Xây dựng nông thôn mới

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới

TĐKT - Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vận động các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 587/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Phấn đấu cả nước có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó, ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu cả nước có khoảng từ 17 - 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; phấn đấu 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo các tiêu chí nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua Các bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng: Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với từng vùng, miền, địa bàn và dân cư làm mục tiêu để tổ chức, triển khai, đánh giá Phong trào thi đua; huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thành phố, nước ngoài tích cực tham gia, đóng góp trí tuệ, công sức, phát huy nội lực và đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm hoặc đúng theo kế hoạch, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền, vận động, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực Phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tổ chức giám sát thực hiện xây dựng nông thôn góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của phong trào. Đề ra tiêu chí thi đua cụ thể Quyết định quy định tiêu chí thi đua cụ thể đối với từng cấp. Trong đó, các bộ, ban, ngành, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 theo sự phân công của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương; nghiên cứu để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân thực hiện phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tiếp tục đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ và kết quả cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (tỉnh, thành phố) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu; có tỷ lệ hoặc có số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu cao nhất trong cụm; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong cụm; có nhiều mô hình trên các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu, phát triển du lịch nông thôn gắn với phát triển làng nghề và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Các tỉnh, thành phố ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn có hiệu quả; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các tỉnh trong cụm thi đua. Các tỉnh, thành phố trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp huyện, kế hoạch nêu rõ: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và là đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố. Các huyện, thị xã, thành phố trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Đối với xã, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và là xã tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và là xã có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật; không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Phương Linh

Khởi sắc vùng quê từ xây dựng nông thôn mới

  TĐKT - 11 năm về trước, khi bắt đầu triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), Yên Lâm là một xã miền núi nghèo của huyện Yên Mô (Ninh Bình). Mặc dù có xuất phát điểm thấp thuộc tốp cuối của huyện Yên Mô khi mới chỉ đạt 3 tiêu chí NTM, nhưng đến nay, Yên Lâm đã “chuyển mình” với những con đường, trường học, trạm y tế, kênh mương được xây dựng khang trang, nhiều mô hình kinh tế mới ứng dụng khoa học kỹ thuật hiệu quả đang dần tăng thu nhập cho người dân… tạo ra bức tranh đa màu sắc ở các vùng quê nông thôn.   Diện mạo Yên Lâm ngày càng khởi sắc Xác định xây dựng NTM là một chương trình lớn, là cơ hội quan trọng để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh và huyện về thực hiện phong trào NTM, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lãnh đạo xã đã nhanh chóng xây dựng, triển khai rộng rãi các nghị quyết chuyên đề, phân công công việc cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú nhằm phát động hưởng ứng thi đua cùng nhau chung sức xây dựng NTM. Những việc làm này đã góp phần nâng cao nhận thức của chính cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, tạo sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, chủ động phát huy nội lực, tham gia xây dựng NTM. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến năm 2017, Yên Lâm đã vinh dự được UBND tỉnh Ninh Bình công nhận xã đạt chuẩn NTM. Từ thành quả đó, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lâm đặt ra các mục tiêu mới cao hơn, quyết tâm xây dựng thành công NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Yên Lâm đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Với lợi thế giao thông thuận tiện, Yên Lâm đã tích cực tranh thủ sự quan tâm của các cấp, ngành để kêu gọi thu hút đầu tư. Năm 2014, Công ty TNHH Giầy Athena Việt Nam đã tìm đến Yên Lâm để đầu tư xây dựng. Đây cũng là doanh nghiệp FDI đầu tiên của huyện Yên Mô. Sự xuất hiện của công ty đã thu hút trên 6.000 lao động trong và ngoài huyện đến làm việc, trong đó nhiều lao động là người Yên Lâm, góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu lao động ở địa phương. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, Yên Lâm quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ để các làng nghề Đông Đoài, Ngọc Lâm, Đông Yên, Phù Sa phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ…, qua đó tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho lao động lúc nông nhàn. Đồng thời, xã tổ chức thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, tham gia các chương trình dự án. Nhờ vậy, số lao động có việc làm qua đào tạo của xã đạt tỷ lệ 57%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng/người/năm, trên địa bàn xã chỉ còn 0,6% hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, xã cũng tập trung ưu tiên các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Cùng sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã đã huy động nhân dân đóng góp công sức, trí tuệ của cộng đồng dân cư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Tính từ năm 2018 đến nay, Yên Lâm đã huy động được trên 309 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao, trong đó ngân sách Nhà nước đầu tư là trên 228 tỷ đồng (chiếm 70,8%) và nhân dân đóng góp 80,2 tỷ đồng để làm đường giao thông ngõ xóm, xây dựng nhà văn hóa thôn xóm, trồng hoa, cây xanh... Để phát triển cảnh quan chung, xã cũng đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, trồng cây xanh khuôn viên trụ sở, nhà văn hóa, sân vận động trung tâm xã. Nhân dân ở các thôn xóm tích cực chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà cửa, công trình vệ sinh. 100% thôn xóm có nhà văn hóa, khu thể thao đạt chuẩn đáp ứng tốt nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của cộng đồng dân cư. Hiện 100% các tuyến đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa, hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn được rải nhựa Asphalt, có hệ thống vỉa hè và rãnh thoát nước, xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh, đảm bảo môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống thủy lợi nội đồng trên địa bàn xã đáp ứng tốt yêu cầu phát triển sản xuất, dân sinh và phòng, chống thiên tai. Toàn bộ khâu làm đất, vận chuyển, thu hoạch được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất được chủ động. Với sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng, chung sức của người dân trong quá trình thực hiện xây dựng NTM nâng cao, tháng 3 vừa qua, Yên Lâm vinh dự đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Đây là dấu mốc, tiền đề quan trọng để Yên Lâm tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2023. Tuệ Minh

Quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

TĐKT - Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 321/QĐ-TTg quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đối với các thị xã, thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, phải rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo yêu cầu đối với thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố giai đoạn 2021 - 2025 được Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông qua. Có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường. Đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Nguyệt Hà

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới

TĐKT - Ngày 8/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 320/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025). Trong đó, quy định nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương: Các bộ, ngành liên quan căn cứ chức năng quản lý nhà nước, công bố chỉ tiêu cụ thể và ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025 trong thời gian 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, quy định cụ thể đối với các nhóm huyện để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao phù hợp với điều kiện đặc thù, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo mức đạt chuẩn không thấp hơn so với quy định của trung ương. Theo đó, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025). Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025). Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Quy hoạch; giao thông, yhủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Có 100% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025). Có ít nhất 01 xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Có 100% số phường trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của thị xã, thành phố đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị trên địa bàn tối thiểu là 5 m2/người. Bộ tiêu chí quốc gia huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025: Là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025). Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025). Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Quy hoạch; giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai; điện; y tế - văn hóa - giáo dục; kinh tế; môi trường; chất lượng môi trường sống; an ninh, trật tự - hành chính công. Phương Thanh

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025

TĐKT - Ngày 8/3/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 319/QĐ-TTg quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 là xã: Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất một mô hình thôn thông minh, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 để đánh giá, nhân rộng. Trong quá trình đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nêu trên, nếu có vấn đề mới phát sinh, Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan kịp thời nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí nêu trên, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ điều kiện thực tế, đặc thù của địa phương, ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất (về sản xuất, về giáo dục, về văn hóa, về du lịch, về cảnh quan môi trường, về an ninh trật tự, về chuyển đổi số…) mang giá trị đặc trưng của địa phương và tiêu chí thôn thông minh, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trên địa bàn. Nguyệt Hà

Tây Phú về đích nông thôn mới nâng cao

TĐKT - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, xã Tây Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Tây Phú đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Xã Tây Phú vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã NTM nâng cao Xác định người dân là chủ thể và là người thụ hưởng kết quả trong xây dựng NTM, do đó để thực hiện phong trào đạt kết quả cao, người dân phải thông suốt và đồng tình hưởng ứng một cách tích cực. Bởi vậy, Đảng ủy - UBND xã đã tập trung tổ chức các cuộc họp dân rộng khắp ở địa bàn các ấp để tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM nâng cao, với phương châm “tích cực, kiên trì vận động”, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Đảng bộ xã thường xuyên quan tâm cử cán bộ phụ trách tiêu chí, các thành viên Ban quản lý tập huấn nắm vững về chủ trương, cơ chế chính sách, giải pháp thực hiện xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên tuyền sâu rộng trong cán bộ thuộc các ngành, đoàn thể xã, các ấp và nông dân tiêu biểu có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, dân cư. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền được 192 cuộc về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để cất mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân xã tích cực vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thành lập quỹ hỗ trợ nông dân phát triển; xây dựng các mô hình kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gắn với liên kết tiêu thụ nông sản. Tính từ năm 2018 đến nay, xã có 24 cán bộ, công chức được tập huấn kiến thức, chuyên môn về xây dựng NTM nâng cao do tỉnh, huyện tổ chức; hơn 650 lượt cán bộ và đoàn viên hội viên được triển khai tiếp cận kiến thức tuyên tuyền, vận động xây dựng NTM. Qua công tác bồi dưỡng, tập huấn đã cung cấp kiến thức cơ bản về cơ chế chính sách, quy trình triển khai thực hiện mà còn trang bị thêm cho cán bộ xây dựng NTM những kỹ năng về xây dựng, lập kế hoạch; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân... Bên cạnh việc quan tâm đến công tác tập huấn, để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, xã xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn với việc liên kết tiêu thụ nông sản ổn định, nâng cao thu nhập là một trong những mục tiêu phải đạt được trong xây dựng NTM nâng cao. Do đó, những năm qua xã đã chỉ đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã đã triển khai nâng cấp hoàn chỉnh các tiểu vùng đê bao khép kín; tổ chức sản xuất đảm bảo diện tích gieo trồng lúa 3 vụ là 9.450 ha. Hiện toàn bộ diện tích gieo trồng trên địa bàn xã đều được cơ giới hóa 100%. Riêng năm 2020, năng suất lúa bình quân đạt mức 6,6 tấn/ha, (tăng gần 0,3 tấn/ha so với năm 2018), sản lượng lương thực 62.370 tấn, tăng gần 2.835 tấn so với năm 2018. Đặc biệt vụ Đông Xuân năm 2020 - 2021 đạt 7,6 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ nhiều năm qua, giá lúa khá cao (có lúc lên đến 7.000 đ/kg) lợi nhuận thu được từ 50 - 60 triệu đồng/ha. Đây là yếu tố cơ bản tạo nên mức thu nhập của người dân trong xã. Cùng với đó, xã cũng đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT), với diện tích 850 ha (357 hộ tham gia). Thông qua dự án, góp phần giảm chi phí sản xuất bình quân khoảng 2 triệu đồng/ha; sản xuất theo chương trình 3 giảm 3 tăng, có đến 8.505 ha diện tích gieo trồng lúa (chiếm tỷ lệ 90% diện tích), giảm chi phí khoảng 8,2 triệu đồng/ha; chương trình 1 phải 5 giảm, có 4.725 ha diện tích giao trồng lúa (chiếm tỷ lệ 50% diện tích), giảm chi phí khoảng 9,5 triệu đồng/ha. Xã cũng tiến hành chuyển 27 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng màu, tăng thêm thu nhập 2,7 tỷ đồng so với trồng lúa/năm; chuyển 75 ha đất lúa và đất vườn tạp kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như: Xoài, chanh, thanh long, bưởi, ổi, cam xoàn… tăng thu nhập gần 3,8 tỷ đồng/năm. Tây Phú đã thực hiện chuyển đổi mô hình chăn nuôi kém hiệu quả sang chăn nuôi heo siêu thịt, bò lai; gà thả vườn; vịt đàn… Đến nay trên địa bàn xã phát triển đàn heo lên 194 con; bò 261 con; gia cầm 18 ngàn con, quy mô đàn tăng từ 15% so năm 2018, tăng thêm thu nhập trên 2,4 tỷ đồng/năm. Xã đẩy mạnh phát triển các loại hình nuôi thủy sản như: Cá tra bột; cá ao hầm, lươn bể bồn, baba, ốc bươu… với diện tích chuyển đổi được 8 ha, tăng thu nhập gần 2 tỷ đồng/năm. Xã cũng tập trung triển khai chính sách thu hút, mời gọi đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Hiện toàn xã có gần 250 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể thương mại – dịch vụ. Trong đó có 5 doanh nghiệp, 22 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút, giải quyết việc làm tại địa phương gần 500 lao động. Công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm được quan tâm, chú trọng. Hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể của xã quan tâm phối hợp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho khoảng 360 lao động. Nhờ vậy, hiện nay xã có trên 90% lao động có việc làm thường xuyên. Năm 2021, mức thu nhập bình của xã đạt 63,695 triệu đồng/người/năm, tăng 40,495 triệu đồng/người/năm so với năm 2018. Bên cạnh việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xã cũng đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Từ năm 2018 đến nay, xã đã xây dựng mới 3 cầu giao thông; nâng cấp 4 tuyến đê bao kết hợp với mở rộng giao thông nội đồng, tổng chiều dài 14,91 km; nâng cấp, mở rộng tuyến đường đường giao thông Bắc Mỹ Phú Đông chiều dài 4,03 km, chiều rộng mặt đường nhựa 3,5m… Với những nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, hành trình xây dựng xã NTM nâng cao của xã Tây Phú đã cán đích cuối năm 2021. Tây Phú đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, tiến bộ. Tùng Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Công bố huyện Tuy Phước, Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 16-2, nhân dịp công tác tại Bình Định, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ công bố huyện Tuy Phước - huyện đồng bằng lớn ở phía nam tỉnh Bình Định chính thức được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy Phước có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, có tiềm năng rất lớn về đất sản xuất cây công nghiệp, cây lúa và thủy sản. Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước đã phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, sâu sát, quyết liệt, xác định đúng phương pháp, lựa chọn đúng nội dung, khâu đột phá. Nhiều cách làm năng động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đã được áp dụng hiệu quả. Đặc biệt, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong huyện. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Tuy Phước. Toàn huyện hiện có 12/14 HTX nông nghiệp liên kết sản xuất giống với các công ty, tập đoàn lớn, hằng năm liên kết sản xuất giống trên 1.200 ha, áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 9,2%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,8 triệu đồng/năm (tăng 2,4 lần so với năm 2011); tỷ lệ hộ nghèo còn 1,92% (giảm 7,92% so với năm 2011); hệ thống đường giao thông nông thôn trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt 100%; đường trục thôn, liên thôn đạt 99,3%; tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 48,67%; tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia là 74,1%. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tuy Phước với nhiều mô hình sinh động, hiệu quả. Chủ tịch nước cũng chúc mừng chính quyền và nhân dân Bình Định đã có 84/113 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ở mức cao so với cả nước.Chủ tịch nước nêu rõ, xây dựng nông thôn mới là việc cần thiết nhằm hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập cho nông dân. Vui mừng về thành tích của Tuy Phước, đã giảm mạnh số hộ nghèo, đạt mức thu nhập bình quân gần 50 triệu đồng/người/năm, Chủ tịch nước cũng đề cập đến các mục tiêu bao trùm trong xây dựng nông thôn mới, đó là: Nâng cao đời sống vật chất tinh thần, văn hóa của người dân, nhất là những nét truyền thống của văn hóa Việt như: Tình làng, nghĩa xóm; tôn sư trọng đạo, hỗ trợ nhau lúc ốm đau hoạn nạn… Xây dựng nông thôn mới còn phải giữ vững an ninh nông thôn, đảm bảo an toàn cho người dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu.   Chủ tịch nước đề nghị trong xây dựng nông thôn mới, Tuy Phước phải hướng đến hiện đại hóa hơn nữa về khoa học công nghệ; ngày càng có nhiều sản phẩm sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm cung cấp cho các thành phố lớn. Xây dựng nông thôn mới ở Tuy Phước phải chú trọng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của kinh tế hộ, kinh tế nhiều thành phần; trong đó coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân. Đặc biệt, Chủ tịch nước lưu ý trong tiến trình đó, Tuy Phước phải coi trọng hơn nữa việc củng cố hệ thống chính trị theo hướng sát dân, sát cơ sở, “lo cho dân, đi sát phong trào của nhân dân, chia sẻ khó khăn với nhân dân. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau; đi đầu trong phòng, chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn”. Chủ tịch nước căn dặn Tuy Phước không được “thỏa mãn non, tránh bệnh thành tích”, nỗ lực hoạt động hiệu quả hơn nữa trong triển khai nhiệm vụ này. Với tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn chính quyền và nhân dân Tuy Phước, giữ vững khát vọng, nêu cao ý chí, đột phá hơn nữa trong phát triển, đưa huyện tiến bước cùng các huyện nông thôn mới khác của Việt Nam. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nhất là cách mạng công nghiệp 4.0, nông nghiệp số để phục vụ người dân tốt hơn. “Tuy Phước phải trở thành 1 huyện nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao của Việt Nam”, Chủ tịch nước hy vọng. Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh Bình Định và huyện Tuy Phước cần có kế hoạch cụ thể, bước đi phù hợp, giữ vững môi trường sống cho người dân, nhất là Đầm Thị Nại - lá phổi xanh trên địa bàn. Theo TTXVN

Cả nước đã có 68,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT – Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt tất cả các mục tiêu phấn đấu năm 2021 được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến cuối năm 2021, cả nước có 5.615/8.233 xã (68,2%) đạt chuẩn NTM (tăng 5,8% so với năm 2020), trong đó, có 503 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17,0 tiêu chí/xã (tăng 0,6 tiêu chí so với năm 2020). Có 213 đơn vị cấp huyện thuộc 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (tăng 40 đơn vị so với năm 2020). Mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân” xây dựng NTM tại tỉnh Yên Bái 14 tỉnh có 100% số đạt chuẩn NTM, trong đó có 4 tỉnh đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Có 3 tỉnh, thành phố đã có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (Thái Bình, Cần Thơ, Hải Dương), hiện nay, đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, cả nước đã có 62 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm, công nhận 5.401 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên (vượt 1.401 sản phẩm so với kế hoạch đề ra), trong đó 62,6% sản phẩm 3 sao, 35,8% sản phẩm 4 sao và 1,6% sản phẩm tiềm năng 5 sao. Hơn 2.944 chủ thể tham gia, trong đó có 38,8% là hợp tac xã, 27,4% là doanh nghiệp, 31,5% là cơ sở sản xuất, còn lại là tổ hợp tác. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường và được người dân tín nhiệm. Đến nay, có 20 sản phẩm OCOP 5 sao (đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận năm 2020). Đặc biệt, các sản phẩm OCOP 5 sao đã được các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tin tưởng, lựa chọn làm quà tặng trong các hội nghị quan trọng và các chuyến công tác nước ngoài. Theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, đến hết tháng 11/2021, cả nước huy động được khoảng 449.157 tỷ đồng từ các nguồn lực để đầu tư thực hiện Chương trình (bằng 97,6% so với năm 2020), trong đó: Ngân sách Trung ương (chi thường xuyên): 1.000 tỷ đồng (chiếm 0,2%); vốn ngân sách địa phương: 43.601 tỷ đồng (9,7%); lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác: 30.308 tỷ đồng (6,7%); tín dụng: 316.520 tỷ đồng (70,5%); doanh nghiệp: 39.463 tỷ đồng (8,8%); cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp: 18,265 tỷ đồng (4,1%). Bước sang năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và đảm bảo tính bền vững, ưu tiên hỗ trợ các vùng khó khăn. Phấn đấu năm 2022, cả nước có khoảng 73% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có khoảng 15% số xã đạt chuẩn nâng cao và kiểu mẫu; có ít nhất 235 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn NTM (tăng trên 20 đơn vị cấp huyện so với năm 2021), 7 - 8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; khoảng 6.500 sản phẩm được chuẩn hóa theo bộ tiêu chí sản phẩm OCOP (tăng khoảng 1.100 sản phẩm so với năm 2021). Phương Thanh

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TĐKT - Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu hoàn thành. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành các tiêu chí, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh, nhằm giúp đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, bộ mặt nông thôn của Bà Rịa – Vũng Tàu được nâng tầm hơn. Sau 10 năm thực hiện Chương trình, với sự chung sức của người dân và cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn của Bà Rịa - Vũng Tàu đã có sự thay đổi rõ rệt. Hệ thống cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh, góp phần thu hút đầu tư trong cộng đồng. Qua triển khai xây dựng nông thôn mới, đã có hàng trăm công trình trường mầm non, mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và nhà thi đấu đa năng, công trình về cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn xã và nhiều công trình cơ sở hạ tầng khác ở Bà Rịa – Vũng Tàu được đầu tư đạt chuẩn, từ đó đã làm thay đổi diện mạo nông thôn một cách đáng kể. Hệ thống y tế từng bước được quan tâm đầu tư, chất lượng ngày được nâng cao, môi trường nông thôn ngày càng được đảm bảo. Sản xuất hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, kinh tế nông thôn cũng ngày càng phát triển.  Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã hình thành sự liên kết giữa các hộ dân, từng bước chuyển đổi sang sản xuất hàng hóa, tạo ra chuỗi liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Cũng nhờ mô hình NTM, đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những mô hình gia trại, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư mạnh vào nông nghiệp và các mô hình này ngày càng phát triển. Niềm tin của người dân vào các chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền được nâng cao. Tới tháng 10/2021, toàn tỉnh có 47/47 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, toàn tỉnh có 45/47 xã đạt 19/19 tiêu chí và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia tại 45 xã xây dựng nông thôn mới còn 0,09%, 100% số xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Đến nay Bà Rịa - Vũng Tàu đã có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 5 xã đang được các sở ngành tổ chức thẩm định để đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kế hoạch đến cuối năm 2021 toàn tỉnh sẽ có 24 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ba đơn vị cấp huyện là thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, ba đơn vị cấp huyện còn lại là thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu trên, trong năm 2021, tỉnh đã huy động nguồn vốn hơn 4.486 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cấp, củng cố đồng bộ cơ sở hạ tầng, tiện ích xã hội. Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp các cấp tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các Nghị quyết 115/NQ-HĐND về Chương trình đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 116/NQ-HĐND về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đồng thời thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, gắn với việc chỉnh trang khu dân cư; ưu tiên các xã khó khăn, xã có tiêu chí thấp. Từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Đối với các tiêu chí môi trường, cảnh quan nông thôn, tập trung triển khai có hiệu quả mô hình thí điểm bảo vệ môi trường. Bức tranh nông thôn mới ở Bà Rịa Vũng Tàu đang ngày càng khởi sắc. Đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Dẫu biết rằng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề để sức sống nông thôn mới ngày càng hiện hữu trên từng vùng quê Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Nguyên

Chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2021”

TĐKT – Ngày 22/12, tại Hà Nội, Ban Thanh niên nông thôn (thuộc Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Hiệp hội Nông nghiệp số VIDA, Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ tổ chức Chung kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn” năm 2021 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tuyến. Đây là hoạt động thiết thực nhằm triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế khu vực nông thôn của thanh niên và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên nông thôn trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại Vòng chung kết Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Cuộc thi Dự án khởi nghiệp Thanh niên nông thôn năm 2021 được phát động trong đúng thời điểm dịch Covid diễn ra phức tạp, đặc biệt đối với các tỉnh phía Nam, tuy nhiên số lượng dự án năm 2021 thu được tăng 17% so với năm 2020 (406 dự án so với năm 2020 là 346 dự án), trong đó có 64 dự án do thanh niên là người dân tộc thiểu số đăng ký tham gia, đến từ 14 dân tộc: Hoa (1), Khmer (9), Tày (28), Dao (4), Thái (3), Raglai (1), Mông (3), Nùng (3), Mường (4), Cao Lan (3), Ê đê (1), Phù Lá (1), Xơ Đăng (2), Ba Nar (1). Chàng thanh niên Nguyễn Hồng Sơn (đến từ Yên Bái) giới thiệu về chiếc Máy đa năng công nghệ cao – sản phẩm trí tuệ của mình đã được ứng dụng vào thực tiễn Bên cạnh số đông dự án về lĩnh vực phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa, Ban Tổ chức cũng nhận được nhiều dự án liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa dân tộc. Các tác giả, nhóm tác giả đã chủ động tìm tòi, áp dụng công nghệ hiện đại, thể hiện ý thức cao về tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhận diện khách hàng tiềm năng. Sản phẩm Cao An Xoa Trần Hoàng được giới thiệu tại cuộc thi Qua các vòng Sơ khảo, Bán kết (được tổ chức ở cả 3 miền, theo hình thức trực tuyến trong 3 ngày 8, 10 và 11 tháng 12/2021), Ban tổ chức đã chọn ra được 33 dự án tiêu biểu nhất để thi vòng Chung kết toàn quốc. Dự kiến cuộc so tài và Lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 22 - 23/12/2021. Theo hai bạn Trần Văn Hoàng và Trần Thị Liên, đồng chủ nhiệm dự án “Phát triển thương hiệu Cao An Xoa Trần Hoàng Đắk Nông”, Cuộc thi là một sân chơi bổ ích cho thanh niên trẻ. “Đến với cuộc thi, chúng tôi có cơ hội khẳng định bản thân; quảng bá nhiều hơn về sản phẩm, ý ưởng của mình. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn, qua cuộc thi, sẽ có nhiều sự quan tâm, góp ý, hỗ trợ từ các chuyên gia, nhà đầu tư để sản phẩm của mình thêm hoàn thiện và phát triển hơn trong tương lai”  - Bạn Trần Thị Liên nhấn mạnh. Mai Thảo        

Trang