Triển khai Quy định số 144-QĐ/TƯ và Chỉ thị số 35-CT/T tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng
09/07/2024 - 16:24

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.