Phong trào thi đua

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp sơ kết 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Chiều 24/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tich Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định: Sáu tháng đầu năm 2019, do chỉ đạo quyết liệt, đổi mới của Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,76%, cao hơn cùng kỳ giai đoạn 2011 - 2017. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng lên. Góp chung vào thành công đó có sự nỗ lực và tham gia của các tổ chức thành viên trong Khối thi đua. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã chủ động, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua từ đầu năm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn; đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên. Đáng chú ý là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được các thành viên trong khối tổ chức triển khai có hiệu quả; nòng cốt là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"… Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ; kịp thời khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, dũng cảm bảo vệ người, tài sản trong thiên tai... Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Đại diện của Hội Cựu chiến binh Việt Nam tham gia ý kiến tham luận tại Hội nghị Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế cụ thể: Công tác phát hiện, tuyên truyền và điển hình tiên tiến trong khối chưa được nhân rộng đến các tổ chức thành viên và chưa có sức lan tỏa. Việc đổi mới trong hoạt động thi đua của khối, việc trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các thành viên về tổ chức phong trào thi đua, giao lưu với các điển hình tiên tiến còn hạn chế. Công tác phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào, các cuộc vận động giữa MTTQ và các thành viên chưa thật sự gắn kết và chủ động... Sáu tháng cuối năm 2019, các thành viên trong Khối thi đua tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát các phong trào thi đua trọng tâm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2021, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau"; phong trào “Chống rác thải nhựa trên toàn quốc”, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Cùng với đó, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Đại hội thi đua yêu nước Hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019)…; tăng cường tuyên truyền các mô hình, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực hoạt động trên các phương tiện truyền thông của tổ chức mình; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm đến công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến làm nòng cốt trong các phong trào thi đua. Đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp nhằm thực hiện tốt chức năng tham mưu về khen thưởng. Thực hiện tốt tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và quy trình bình xét các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng quy định. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác đúng người, đúng việc, kịp thời, công khai, minh bạch; khen thưởng đúng tiêu chuẩn, thực chất, tránh tràn lan; chú trọng phát hiện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức và một số hoạt động chung của Khối thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Tại Hội nghị, các đại biểu đã bàn bạc, thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Khối thi đua. Mai Thảo

Quân khu 4: Thi đua hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm

TĐKT - 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 4 được tổ chức chặt chẽ, phát triển liên tục, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Giao lưu với các điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 Quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT và công tác TĐKT, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, cụ thể hóa để triển khai thực hiện trong LLVT Quân khu với phương châm: Thi đua phải hướng về cơ sở, lấy việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị làm trung tâm, tập trung đột phá khắc phục các khâu yếu, mặt yếu. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó chính ủy Quân khu 4 cho biết: Hằng năm, trong từng giai đoạn, nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng đều ra nghị quyết lãnh đạo; người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên đã cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện; phát huy tốt cơ chế: Đảng lãnh đạo, người chỉ huy điều hành, cơ quan chính trị làm tham mưu, Hội đồng TĐKT làm tư vấn; các tổ chức quần chúng tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Phong trào TĐQT đã tập trung vào mục tiêu: Giữ vững trận địa tư tưởng cho LLVT Quân khu thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên coi trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường đấu tranh trên không gian mạng; chủ động nắm bắt, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, với nhiều cách làm phong phú, xây dựng động cơ trách nhiệm, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ. Kết quả công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật vượt chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ khá, giỏi tăng 0,79%  so với giai đoạn 2009 - 2014. Phong trào TĐQT đã hướng vào xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tổ chức Đảng, làm tốt công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đối với cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phong trào TĐQT đã góp phần quan trọng nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của LLVT Quân khu; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào TĐQT 5 năm qua đã nở rộ nhiều phong trào, mô hình hay, cách làm sáng tạo. Điển hình như phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ba bám, ba rèn, ba khắc phục”; “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Nói thật nhiều lời hay, làm thật nhiều việc tốt”, “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ba nhất, ba không”, “Hai chủ động, ba trách nhiệm”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, “Nhà kho kiểu mẫu”; “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xung kích, sáng tạo, quyết thắng”; “Xanh, sạch, đẹp - an toàn, vệ sinh lao động”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ Quân khu 4 đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Cùng với đó là các mô hình tiêu biểu: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Bệnh viện văn hóa”, “Bệnh xá văn hóa”… Những phong trào, mô hình, cách làm đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng nhiệt tình say mê, sáng tạo, ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động. Cùng với đó, phong trào TĐQT LLVT Quân khu còn được lồng ghép, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”… là động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện. Từ những việc làm thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới, ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân, chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo”… phong trào TĐQT đã động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu tham gia hỗ trợ 76 huyện, 1.047 xã xây dựng nông thôn mới; huy động 155.000 ngày công và trên 15 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 857 km đường bê tông nông thôn; đào đắp, khơi thông 3.187 km kênh mương nội đồng. Thực hiện phong trào “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” các cơ quan, đơn vị đã đăng ký giúp đỡ 17 huyện, thành phố; 146 xã, phường, thị trấn; 411 thôn, bản và 1.261 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà, xe đạp cho gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều mô hình giảm nghèo của các Đoàn kinh tế - quốc phòng được triển khai hiệu quả. Phong trào TĐQT đã góp phần tạo “sức bật” mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 4 đã thường xuyên coi trọng tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”, bằng nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực, có bước phát triển mới cả về diện rộng và chiều sâu. Các cơ quan, đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Trong 5 năm qua, LLVT Quân khu đã có trên 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; trên 500 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiến tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân khu và 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng. Có thể nói, trong 5 năm qua, công tác TĐKT, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 4 đã được triển khai đồng bộ, thường xuyên, toàn diện có sự đột phá mới, hướng trọng tâm vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và địa phương đạt hiệu quả thiết thực. Kết quả đó đã tạo động lực to lớn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên. Nguyệt Hà

Điểm sáng trong “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ở Bình Định

TĐKT - Hưởng ứng triển khai thực hiện phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện An Lão (Bình Định) đã chủ động triển khai các biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tế địa phương. Qua đó, đã đem lại hiệu quả thiết thực, đưa An Lão trở thành điểm sáng của Bình Định trong thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường” của phụ nữ huyện An Lão Bà Nguyễn Thị Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện An Lão cho biết: Ðể đưa phong trào đến với chị em phụ nữ một cách thiết thực nhất, Hội đã xây dựng các tiêu chí đánh giá, đồng thời triển khai thành lập các mô hình hoạt động tại các cấp cơ sở với nhiều hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt tập thể, phát tờ rơi, tuyên truyền miệng. Không chỉ vậy, cán bộ Hội cơ sở đến tận nhà hội viên để vận động, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm xây dựng các phong trào có ý nghĩa đối với cộng đồng. Tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những nội dung được triển khai cho các hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số đều được các chị em hưởng ứng rất nhiệt tình. Kết quả trong 5 năm (2013 - 2018), Hội đã tuyên truyền được 120 buổi tại 57 khu dân cư; vận động 7.000 hộ gia đình ký cam kết chương trình “5 có - 5 không” do Huyện ủy phát động. Bên cạnh đó, bằng việc cụ thể hóa phong trào, hàng năm, Hội đã tổ chức triển khai đến cán bộ, hội viên phụ nữ học tập các nội dung của phong trào cho 57/57 chi hội với 100 % hội viên tham gia. Cuối mỗi năm, qua bình xét, có 100% lượt hội viên tham gia. Tính từ năm 2014 đến nay Hội có 1.581 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Hội cũng chỉ đạo Hội cơ sở xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới với chỉ tiêu mỗi xã, thị trấn có 10 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí. Cuối năm có bình xét hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gắn với phân loại chất lượng cơ sở Hội để chị em phấn đấu thực hiện. Đặc biệt Hội quam tâm, chỉ đạo, hướng dẫn cho cơ sở xây dựng nhiều mô hình, câu lạc bộ (CLB) để thu hút hội viên tham gia. Đến nay toàn huyện đã xây dựng được 31 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với 2.931 thành viên; 19 CLB “Phụ nữ không sinh con thứ 3” với 1.381 thành viên; 12 CLB “Phụ nữ với An toàn giao thông” với 376 thành viên; 23 CLB “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” với 1.560 thành viên; 1 CLB “Nói không với bạo lực gia đình” có 104 thành viên; 27 CLB “Phụ nữ với công tác bảo vệ rừng” với 1.711 thành viên; 36 mô hình “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường” với 2.967 thành viên … Theo bà Yến, những mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tập hợp hội viên phụ nữ và nhân dân, giúp người dân có điều kiện được giao lưu, trao đổi những kiến thức trong việc tổ chức tốt cuộc sống gia đình, chi tiêu tiết kiệm để phát triển kinh tế, phòng, chống bạo lực gia đình, vận động người thân trong gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội… Cùng với đó, để hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Hội cơ sở tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân mạnh dạn tranh thủ các nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng ưu đãi để làm ăn phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ... Hiện nay, tổng số vốn Hội đang quản lý là hơn 103 tỷ đồng. Hội đã thành lập 40 mô hình “Tổ Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” với 1.094 thành viên. Từ đó, tạo điều kiện cho chị em được hỗ trợ vốn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, có điều kiện gần gũi, chăm sóc và giáo dục con em. Với tinh thần quyết tâm cùng với sự năng động, sáng tạo, phụ nữ An Lão nói chung, các cấp Hội Phụ nữ nói riêng ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bảo Linh

Ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm

TĐKT - Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2019, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung  hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ… đã đạt được những kết quả tích cực. Với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực. Theo đó, về công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, Bộ đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng xây dựng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 3 Nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 1 Nghị quyết, 3 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 Quyết định. Bộ Nội vụ đang tiếp tục hoàn thiện trình Chính phủ 14 Nghị định. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành theo thẩm quyền 14 văn bản gồm: 8 Thông tư, 6 văn bản hợp nhất và đang xây dựng, hoàn thiện 12 Thông tư. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay, đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm. Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp. Đến nay đã có 36 cơ quan, đơn vị thực hiện thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị; Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ thực hiện 12 cuộc kiểm tra tại các bộ, ngành và địa phương, đồng thời chủ động kiểm tra, xác minh kịp thời các vụ việc báo chí phản ánh, được dư luận xã hội quan tâm. Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, toàn ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm đảm kịp tổ chức Đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020. Các địa phương đã chủ động tham mưu triển khai các văn bản của Trung ương về công tác xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung thực hiện đề án về sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo hướng dẫn của Trung ương; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh hướng dẫn và quản lý việc phân loại đơn vị hành chính các cấp; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. Điển hình, về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cụm, khối thi đua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Quang cảnh Hội nghị Phát huy thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2019, toàn ngành Nội vụ sẽ tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ theo kế hoạch. Tập trung tham mưu cấp có thẩm quyền sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung triển khai thực hiện quy định về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm ngay khi được Chính phủ ban hành; đặc biệt là việc tham mưu tổ chức, sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp. Song song với đó, ngành Nội vụ cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp. Tập trung tham mưu cho cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021; tham mưu cấp có thẩm quyền phân định địa giới hành chính các tỉnh, thành phố có sự chồng lấn do lịch sử để lại. Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương phù hợp với đặc điểm ở nông thôn, đô thị, hải đảo; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của HĐND, UBND các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số và tổ chức kết nối liên thông trên Trục liên thông văn bản quốc gia… Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. Các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo bộ, ngành trong lĩnh vực nội vụ, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến để Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trả lời các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương; tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả. Hồng Thiết

Bảo hiểm y tế 10 năm vì sức khỏe toàn dân

TĐKT - 10 năm hình thành và phát triển, bảo hiểm y tế (BHYT) luôn thực hiện tốt nhiệm vụ chung tay xây dựng và phát triển vì sức khỏe toàn dân. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh cho biết, ngày 14/11/2008, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật BHYT, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2009. Để ghi dấu mốc quan trọng này trong quá trình phát triển, hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT, ngày 16/6/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg lấy ngày 01/7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam để tuyên truyền Luật BHYT; khuyến khích, động viên nhân dân tham gia BHYT, tiến tới BHYT toàn dân; động viên và nâng cao ý thức trách nhiệm của những người làm công tác BHYT và cán bộ, nhân viên ngành y tế. Đặc biệt, ngay trong năm đầu tiên kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư tới cán bộ, nhân viên ngành y tế, những người làm công tác BHYT và toàn thể nhân dân tham gia BHYT. Nội dung thư của Chủ tịch nước nêu rõ: “Tham gia thực hiện Luật BHYT không chỉ là trách nhiệm mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, chia sẻ gánh nặng tài chính với những người không may ốm đau, bệnh tật của tất cả mọi công dân”. Chủ tịch nước cũng ra lời kêu gọi: “Tôi kêu gọi nhân dân cùng toàn thể cán bộ, nhân viên y tế cả nước tích cực tham gia và thực hiện Luật BHYT. Cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, nhất là các đơn vị quản lý BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm các quy chế chuyên môn và quy định của Luật BHYT, nâng cao y đức và chất lượng phục vụ người bệnh”. Những căn dặn của Chủ tịch nước đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Trải qua 10 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân; giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của chính sách BHYT; từ đó, chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe bản thân và gia đình; góp phần chia sẻ cùng cộng đồng, vì an sinh đất nước. Đây cũng trở thành một trong những dịp để truyền thông sâu rộng và nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành, toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính và y tế quốc gia; là phương thức huy động đóng góp của mọi người dân, các tổ chức, toàn xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong 10 năm tổ chức ngày BHYT Việt Nam (từ 2009 đến 2019), tùy theo nhiệm vụ cụ thể của từng thời điểm, chúng ta có những chủ đề riêng để định hướng hoạt động truyền thông. Có thời điểm, chủ đề tập trung vào công tác phát triển đối tượng tham gia, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân; có thời điểm lại lấy chủ đề người hưởng chính sách làm trung tâm với yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT của cơ sở y tế; có thời điểm lại tập trung truyền thông nâng cao năng lực và trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách,... Như vậy, xuất phát từ thực tế và yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời kỳ để lựa chọn chủ đề cụ thể từng năm cho phù hợp. Qua chủ đề của từng năm, có thể thấy, tất cả các chủ thể tham gia vào quá trình phát triển chính sách BHYT đều đã được lựa chọn, trong đó người tham gia BHYT luôn được đặt ở vị trí trung tâm và quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh truyền thông theo chủ đề đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần vào việc hoàn thành vượt mức tỷ lệ bao phủ BHYT được giao, 89% dân số đã có BHYT tính đến hết tháng 5/2019. Với chủ đề “Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”, nội hàm của chủ đề năm nay không chỉ hàm nghĩa phát triển đối tượng, mở rộng bao phủ BHYT, mà còn bao gồm cả công tác xây dựng, phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện chính sách; bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT. Việc lựa chọn chủ đề này nhân kỷ niệm 10 năm Ngày BHYT Việt Nam, cũng đúng vào thời điểm Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan triển khai tổng kết 5 năm thực hiện Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật BHYT. Như vậy, chủ đề ngày BHYT Việt Nam năm nay mang tính bao quát và toàn diện. Tuyên truyền BHYT Với những nội dung, ý nghĩa đó, BHYT Việt Nam, BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHYT, hướng tới hoàn thành mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân; truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành; tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHYT. Nội dung truyền thông hướng đến những kết quả, nỗ lực của ngành BHXH, ngành y tế trong cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người tham gia BHYT. Những nỗ lực của ngành BHXH trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử nhằm phục vụ người tham gia BHYT ngày càng tốt hơn. Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của ngành, BHXH Việt Nam phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng cường thực hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm… tuyên truyền về BHYT. Phối hợp với các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận động tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng. Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền: Tờ gấp “Những điều cần biết về BHYT học sinh, sinh viên”, “Những điều cần biết về BHYT hộ gia đình”…. BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền: Tọa đàm, đối thoại, tư vấn chính sách trực tiếp tại cơ sở, thực hiện các phóng sự, chuyên mục, tọa đàm, tin, bài… tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT; tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngày BHYT Việt Nam. Đặc biệt, năm nay, BHXH Việt Nam tổ chức Chương trình “Tặng thẻ BHYT cho người có hoàn và giúp đỡ bệnh nhân nghèo” với dự kiến hỗ trợ mua, tặng thẻ BHYT cho khoảng 2.400 đối tượng khó khăn tại 8 tỉnh, thành phố từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống BHXH Việt Nam và sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chương trình cũng kêu gọi sự chung tay, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện Trung ương. Qua Chương trình, BHXH Việt Nam mong muốn toàn xã hội tăng cường nhận thức về tính nhân văn sâu sắc của chính sách BHYT, cùng nhau quyết tâm thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Bảo Hân

Hiệu quả từ thực hiện Chỉ thị 05 ở Kim Sơn

TĐKT -  Sau 3 năm thực hiện, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó chuyển biến rõ nét nhất là đã tạo ra những thay đổi trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm nêu gương trong tác phong, lề lối công tác, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”. Ngay khi triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, đạo đức công vụ, công chức của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Huyện ủy thường xuyên cử cán bộ đi cơ sở, dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, phố, trường học; làm việc với nhiều đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Ông Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn cho biết: Tính từ tháng 9/2017 đến nay, đã có 783 lượt cán bộ xuống dự tại cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công 27 đồng chí lãnh đạo, chuyên viên khối Đảng, đoàn thể cấp huyện dự sinh hoạt định kỳ hàng tháng với các chi bộ trực thuộc đảng bộ các xã, thị trấn. Năm 2018 phân công thêm 27 đồng chí lãnh đạo, cán bộ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện dự sinh hoạt. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy đã thành lập Tổ giúp việc giải quyết các kiến nghị trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Từ tháng 9/2018 đến tháng 4/2019, đã có trên 200 ý kiến của 93 chi bộ được gửi tới các cơ quan có trách nhiệm trả lời, giải quyết. Từ đó, giúp các cơ quan của huyện, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất từ cơ sở, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên ở cơ sở đối với việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền của huyện. Cũng theo ông Hà, trong 2 năm 2018 – 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đăng ký với tỉnh thực hiện chủ đề “Trách nhiệm thực thi công vụ, lời nói thống nhất với kết quả công việc”. Theo đó, đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ lựa chọn, đăng ký những việc cấp bách, bức xúc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các đảng bộ, chi bộ đã đăng ký 253 việc, nội dung để tập trung giải quyết. Đến nay, nhiều việc đã hoàn thành, trong đó có những việc tồn tại từ nhiều năm trước được cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn, giải quyết xong, tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, công tác tham mưu cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những kiến nghị của nhân dân liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính được các cơ quan hành chính, các ngành từ huyện tới cơ sở tập trung giải quyết có hiệu quả. Nhiều cán bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả phương châm “Làm hết việc, chứ không chỉ làm hết giờ”. Nhờ vậy, tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có bước chuyển rõ rệt; từng bước xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực, trách nhiệm. Ngoài ra, UBND huyện cũng tập trung giải quyết tồn đọng về đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là việc giải quyết đất đai liên quan đến tôn giáo; chỉ đạo quyết liệt một số vụ việc tồn đọng kéo dài, việc khó. Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Tuệ Minh

Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm

TĐKT - Ngày 8/7, tại tỉnh Sơn La, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Sơn La và lãnh đạo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai. Hội nghị sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2019 Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lào Cai và Sơn La đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội: từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn các tỉnh. Nhiều phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành phong trào quần chúng rộng khắp, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị Các hoạt động của Cụm thi đua được thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương, từ việc xây dựng kế hoạch hoạt động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng tiêu chí thi đua, trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức các phong trào thi đua…, góp phần quan trọng trong việc định hướng hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh trong Cụm đạt hiệu quả cao. Công tác khen thưởng được chỉ đạo chặt chẽ, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; khen thưởng đột xuất, chuyên đề ở các địa phương đã chủ động và kịp thời hơn; đối tượng khen thưởng là tập thể nhỏ, đơn vị sản xuất, kinh doanh trực tiếp, người lao động trực tiếp, hộ gia đình… đã được quan tâm nhiều hơn. Các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua, về gương điển hình tiên tiến được tăng cường thời lượng, đổi mới đa dạng về hình thức. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các tỉnh trong Cụm đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác ban hành văn bản quản lý về thi đua, khen thưởng đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La mong muốn, trong 6 tháng cuối năm 2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; tiếp tục phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, hướng các phong trào thi đua về cơ sở; đẩy mạnh nêu gương người tốt việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn các tỉnh trong Cụm. Nguyệt Hà

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng

TĐKT - Sáng 1/7, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác chuyên môn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; bí thư, đảng viên các chi bộ; lãnh đạo, công chức, viên chức các vụ, đơn vị trực thuộc Ban. Toàn cảnh Hội nghị Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Ban đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lãnh đạo các tổ chức Đảng, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt của các chi bộ đi vào nền nếp, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng. Lãnh đạo đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức cơ bản ổn định, yên tâm công tác. Từ đó, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương đã nỗ lực làm việc theo phương châm hành động của Chính phủ: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả", tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2019 và nhiệm vụ được giao. Ban đã chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng TĐKT Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến TĐKT. Tập trung xây dựng văn bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu: Dự thảo Luật TĐKT (sửa đổi); Nghị định về quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; nghiên cứu những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ; ban hành văn bản hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; hướng dẫn đề nghị xét tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Anh hùng Lao động" thời kỳ đổi mới đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ. Đặc biệt, Ban đã tham mưu, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện và tổ chức thành công Lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" nhân kỷ niệm 129 năm Sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2019). Cùng với đó, Ban đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước. Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức cán bộ, rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng của Ban nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 theo đúng quy trình. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tố cáo thực hiện theo đúng quy định. Ban đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các phong trào thi đua và thực hiện nghiêm túc công tác khen thưởng, thẩm định và trình khen các danh hiệu vinh dự Nhà nước theo đúng quy định. Việc tổ chức đón Tết, trực nghỉ lễ, Tết đảm bảo an ninh, an toàn, theo đúng quy định chung. 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng TĐKT Trung ương, tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các cụm, khối thi đua tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về TĐKT: Tiếp tục triển khai kế hoạch xây dựng dự án Luật TĐKT (sửa đổi), trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý, tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp; trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 28/10/2017 của Bộ Nội vụ. Tham mưu với Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và ý kiến kiến nghị của cử tri về nội dung liên quan đến TĐKT tại các kỳ họp của Quốc hội. Tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định, hướng dẫn công tác TĐKT của các bộ, ngành, địa phương. Đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng: Đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, địa phương triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua các cấp tiến tới Đại hội Thi yêu nước toàn quốc lần thứ X; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng kế hoạch tổng kết phong trào thi đua "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020; kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT... Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, công tác pháp chế - thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT. Tăng cường giới thiệu, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Thực hiện cải cách hành chính, phát triển, nâng cấp các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý; duy trì thực hiện tốt phần mềm Hệ thống quản lý công tác TĐKT của ngành... Tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập Ban TĐKT Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019)... Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, Ban TĐKT Trung ương cần tập trung thực hiện các nội dung chính: Về công tác Đảng, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Duy trì thường xuyên sinh hoạt chuyên đề. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên phân công nhiệm vụ cho đảng viên và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên. Sinh hoạt chi bộ nên có sự trao đổi để đảng viên phát biểu một cách dân chủ. Về chuyên môn, cần tăng cường vai trò quản lý Nhà nước về TĐKT. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện phong trào này giai đoạn 2020 – 2030; chuẩn bị sơ kết 3 năm phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”… Các vụ chuyên môn đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động.  Việc thẩm định khen thưởng phải đảm bảo theo quy định, quan tâm khen thưởng thực hiện nhiệm vụ chính trị, khen thưởng đối ngoại… Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng TĐKT Trung ương. Đôn đốc các cụm, khối thi đua hoàn thành sơ kết trong tháng 7. Về công tác cán bộ và nội bộ cơ quan, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt nhấn mạnh vai trò nêu gương của đảng viên. Đồng chí Trần Thị Hà yêu cầu các vụ, đơn vị quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ và Quyết định 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Phương Thanh

Tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo

TĐKT – Ngày 28/6, tại Hà Nội, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Quý Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Sỹ Tuấn, Phó Tổng cục trưởng và ông Nguyễn Thanh Tùng, Vụ trưởng Vụ Chính sách Pháp chế của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã tích cực triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, đảm bảo hoạt động của Tổng cục, góp phần trong việc quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Tổng cục đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành, bảo đảm tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác quản lý biển, hải đảo; tham mưu, trình ban hành các quy định quản lý, cấp phép, tổ chức thẩm định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động quản lý đối với các hồ sơ cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam, hồ sơ đề nghị giao khu vực biển và hồ sơ xin cấp phép nhận chìm ở biển. Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ xin cấp phép tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; tiếp tục triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch năm 2019 về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; chủ động nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và đề nghị Tổng cục tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các công tác xây dựng, tham mưu, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong lĩnh vực biển và hải đảo. Thứ trưởng Trần Quý Kiên lưu ý, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ cương, nền nếp, nâng cao trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 36/NQ-TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam vì những thành tích trong công tác từ năm 2013 đến 2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Phương Thanh

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019

TĐKT - Sáng 28/6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2019. Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Cùng dự có: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng… Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2019 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XII, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương. Do đó, đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, giữ vững và phát huy bản chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí quyết tâm sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; tích cực tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường đối ngoại quốc phòng và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải đi vào thực chất, đánh giá đúng đơn vị, đúng đối tượng, có thành tích thực sự nổi bật. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng, quản lý tư tưởng, chất lượng huấn luyện đào tạo, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội; tổ chức tốt các hoạt động thi đua trọng điểm… Tại phiên họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm thông qua đề nghị phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân về thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất đối với Tổng cục II. Nguyễn Bằng

Trang