Phong trào thi đua

Ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch COVID-19

TĐKT - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ký Quyết định số 1956/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tập thể, cá nhân ngành TNMT tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân. Qua đó, đề cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; đẩy mạnh tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Bộ TNMT yêu cầu các đơn vị tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên, lôi cuốn các tập thể, cá nhân toàn ngành tích cực chủ động tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời, huy động được toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành TNMT tham gia. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp cần khẩn trương triển khai ngay, thường xuyên sát sao kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện phong trào; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19. Nội dung phong trào thi đua tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, đầy đủ, sâu rộng các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ TNMT về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu, tin tưởng, thực hiện. Từng cá nhân, tập thể đề cao vai trò, trách nhiệm chủ động thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch, với phương châm “mỗi cán bộ, công chức, lao động là một chiến sĩ”, “mỗi cơ quan, đơn vị là một pháo đài chống dịch” theo kế hoạch, kịch bản được xây dựng khoa học, bài bản để chiến thắng đại dịch. Đảm bảo an sinh, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống người lao động; đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, hạn chế thiệt hại về người, tài sản, nhất là ở vùng có dịch. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2021 gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới toàn diện để phát triển”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, sáng tạo trong điều kiện dịch bệnh. Xây dựng, ban hành các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp hoặc trực tiếp huy động, hỗ trợ sức người, sức của cùng với cả nước phòng, chống và chiến thắng đại dịch. Bộ TNMT yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tùy theo mức độ, phạm vi ảnh hưởng; hồ sơ, xét khen thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Về tổ chức thực hiện, Bộ trưởng giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các Khối, Cụm thi đua căn cứ điều kiện cụ thể, chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ và Bộ trưởng. Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của Bộ, các Tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua. Phương Thanh

Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam có nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị

TĐKT - Đảng bộ TTXVN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW Đảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan thông tin, truyền thông và công chúng; thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phóng viên TTXVN năng động, sáng tạo thông tin về các sự kiện quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy TTXVN, các cấp ủy đảng cơ sở đã có nhiều sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của chính trị của đơn vị được giao. Đảng ủy TTXVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,  người lao động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đơn vị; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Chỉ thị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cấp ủy Đảng các cấp đã tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề ở từng đơn vị. Các tổ chức đảng trực thuộc gắn việc học tập, sinh hoạt các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên TTXVN và của từng khối công tác. Các tổ chức Đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong từng đơn vị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Một số đảng bộ, chi bộ đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú như Đảng bộ Văn phòng TTXVN, Đảng bộ Ban biên tập Ảnh, Chi bộ Khối chuyên trách, Chi bộ Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum, Chi bộ Báo Thể thao & Văn hóa, Chi bộ Báo điện tử VietnamPlus gắn sinh hoạt chuyên đề với các hoạt động về nguồn rất thiết thực, bổ ích. Đặc biệt, Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước gắn sinh hoạt chuyên đề với công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các đợt thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên xây dựng các chuyên đề gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm thông tin liên vùng. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam gắn sinh hoạt chuyên đề với công tác thông tin phát triển kinh tế trong khu vực và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ Ban biên tập tin Thế giới chỉ đạo đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng thêm sự hấp dẫn đối với các đảng viên. Chi bộ Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy trách nhiệm và vai trò của đảng viên trẻ trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… Chi bộ báo Thể thao và Văn hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tiêu chí Khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác, sáng tạo trong thông tin. Chi bộ báo Tin tức sinh hoạt chuyên đề về phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ Ban biên tập tin Kinh tế gắn việc học tập chuyên đề với việc trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan công tác tư tưởng, cách ứng xử, phong cách, lề lối làm việc…  Gắn đạo đức nghề nghiệp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị Các tổ chức Đảng TTXVN đã thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng khối công tác. Trong đó, có một số đảng bộ, chi bộ đã xây dựng thêm những chuẩn mực riêng phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị. Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước xây dựng chuẩn mực trong công tác thông tin “Chuẩn xác, đúng sự thật, ngắn gọn, dễ hiểu”. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên với tiêu chí “Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chỉ đạo các cấp ủy xây dựng các tiêu chí trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực, hiệu quả, dễ tuyên truyền, phổ biến. Đảng bộ Văn phòng TTXVN đề ra các tiêu chuẩn thi đua về thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị; thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn minh công sở. Chi bộ Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại thực hiện tiêu chí “Không ngừng trau dồi, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đức tính cẩn thận trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ” và phương châm “tôn trọng nhân dân là có trách nhiệm với công việc của mình, tôn trọng đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin”. Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ học tập phong cách diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, súc tích, trong sáng của Bác khi soạn thảo văn bản, tác phong làm việc khẩn trương. Chi bộ Ban biên tập tin Đối ngoại với tiêu chí “Nỗ lực xây dựng môi trường biên tập chuyên nghiệp”, “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả”. Chi bộ báo Le Courrier du Vietnam với tiêu chí “Thông tin khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác” tới độc giả nước ngoài. Chi bộ báo điện tử Vietnam Plus có tiêu chí “Hấp dẫn, khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác, sáng tạo”. Chi bộ báo Tin tức với tiêu chí “Xung kích” phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ tạp chí Vietnam Law and Legal Forum xây dựng tiêu chí “Chuẩn xác,  kịp thời, thiết thực, hấp dẫn và khách quan” phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại. Chi bộ Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN với tiêu chí “Khoa học - Đúng giờ - Sáng tạo - Có kế hoạch”. Chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn xây dựng các chuẩn mực phong cách làm việc “văn minh, lịch sự”, “nhanh gọn, kịp thời”, “trung thực, chính xác”, “nhanh gọn, chu đáo”, vận động cán bộ, nhân viên không sử dụng điện thoại di động vào việc riêng trong khi làm nhiệm vụ. Chi bộ Nhà in (Đảng bộ Công ty TNHH MTV ITAXA) với tiêu chí “Cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn uy tín, thương hiệu ITAXA”. Việc lựa chọn những nội dung học tập và làm theo Bác có trọng tâm, mang tính thực tiễn cao, được các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị thực hiện có nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Tích cực tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, trái chiều, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thông tin trong ngành phát huy vai trò thông tin chính thống của TTXVN, đồng thời thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện nghiêm túc kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn khi tham gia mạng xã hội, không phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa theo các luận điệu sai trái, xuyên tạc. Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua các loại hình thông tin phong phú, đa dạng (tin, ảnh, truyền hình, báo in, báo ảnh, báo điện tử, thông tin đồ họa, thông tin âm thanh, thông tin trên mạng xã hội), tạo sự lan tỏa thông tin mạnh mẽ. Các đơn vị thông tin của TTXVN đã xây dựng các chuyên trang, chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, “Người tốt, việc tốt”…, tuyên truyền, phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường thông tin thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng. Chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện. Ảnh TTXVN Các đơn vị thông tin của TTXVN đã đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự… về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên các sản phẩm thông tin của ngành. Ban biên tập tin Trong nước phát hơn 2.500 tin, bài về thực hiện Chỉ thị, giới thiệu những cách làm mới, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác trong các lĩnh vực. Ban biên tập Ảnh phát khoảng 25.000 ảnh, phản ánh việc thực hiện Chỉ thị, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Trung tâm Truyền hình Thông tấn phát hơn 1.000 tin, phóng sự, phỏng vấn với nội dung phong phú, đa dạng về thực hiện Chỉ thị. Các tòa soạn báo của TTXVN đã đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, đồ họa, video về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản hàng chục đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, được biên soạn công phu, nêu bật cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh tấm gương tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân. Chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện, tiếp tục phát sóng hằng ngày trên kênh Truyền hình Thông tấn với thời lượng 6 phút mỗi ngày. Với chuyên mục này, TTXVN trở thành cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện định kỳ mỗi ngày một chuyên mục bằng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Chuyên mục đã đạt giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện sáng tạo Chỉ thị 05 – CT/TW trong toàn Đảng bộ TTXVN thời qua là động lực quan trọng, là sức mạnh để toàn ngành TTXVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với vai trò cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước./.                                                                     Đàm Danh Liêm

Phụ nữ quân đội chung tay cùng cả nước chiến thắng đại dịch

TĐKT - Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, phụ nữ quân đội đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, phát huy cao độ sức sáng tạo, sự cống hiến của phụ nữ toàn quân, góp phần thiết thực trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 của đất nước. Ban Phụ nữ Quân đội trao quà tặng các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 Những đóng góp của phụ nữ quân đội trên tuyến đầu chống dịch Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, ngay từ đợt dịch đầu tiên, Ban Phụ nữ Quân đội (PNQĐ) đã khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn phụ nữ toàn quân tích cực tham gia nhiệm vụ chống dịch với khẩu hiệu hành động “Thần tốc hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn”, “Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch COVID-19”, PNQĐ có mặt trên tất cả các mặt trận phòng, chống dịch. Từ sự triển khai kịp thời và hiệu quả của Ban Phụ nữ Quân đội, cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội đã hăng hái xung phong ra tuyến đầu chống dịch. Đến nay đã có hơn 9.000 cán bộ, hội viên PNQĐ trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch trong các khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, vùng tâm dịch và nhiệm vụ quân y tại các cơ quan, đơn vị; 246 hội viên phụ nữ tham gia tiêm thử nghiệm vắc xin Nanocovac. Bên cạnh đó, có hơn 3.000 chị em tham gia sản xuất các trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch; có 966 đồng chí làm nhiệm vụ quân y, đảm bảo hậu cần trong các khu cách ly tập trung. Khi nói đến đóng góp của PNQĐ trong công tác phòng chống dịch, không thể không kể đến công tác nghiên cứu và đưa vào sản xuất thành công Kit thử SARS-CoV-2 từ rất sớm. Hoạt động này có sự đóng góp không nhỏ của Đại úy, Tiến sĩ Đinh Thị Thu Hằng và tập thể tổ phụ nữ Viện Nghiên cứu Y dược Quân sự, Hội Phụ nữ khối cơ quan Học viện Quân y và các đồng nghiệp. Trong các giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19, Đại úy Đinh Thị Thu Hằng đã tham gia xây dựng thuyết minh và thực hiện chính đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-time RT-PCR phát hiện chủng vi rút corona mới 2019”. Đây là bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV-2 đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép lưu hành cho xét nghiệm giúp phát hiện nhanh, chính xác SARS-CoV-2, cùng với đó, đồng chí đã tích cực tham gia thực hiện huấn luyện quy trình xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2 bằng bộ sinh phẩm real-time RT-PCR của Học viện Quân y để phát huy tốt hiệu quả thực tiễn của sản phẩm. Xác định rõ tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết là trước hết, các nữ chiến sĩ quân y sẵn sàng hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Riêng đợt dịch thứ tư đã có hơn 1.450 nữ bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên và học viên tình nguyện lên đường chi viện cho miền Nam và xung phong lên tuyến đầu, cùng quân dân miền Nam chiến đấu chống dịch bệnh. Trong đó Học viện Quân y đã có gần 300 đồng chí tình nguyện lên đường. Phụ nữ Quân đội lan tỏa yêu thương Cùng với các hoạt động trực tiếp tại tuyến đầu chống dịch, thời gian qua, cán bộ, hội viên PNQĐ đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều hoạt động chính sách hậu phương quân đội, chính sách xã hội, góp sức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hội viên PNQĐ đã nhắn tin ủng hộ công tác phòng chống dịch với tổng số tiền trị giá hơn 1,4 tỷ đồng; vận động các nguồn ủng hộ kinh phí và gần 654.000 khẩu trang, tấm chắn giọt bắn, 5.550 lít dung dịch sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng trên tuyến đầu chống dịch và nhân dân vùng dịch với tổng số tiền hơn 20,3 tỷ đồng. PNQĐ cũng hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện với 5.045 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Ban Phụ nữ Quân đội đã tổ chức được 6 đợt tặng quà, riêng trong đợt dịch thứ tư này đã tổ chức 4 đợt, tặng 150 suất quà (trị giá hơn 160 triệu đồng) cho gia đình các nữ bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và các hội viên đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch bị nhiễm COVID-19. Mới đây, trong khuôn khổ Chương trình “Phụ nữ quân đội lan tỏa yêu thương”, 1.850 suất quà trị giá 585 triệu đồng là nhu yếu phẩm thiết yếu đã được Ban Phụ nữ Quân đội trực tiếp trao tặng các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, đặc biệt là nhân dân trong các khu bị cách ly, phong tỏa. Tổ chức phụ nữ trong toàn quân vận động, quyên góp và phối hợp thăm, tặng 4.617 suất quà, tổng trị giá 4,5 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Tích cực hưởng ứng phong trào “Phụ nữ cả nước vì miền Nam ruột thịt”, hội viên PNQĐ nơi hậu phương cũng thi đua với đồng đội nơi tiền tuyến để có nhiều hoạt động ý nghĩa: “Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”; các “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình quân-dân”, “Chuyến xe yêu thương”… Qua đó, tổ chức phụ nữ trong toàn quân đã phối hợp với đơn vị giúp nhân dân vùng có dịch thu hoạch và hỗ trợ thu mua, tiếp nhận, vận chuyển và ủng hộ các lực lượng gần 10.000 tấn nông sản trị giá gần 8 tỷ đồng. Cuộc chiến chống COVID-19 của đất nước có thể còn kéo dài và còn nhiều khó khăn ở phía trước. Nhưng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, PNQĐ luôn thể hiện nhiệt huyết, tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm cùng đất nước chiến thắng đại dịch COVID-19. Hải Vân

Lực lượng Công an nhân dân: Quyết tâm “Đi trước một bước” trong phòng, chống dịch

TĐKT – Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, quan trọng trên tuyến đầu phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Qua đó, góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị cơ bản đến nay kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Bộ trưởng Tô Lâm đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, Bộ Công an đã ban hành nhiều kế hoạch, phương án về đảm bảo an ninh, trật tự; Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường chủ động dự báo tình hình, trao đổi, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thống nhất, hiệu quả, toàn diện các mặt công tác công an kết hợp các giải pháp phòng, chống dịch. Bộ Công an đã sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước giao và các nguồn lực sẵn có, tại chỗ, tiết kiệm chi thường xuyên để tập trung nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch; chủ động công tác hậu cần, trang cấp kịp thời phương tiện, thiết bị cho công an các đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng CAND. Bộ Công an cũng là một trong số các cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch tại phía Nam do một đồng chí Thứ trưởng làm Chỉ huy trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của công an các đơn vị, địa phương phía Nam. Qua đó, đã thiết lập được cơ chế chỉ đạo, chỉ huy thống nhất; huy động và điều phối có hiệu quả các lực lượng, các nguồn lực của Bộ và công an địa phương trong phòng, chống dịch bệnh; nhất là tại các địa bàn dịch diễn biến đặc biệt phức tạp. Cùng với đó, Bộ Công an đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” với phương châm “Kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Triển khai thực hiện phong trào, chỉ riêng trong đợt dịch thứ 4 đến nay, lực lượng CAND đã huy động hơn 100.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia ở hầu hết các hoạt động phòng, chống dịch; điều động gần 9.000 cán bộ, chiến sĩ từ phía Bắc tăng cường cho công an các địa phương phía Nam; cử 1.163 cán bộ y tế tăng cường cho các địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Thiết lập, vận hành Bệnh viện dã chiến của Bộ Công an điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh; kiện toàn hệ thống cơ sở y tế phục vụ phòng, chống dịch với tổng quy mô 4.350 giường, sẵn sàng thiết lập mới cơ sở cách ly tập trung trong điều kiện dịch lan rộng. Công an các đơn vị, địa phương đã tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chính sách về phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự, an dân, an sinh; đặc biệt là tại các tỉnh có dịch diễn biến phức tạp. Nhiều đề xuất về chính sách của công an đơn vị, địa phương đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm, kiểm soát tốt tình hình trên không gian mạng; xử phạt hành chính trên 150 đối tượng đăng tải tin giả, sai sự thật; ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ 10.944 tin, bài viết, video chứa thông tin xấu độc. Bên cạnh đó, trong 9 tháng đầu năm 2021, lực lượng CAND đã tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp liên quan các mặt hàng thiết yếu, y tế, lương thực, thực phẩm, gây bất ổn thị trường, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...; triệt phá nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, tụ điểm ma túy phức tạp. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và đời sống nhân dân; kiểm soát phương tiện vận tải có mã nhận diện “luồng xanh” qua các chốt kiểm soát dịch. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi lợi dụng việc cấp giấy nhận diện QR Code cho các phương tiện chở hàng hóa thiết yếu để vi phạm. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai hơn 29.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tại gần 15.000 tổ, chốt và khu vực phong tỏa, cách ly tập trung; kiểm soát người, phương tiện đi lại giữa các vùng dịch; xử phạt vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã hy sinh, tử vong hoặc bị thương, nhiễm bệnh, thiệt hại một phần sức khỏe trong cuộc chiến với dịch bệnh Covid-19. Đây là mất mát to lớn đối với gia đình, người thân và lực lượng CAND; song sự mất mát đó càng thắp sáng niềm tin về tinh thần đồng lòng, quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch Covid-19. Dự báo từ nay đến cuối năm 2021 và trong năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ đã quyết định công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ thực hiện theo chiến lược “thích ứng an toàn, hiệu quả, có kiểm soát”, đây là bước ngoặt trong cuộc chiến phòng, chống dịch, sẽ đặt ra nhiều yêu cầu rất mới đối với công tác công an trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh. Với 3 phương châm nhất quán: “Phòng, chống dịch Covid-19 là trọng tâm”, “bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt”, “thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt”, lực lượng CAND xác định phải “đi trước một bước”, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa từ cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Minh Phương

Bộ đội Biên phòng Sơn La quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

TĐKT - Chiều 4/10, Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Sơn La và các đồn biên phòng đồng loạt tổ chức Lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021). Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua Với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, đợt thi đua được phát động nhằm tiếp nối và phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và kỷ niệm 77 năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Thông qua đó, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và ý chí quyết tâm cao, chung sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Nguyễn Đình Huân, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh Sơn La kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan nói riêng và cán bộ, chiên sĩ trong BĐBP tỉnh nói chung thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về sự kiện lịch sử, ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến, về sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Các đơn vị trong BĐBP tỉnh phát huy tốt tinh thần toàn quốc kháng chiến năm xưa, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; chuẩn bị tốt các phương án, nắm chắc tình hình, tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, của Tổ quốc; sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm triển khai hoàn thành xuất sắc các đề án, dự án, các nội dung, chỉ tiêu phong trào thi đua, nghiên cứu nắm chắc pháp luật, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam trước khi có hiệu lực vào 01/01/2022. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, của Thường vụ Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “BĐBP cùng toàn quân chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, tận tâm, tận lực làm hết sức mình, vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, tích cực đi đầu trong phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 1 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Bằng khen cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Phương Thanh

Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến

TĐKT - Tuần qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021). Khối cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua Đợt thi đua diễn ra trong thời gian 75 ngày, từ 5/10 đến 19/12/2021, Các cơ quan, đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng bộ đội; xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Để thực hiện tốt đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Quảng Ngãi hướng vào một số nội dung, chỉ tiêu: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đúng, trúng, hiệu quả và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 100% cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, kiểm tra cuối năm; đẩy mạnh phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn… Minh Phương  

Cục Chính trị Quân khu 5 phát động thi đua cao điểm

TĐKT - Sáng 30/9, tại Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng, kỷ niệm 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021) và hướng tới chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu. Đại tá Đoàn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 5 phát biểu tại buổi lễ Với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”, đợt thi đua cao điểm diễn ra trong thời gian 75 ngày (từ 5/10 đến 19/12/ 2021). Đợt thi đua tập trung hướng vào các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, sự ra đời, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân và dân khu 5 anh hùng; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu sâu, hướng, dẫn kỹ, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn để nảy sinh, tham mưu đề xuất Thường vụ Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu đúng, trúng, hiệu quả và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân và ý chí quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”... Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua ở các cấp, xây dựng quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động; phải gắn kết chặt chẽ và lồng ghép các nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua cao điểm với thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng vũ trang Quân khu cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Đại tá Đoàn Văn Nhất tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động trong toàn đơn vị sẽ chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Cục Chính trị. Nguyệt Hà

CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV phát huy truyền thống anh hùng - đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

TĐKT - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã trải qua hơn 61 năm xây dựng và phát triển, trong quá trình đó, tập thể CBCNV luôn nỗ lực phấn đấu, vượt khó vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày. Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Công ty đã không quản ngày đêm vượt qua gian khó, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, viết lên bản anh hùng ca trong những năm chiến tranh ác liệt và nay lại tiếp tục tạo nên những kỳ tích trong thời kỳ đổi mới. Công ty Tuyển than Cửa Ông và đồng chí Giám đốc Công ty vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Đại hội Thi đua yêu nước TKV Những cố gắng và nỗ lực của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong những năm qua, không chỉ thể hiện sự chỉ đạo sáng suốt, đúng đắn của các cấp lãnh đạo và tinh thần lao động hăng say của trên 3.400 CBCNV. Đó còn là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được Công ty hưởng ứng, tổ chức, phát động thường xuyên, liên tục. Thi đua là yêu nước... Hằng năm, Công ty luôn quan tâm tổ chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua bằng những nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực. Từ đó, tạo động lực, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của CBCNV. Tạo sức lan tỏa tích cực, nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội. 6 tập thể nhận Bằng khen của Bộ Công Thương tại Lễ tuyên dương các Điển hình tiên tiến của Công ty Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng 5 năm, đồng thời chuyên môn và Công đoàn Công ty đã phối hợp triển khai, xây dựng kịp thời các Nghị quyết, Kế hoạch, công văn về công tác thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở cho việc triển khai thực hiện công tác sâu rộng và có hiệu quả tại Công ty. Ngoài ra, trong phương hướng, nhiệm vụ hằng năm của Ðảng bộ Công ty về việc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Ban Thường vụ Ðảng ủy đã giao nhiệm vụ cho Công đoàn Công ty tích cực đẩy mạnh phối hợp cùng với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua, qua đó xây dựng các điển hình tiên tiến. Đồng chí Đặng Văn Khôi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng Công ty cho biết: Thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng, các Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, hằng năm lãnh đạo Công ty đã tích cực triển khai chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng đầy nhiệt tình, trách nhiệm của CBCNV, các phong trào thi đua của Công ty đã mang lại kết quả tích cực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của Tuyển than Cửa Ông ngày càng phát triển. Công đoàn Công ty nhận Cờ dẫn đầu phong trào “Xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh lao động” năm 2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh Minh chứng cao nhất là các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng vinh dự do Đảng và Nhà nước trao tặng cho Công ty như: Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000; hai lần được phong đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân các năm 1966 và 2004; Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2010, 2014; Cờ Thi đua của Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy Ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiều phần thưởng cao quý khác trong những năm qua. Kết quả, Công ty được nhận Cờ doanh nghiệp giỏi năm 2016, Cờ phong trào thi đua quyết thắng năm 2015, Cờ thi đua phong trào "sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh; Cờ phong trào thi đua quyết thắng năm 2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3. Hằng năm, Công ty đều được công nhận doanh nghiệp đạt chuẩn về an ninh trật tự. Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tích cực tham gia phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng trong 5 năm qua. ... Yêu nước thì phải thi đua... Các phong trào thi đua nổi bật của Tuyển than Cửa Ông những năm qua như: “Thi đua đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua giành năng suất dẫn đầu, hoàn thành vượt mức kế hoạch hằng năm; phong trào thi đua đảm nhận các công trình việc khó; thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; phong trào lao động sáng tạo; phong trào thi đua xây dựng các điển hình tiên tiến; phong trào chăm sóc sức khỏe người lao động, phong trào văn hóa thể thao, phong trào Doanh nghiệp giỏi, doanh nhân tiêu biểu, phong trào Thi đua Quyết thắng... luôn đạt được kết quả cao và được các cấp ghi nhận. Trong đó, đặc biệt nổi bật là phong trào thi đua đảm nhận các công trình việc khó và phong trào lao động sáng tạo luôn được CBCNV Công ty tích cực hưởng ứng và đạt nhiều thành tích cao. Cán bộ, công nhân nhận danh hiệu Thợ mỏ sáng tạo của Công đoàn TKV Trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã triển khai và hoàn thành trên 100 công trình trọng điểm, công trình việc khó với tổng giá trị đạt hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có nhiều công trình trọng điểm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, có ý nghĩa lớn được Tập đoàn và tỉnh Quảng Ninh gắn biển khen thưởng như: Công trình "Cải tạo tổng thể công nghệ xử lý cấp hạt mịn trong các nhà máy tuyển", được gắn biển chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11/1936 - 12/11/2016... Chỉ tính riêng năm 2020, Công ty đã có 3 công trình được cấp trên gắn biển, cụ thể: Công trình “Cải tạo và mở rộng nhà sửa chữa đầu máy - phân xưởng Đầu máy Toa xe”, được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2020); Công trình "Hệ thống vận chuyển đá thải vào mỏ", được TKV gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công trình "Nhà máy Sàng - Tuyển than Khe Chàm", tổng giá trị trên 835 tỷ đồng, là công trình duy nhất được TKV lựa chọn đăng ký với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhằm khai thác tài năng, trí tuệ của CBCNV, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn nỗ lực tìm tòi sáng tạo, từ khâu đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ cho phù hợp, đầu tư năng lực trong các khâu vận tải và sàng tuyển để nâng cao năng suất thiết bị, chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh, đến việc phát huy hiệu quả tinh thần lao động sáng tạo của CBCNV. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, Công ty đã có 18 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; có 1 giải pháp đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh năm 2017; 7 cá nhân được tặng Bằng khen "Điển hình lao động sáng tạo" tỉnh Quảng Ninh; có trên 2.000 lượt CBCNV tham gia trên 1.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giá trị làm lợi trên 100 tỷ đồng. ... Những người thi đua là những người yêu nước nhất Thông qua phong trào thi đua yêu nước hàng năm của Công ty, đã xuất hiện những tấm gương, nhân tố điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất. Đó là những bông hoa tươi thắm trong phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương chân thực nhất, hiệu quả nhất để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Họ là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cho sự sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm; là những tấm gương sáng trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua là các tập thể: Phân xưởng Vận tải, Tuyển than 1, Tuyển than 2, Kho bến 1, Kho bến 2, Ðiện nước, Cơ khí, Giám định, Trung tâm TTVH, Phòng Điều khiển, Phòng ĐTM, Phòng TCLĐ, Văn phòng... Các cá nhân điển hình tiêu biểu là các đồng chí: Nguyễn Viết Mạnh, Phạm Quang Sơn (Phân xưởng Vận tải); Vũ Văn Vinh, Đoàn Trung Dũng (Phân xưởng Tuyển than 1); Lý A Chong, Đặng Văn Chiện (Phân xưởng Tuyển than 2); Nguyễn Trọng Hà, Nguyễn Thị Kim Loan (Phân xưởng Tuyển than 3); Chu Long Tiên (Phân xưởng Kho bến 1); Ngô Mạnh Tuấn, Nguyễn Đình Lực (Phân xưởng Kho bến 2); Mai Thị Hương, Nguyễn Thị Hợp (Phân xưởng Giám định); Đặng Văn Khôi - Giám đốc Công ty; Đỗ Văn Tăng – Chủ tịch Công đoàn Công ty... Trong đó, đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất luôn chiếm tỷ lệ từ 50 đến 60% trong danh sách đề xuất các cấp khen thưởng hàng năm. Lãnh đạo Công ty trao thưởng Top 10 quý I và tiền thưởng 6 tháng đầu năm 2021 cho cán bộ, công nhân Phân xưởng Cơ khí Trong 5 năm qua, toàn Công ty có 3 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 13 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; trên 400 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp từ TKV trở lên; trên 1.200 lượt CBCNV đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 120 lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, TKV... Song song với đó, các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Công ty luôn đổi mới phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, được cấp trên đánh giá công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm. Từ những kết quả trên có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước ở Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao hàng năm. Thông qua các tấm gương điển hình tiên tiến đã khơi gợi trí tuệ, sức sáng tạo và sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn thuyết". Trong giai đoạn mới hiện nay, tập thể CBCNV Công ty vẫn đang phải đối mặt với những diễn biến khó lường và thách thức lớn, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 - Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2021 trong tình hình mới”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, CBCNV Công ty Tuyển than Cửa Ông sẽ tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, truyền thống đơn vị 3 lần Anh hùng, sáng tạo vượt khó, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo. Vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, giờ đây nhiệm vụ và thách thức đòi hỏi những người thợ Cửa Ông phải nỗ lực hơn nữa để cùng nhau xây dựng Công ty phát triển vững mạnh toàn diện. Khẳng định tiềm lực, vị thế của Tuyển than Cửa Ông, để tiếp tục xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. Cẩm Thúy

Tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

TĐKT - Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dự và phát biểu. Hội nghị tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8. Mùa hè năm nay để lại nhiều dấu ấn với tuổi trẻ cả nước. Dù không phải là lực lượng tuyến đầu, song có thể thấy màu “áo xanh” của tuổi trẻ đã có mặt trên mặt trận chống dịch, bằng nhiều việc làm, hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, thích ứng trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cả nước đã thành lập được hơn 34.000 đội hình tình nguyện hỗ trợ các khu cách ly tập trung; 49.360 đội hình hỗ trợ trực chốt kiểm soát; hơn 171.000 đội hình tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phòng, chống dịch là hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, với tổng nguồn lực huy động 161 tỷ đồng. Cùng với hoạt động hỗ trợ chống dịch, rất nhiều hoạt động thiết thực khác cũng được tuổi trẻ cả nước chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề được xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an sinh xã hội… Cụ thể, trong 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thành lập hơn 24.800 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu đoàn viên thanh niên; triển khai 8.932 công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; 1.677km tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu; 1.658km đường giao thông nông thôn được thắp sáng; xây dựng 1.133 công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; 65.868 thanh niên nông thôn được tư vấn việc làm; giới thiệu 30.545 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã thành lập được 3.189 đội hình với 56.062 chiến sĩ tình nguyện tham gia… Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, Chiến dịch đã mở ra những hướng đi mới, gặt hái nhiều thành công đáng ghi nhận, thể hiện rõ nét thông điệp “3T” gồm “Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng”. Trong đó, tinh thần “Tiên phong” được thực hiện đồng bộ, rộng rãi qua hình ảnh những y, bác sĩ trẻ, thanh niên lực lượng vũ trang, tình nguyện viên trẻ ở khắp mọi miền Tổ quốc, sẵn sàng gác lại gia đình, công việc để đến tuyến đầu phòng, chống, khắc phục hậu quả của dịch bệnh. Liên quan đến khía cạnh “Tương trợ”, Chiến dịch năm nay đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành đoàn, tinh thần đoàn kết, gắn bó của đoàn viên, thanh niên các địa phương trong công tác chi viện kịp thời, hiệu quả từ vùng nông thôn, biên giới hướng về nơi có dịch bệnh bùng phát. Tính “Thích ứng” của Chiến dịch chính là sự linh hoạt về ban hành, chuyển đổi kế hoạch triển khai các hoạt động trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường thời gian qua… Thục Anh

Hải Phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

TĐKT - Thời gian qua, cùng với tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai sâu rộng trên địa bàn đã phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Trong 4 năm, từ 2016 - 2019, TP Hải Phòng đã giảm gần 17.000 hộ nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo từ 4% năm 2016 xuống còn gần 1% năm 2019, theo tiêu chí đa chiều quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Năm 2019, Hải Phòng đã hoàn thành việc xây dựng, triển khai và nhân rộng 280 mô hình giảm nghèo ở 14 quận, huyện trên địa bàn thành phố, đạt 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%, và tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong công tác giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thăm tặng quà thương binh Phạm Danh Thược ở đường Đà Nẵng, Đoạn Xá 7, phường Đông Hải 1, quận Hải An Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của từng hộ gia đình thì ý nghĩa hơn cả là sự chung tay hỗ trợ của các cấp, các ngành, của chính quyền địa phương. Nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được TP Hải Phòng triển khai thực hiện đồng bộ: Chính sách khám, chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên; hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động; hỗ trợ tiền điện; xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo… Hàng nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đã được vay vốn để phát triển sản xuất, bình quân từ 35 - 39 triệu đồng/hộ. Các mô hình kinh tế được đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nghèo, giúp giảm nghèo bền vững.   Tính riêng năm 2020, số người thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là 6.501 người, với số tiền 5.280 triệu đồng; 21.366 người thuộc hộ cận nghèo được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế với số tiền là 15.630 triệu đồng; 96.395 người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 50% mức đóng bảo hiểm y tế với số tiền 38.779 triệu đồng. Chính sách hỗ trợ giáo dục về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được thành phố thực hiện có hiệu quả. Tổng dư nợ vốn vay học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo đạt 104.068 triệu đồng, với 3.860 học sinh, sinh viên được vay vốn. Bình quân mỗi em được vay 26,9 triệu đồng để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt trong thời gian theo học tại trường. Năm 2020, thành phố đã triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 553 hộ nghèo, trong đó: Hỗ trợ 6.706 triệu viên gạch, trên 2.800 tấn xi măng và hỗ trợ vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội số tiền là 17,135 tỷ đồng. 100% hộ nghèo của thành phố được hỗ trợ tiền điện theo đúng mức quy định. Hàng năm, thành phố quan tâm trích ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo Tết cho người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để đón Tết vui vẻ, đầm ấm với mức quà năm sau cao hơn năm trước. Tết Nguyên đán năm 2020, mỗi hộ nghèo, cận nghèo được tặng từ 1 - 1,2 triệu đồng/hộ. Thành phố cũng thực hiện tốt vận động xã hội hóa trong công tác giảm nghèo. Số tiền vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ cho công tác này năm 2020 là 20.657 triệu đồng. Kết quả đạt được của Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã từng bước tạo điều kiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các xã, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa khu vực thành thị với khu vực nông thôn. Tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm nhanh, đều qua các năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, người nghèo, hộ nghèo nói riêng được nâng cao; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, qua đó tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. 8 tháng đầu năm 2021, TP Hải Phòng đã triển khai khởi công cho 57 hộ nghèo đăng ký xây mới, sửa chữa nhà; giải ngân số vốn 1,435 tỷ đồng cho 44 hộ nghèo, trong đó 37 hộ xây mới và 7 hộ sửa chữa nhà; trích ngân sách tặng quà bằng tiền mặt cho 12.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền là 14.635,6 triệu đồng.Toàn thành phố có 46.036 người có công và thân nhân được thành phố tặng quà với mức 4.498.000 đồng/suất, tổng kinh phí trên 207 tỷ đồng. Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thành phố tổ chức thăm, tặng quà 133 người người có công, với  mức quà 5 triệu đồng/người, tổng số tiền là 665 triệu đồng. Hải Phòng phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia; nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; bảo đảm an sinh xã hội và các điều kiện hỗ trợ tăng trưởng bao trùm trong lĩnh vực giảm nghèo. Thực hiện đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ngoài đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tập trung xây dựng, phát triển, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các mô hình khởi nghiệp cho người nghèo (trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh), các mô hình cần phát huy điều kiện, lợi thế của từng vùng miền, phù hợp với đối tượng, địa bàn cụ thể, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ giảm nghèo trong tình hình mới. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho công tác dạy nghề, tạo việc làm cho người nghèo./. Nguyễn Hoàng Bí Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hải Phòng

Trang