Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng
23/03/2022 - 13:42

TĐKT – Sáng 23/3, tại Nam Định, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT của UBND tỉnh Nam Định.

Dự buổi công bố Quyết định, đại diện Ban TĐKT Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra; các thành viên của Đoàn thanh tra.

Về phía tỉnh Nam Định, có các đồng chí: Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Triệu Đức Hạnh, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban TĐKT tỉnh; thủ trưởng các đơn vị được thanh tra.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 37/QĐ-BTĐKT ngày 15/3/2022 quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về TĐKT của UBND tỉnh Nam Định. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2021. Thời hạn thanh tra 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Theo báo cáo của tỉnh Nam Định, thực hiện Luật TĐKT và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác TĐKT, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản và chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương bám sát nội dung, xây dựng kế hoạch, nhằm cụ thể hóa các chính sách, quy định pháp luật về TĐKT trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện công tác TĐKT.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Ban TĐKT Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong phú, đã động viên và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua được các cấp khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện đúng quy định; chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, nhiều nơi đã quan tâm khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng các đối tượng là người trực tiếp lao động sản xuất.

Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện công tác TĐKT được các cấp, các ngành quan tâm… Hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh, cấp nhà nước được quản lý theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Hoạt động cụm, khối thi đua của tỉnh ngày càng đi vào thực chất, theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương cho biết: Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch, không phải là thanh tra đột xuất, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được thanh tra và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình nội dung thanh tra đã đề ra. Đồng thời, mong muốn các đơn vị trong tỉnh chia sẻ những mô hình mới, cách làm hay với Đoàn để tổng hợp báo cáo đề xuất với lãnh đạo Ban, Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; đổi mới công tác TĐKT cho sát với thực tiễn không ngừng phát triển và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quốc.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định phát biểu tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương và đề nghị các đơn vị được thanh tra thực hiện theo đúng lịch đã thống nhất.

Phương Thanh