng viên, học viên cũng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ năm 2014 đến nay, Học viện đã triển khai 288 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 5 đề tài cấp Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ. Đặc biệt, Học viện đã tổ chức nghiệm thu 8 tổng tập nghiệp vụ của các chuyên ngành với 53 cuốn. Nhiều hội thảo khoa học cấp Bộ, cấp Học viện đã được tổ chức thành công tại Học viện, được các cấp đánh giá cao. Công tác tham mưu, hậu cần, tài chính, phục vụ đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình công tác của Học viện trong các năm học, đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ hoạt động trong nhà trường. Công tác hợp tác quốc tế của Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc, góp phần quan trọng vào việc khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế của một trung tâm nghiên cứu, giáo dục và đào tạo hàng đầu của Bộ Công an; là một trong những hoạt động quan trọng tạo ra sự bứt phá trong việc phát triển các nguồn lực để phục vụ sự nghiệp xây dựng Học viện CSND trở thành trường đại học chuẩn quốc gia, là một trong những trung tâm đào tạo Cảnh sát hàng đầu trong khu vực ASEAN. Công tác giáo dục, quản lý học viên của Học viện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thường xuyên nghiên cứu đổi mới mô hình, cơ chế quản lý, giáo dục học viên theo hướng gắn với Khoa chuyên ngành. Tỷ lệ phân loại học viên đạt yêu cầu trên 99%, trong đó tỷ lệ học viên đạt Xuất sắc, Giỏi, Khá đều đạt trên 80%. Tổng kết các phong trào thi đua của học viên giai đoạn 2015 - 2020 đã có 8.382 học viên được khen thưởng, trong đó cấp Bộ Công an 119 học viên, cấp Tổng cục 248 học viên, cấp Học viện 3.010 học viên, cơ quan khác khen 5.005 học viên… Ngoài ra, Học viện CSND được xem là một trong những đơn vị đi đầu về phong trào tình nguyện, tình nghĩa, hiến máu tình nguyện; nhiều hoạt động đã thực sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về người cán bộ, chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020, Học viện đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Lao động hạng Nhất của Nhà nước CHDCND Lào; Huân chương Munisarath-phoan của Chính phủ Hoàng gia Campuchia; được Thủ tướng Chính phủ tặng 3 Bằng khen về thành tích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành Công an và thành tích 5 năm công tác phát triển lý luận cảnh sát. Học viện CSND cũng là đơn vị luôn được Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao và ghi nhận bằng các danh hiệu thi đua hàng năm: Năm học 2014 - 2015, Học viện đạt “Cờ Thi đua Bộ Công an”; 2015 - 2016 đạt “Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”; năm học 2016 - 2017 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”; năm học 2017 - 2018 đạt “Bằng khen của Bộ Công an”; năm học 2018 - 2019 đạt “Cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ”. Phát huy những kết quả đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ, giảng viên, học viên Học viện sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, quán triệt sâu sắc, bám sát các chủ đề, nội dung trong phong trào thi đua; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Cảnh sát nhân dân lần thứ XVII. Minh Phương

Trang