Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ
20/10/2023 - 07:53

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Thông tư số 15/2023/TT-BNV ngày 15/10/2023 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Nội vụ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024; trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.

Ảnh minh họa

Thông tư số 15/2023/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 24; Khoản 3 Điều 26; Khoản 3 Điều 27; Khoản 3 Điều 28, Khoản 6 Điều 74; Khoản 2 Điều 75; Khoản 6 Điều 84 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Thông tư này áp dụng đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, ngành Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có thành tích, đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Bộ, ngành Nội vụ.

Thông tư quy định về tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến" như sau:

Danh hiệu ''Lao động tiên tiến'' được xét tặng hàng năm cho cá nhân các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Cá nhân được cấp có thẩm quyền cử tham gia các khóa học tập, đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian này được tính để bình xét danh hiệu ''Lao động tiên tiến".

Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định được tính để bình xét danh hiệu ''Lao động tiên tiến".

Đối với cá nhân chuyển công tác về Bộ Nội vụ trong năm xét khen thưởng, cơ quan đề xuất bình xét khen thưởng cho cá nhân đó có trách nhiệm xin ý kiến nhận xét của cơ quan nơi công tác trước khi chuyển về Bộ Nội vụ nếu cá nhân có thời gian công tác ở cơ quan đó từ 06 tháng trở lên.

Trường hợp cá nhân được điều động, biệt phái đến làm việc tại Bộ Nội vụ thì việc bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến" do cơ quan, đơn vị điều động, biệt phái thực hiện. Cơ quan, đơn vị tiếp nhận cá nhân được điều động, biệt phái có trách nhiệm cho ý kiến nhận xét về việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời gian điều động, biệt phái tại Bộ Nội vụ.

Không bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với một trong các trường hợp sau đây:

- Có thời gian tuyển dụng hoặc đang làm hợp đồng lao động dưới 06 tháng.

- Nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này).

- Cá nhân đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật hoặc điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.

Về tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ'':

Danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đối tượng xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Nội vụ” là các tập thể tiêu biểu, dẫn đầu phong trào thi đua của cụm, khối thi đua do Bộ trưởng Bộ Nội vụ tổ chức, bao gồm:

- Các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ và các tổ chức đoàn thể.

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia.

- Các đơn vị thuộc Học viện Hành chính Quốc gia quy định tại Điều 3 Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ.

- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư số 15/2023/TT-BNV cũng quy định về: 1) Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu ''Tập thể lao động xuất sắc''; 2) Tiêu chuẩn, đối tượng xét tặng danh hiệu ''Tập thể lao động tiên tiến''; 3) Tiêu chuẩn xét tặng hoặc truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 4) Tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen./.

Theo tcnn.vn