Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên: Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời bình, thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”
21/02/2020 - 10:44

Thời chiến anh dũng chiến đấu chống kẻ thù, thời bình không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tiên phong cống hiến trong mọi hoạt động để xây dựng quê hương, đất nước là truyền thống tốt đẹp của Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam nói chung và lực lượng CCB tỉnh Phú Yên nói riêng.

Hội CCB tỉnh Phú Yên được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1990 (theo Quyết định số 165-QĐ/TU ngày 15/3/1990 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên). Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh Phú Yên qua 6 kỳ đại hội. Với phương châm hành động theo chuẩn mực “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh đã tập hợp, vận động và tổ chức hội viên, CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và CCB.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể; Hội CCB tỉnh Phú Yên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo các cấp Hội vận động toàn thể cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trọng tâm là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở cơ sở.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - UVBCHTW, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên trao bức trướng cho Hội CCB tỉnh tại Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022

Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Như Trí - Chủ tịch Hội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Phú Yên trong 5 năm (2014 - 2019) luôn được tổ chức triển khai chặt chẽ. Các cấp Hội đã quán triệt thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các chỉ tiêu do Trung ương Hội phát động; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phong trào thi đua yêu nước của toàn Hội đã phát triển mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, tinh thần sáng tạo vượt khó trong các thế hệ CCB... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực và được nhân rộng khắp các cơ sở Hội; góp phần tô đẹp truyền thống thi đua yêu nước của các thế hệ CCB tỉnh nhà.

Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB tỉnh Phú Yên.

Hiệu quả nổi bật từ các phong trào thi đua là đội ngũ cán bộ, hội viên CCB luôn tham gia tích cực giải quyết những vấn đề phức tạp ở địa phương; quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. CCB đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh trước những thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực chống phá Nhà nước ta thông qua những sự kiện hoàn thiện ban hành các văn bản pháp luật; nhất là lấy ý kiến về xây dựng dự Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng… Tình hình biển Đông phức tạp do Trung Quốc có những hành động lấn chiếm, khiêu khích; xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch xây dựng công trình, sử dụng đất đai.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, những nơi có điểm nóng, phức tạp, Hội đã phân công những cán bộ, hội viên có uy tín, có kinh nghiệm, vận động thuyết phục, giải quyết theo quan điểm của Đảng, ổn định tình hình, không để lây lan kéo dài. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề bức xúc như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cảnh giác với những phần tử lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất đoàn kết, được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (đứng) về kiểm tra công tác Hội tại Phú Yên

Điểm nổi bật của phong trào thi đua là đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp Hội đã vận động phát triển 2.640 hội viên mới (đạt 106% so với chỉ tiêu 5 năm), nâng tổng số hội viên đến nay là 15.437 đạt 98,5% so với tổng số CCB hiện có ở địa phương; giới thiệu phát triển đảng viên là hội viên CCB, cựu quân nhân 446 đồng chí, nâng tổng số đảng viên hiện nay trong Hội là 4.398 đồng chí, bằng 28,4% so tổng số hội viên. Hiện nay, toàn Hội có 10 tổ chức trực thuộc tỉnh (gồm 9 huyện, thị xã, thành phố và Khối các cơ quan, doanh nghiệp); có 165 tổ chức Hội cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan; 644 chi hội.

Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả. Ban chấp hành Hội CCB các cấp luôn động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, đồng đội, sống có nghĩa tình, thủy chung, nhân ái, tương trợ giúp nhau xóa nghèo, vươn lên làm giàu bằng trí tuệ, kinh nghiệm và sức lao động của chính mình; góp phần có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng chính trị sâu rộng, tạo nên sự gắn bó giữa hội viên với Hội, giữa hội viên với hội viên.

Hằng năm, các tổ chức cơ sở Hội đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, cho trên 7.000 lượt cán bộ hội viên CCB; nhằm giúp cho hội viên nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi; hướng dẫn cách làm ăn, cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm giúp cho CCB có định hướng đúng trong việc phát triển kinh tế gia đình; tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, hiệu quả, năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức cơ sở Hội đã khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Ngoài ra, còn vay của các tổ chức tín dụng khác; huy động vốn nội bộ trong Hội cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Các hộ nghèo khi vay vốn, được làm quen với hoạt động tín dụng, đã sử dụng có hiệu quả tiền đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như Hội CCB huyện Sông Hinh, Hội CCB huyện Đồng Xuân, Hội CCB xã Xuân Phương (TX  Sông Cầu)…

Hiện nay toàn Hội có 6.533 hộ có mức sống khá, giàu (45%); 7.128 hộ trung bình (49,39%); 495 hộ cận nghèo (3,4%) so với chung toàn tỉnh 9,03%; còn 333 hộ nghèo (2,28%) so với chung toàn tỉnh 5,85%). Đặc biệt là đã có: 44/112 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo và mức sống của CCB so với năm 2014 có bước phát triển rõ nét. Tiêu biểu như: Chi hội CCB thôn Xí Thoại 100% hội viên là người dân tộc thiểu số, đã đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, hiện nay không còn hội viên CCB nghèo.

Tuy gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ đã nỗ lực đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho CCB, con em CCB và nhân dân. Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của tỉnh được thành lập với 47 thành viên; bước đầu định hình hoạt động, làm nòng cốt trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong CCB và địa phương... Đến nay, đã có 595 CCB đạt các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (cấp Trung ương: 4 (0,67%), cấp tỉnh: 46(7,73%), cấp huyện: 151 (25,37%), cấp cơ sở: 394 (66,21%).

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của Hội. Đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ trẻ. 5 năm qua các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cụ thể hóa chương trình hoạt động liên tịch về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hàng năm các cấp hội tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở các nhà trường; tổ chức hội trại, hành quân về nguồn thăm các căn cứ cách mạng ở địa phương, sinh hoạt giao lưu nhân chứng lịch sử, thi đấu thể dục, thể thao, liên hoan những bài ca cách mạng... 

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Phú Yên trao nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Oi Giác ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa

Hoạt động tình nghĩa trong các cấp Hội được quan tâm, đẩy mạnh. Ban chấp hành Hội các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cho 8.351 cán bộ hội viên, với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Trên 80% tổ chức Hội cấp xã đã mua sắm, trang bị bộ lễ phục tiêu binh và xây dựng được qui chế, tổ chức lễ tang khi hội viên qua đời. Qua đó, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên và giữa hội viên với tổ chức Hội và giữa nhân dân với Hội CCB, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng và tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các quỹ do Nhà nước, Trung ương Hội phát động (như quỹ Hội ở cơ sở, quỹ phòng, chống thiên tai bão lụt; quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam - dioxin, quỹ khuyến học…).

Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương; là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực, truyền thống tốt đẹp của những người lính Cụ Hồ luôn ngời sáng trong thời kỳ mới.

Những thành tích của Hội đã được các cấp, ngành, Trung ương Hội, Nhà nước ghi nhận thông qua các danh hiệu và phần thưởng tiêu biểu sau: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014, Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối, Cụm năm 2014, 2019 của UBND tỉnh, Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2016 của Trung ương Hội CCB Việt Nam.

Từ năm 2013 đến 2018, Hội được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam. Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh hằng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 5 năm liền (2011 - 2015) được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hằng năm cơ quan đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”. Hội CCB cơ quan đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên CCB gương mẫu. Đặc biệt vinh dự và tự hào, năm 2019 Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.