Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua yêu nước các cấp
20/08/2019 - 15:16

TĐKT - Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch số 5144/KH-UBND về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ V và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Theo đó, trong quý I/2020, cấp cơ sở (phường, xã, doanh nghiệp nhà nước) tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến. Tiếp đó, trong quý II/2020, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thành phố tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến (riêng đối với các quận, huyện, tổ chức đại hội thi đua yêu nước). Trên cơ sở đó, TP Đà Nẵng sẽ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ V trong quý III/2020.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ IV - 2015

Căn cứ Kế hoạch, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cụm trưởng, khối trưởng cụm, khối thi đua tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ V, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tập trung vào các hoạt động:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Các cơ quan thông tin truyền thông tập trung tuyên truyền về đại hội thi đua, biểu dương ghi nhận những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố; mở rộng nhiều hình thức tuyên truyền, biểu dương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Đại hội thi đua yêu nước thành phố lần thứ V.

Phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng bộ máy vững mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “TP Đà Nẵng chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng của TP Đà Nẵng, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm chấp hành tốt các pháp luật và các chính sách về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực mạnh mẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Chú trọng việc phát hiện các điển hình tiên tiến và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh kịp thời và đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp, xứng đáng, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng để các điển hình tiên tiến tiêu biểu được lan tỏa thực sự hiệu quả trong cuộc sống.

Trần Danh Nam