Thi đua, khen thưởng tạo động lực mới, khí thế mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
26/01/2022 - 21:12

TĐKT - Trước diễn biến phức tạp, đem lại nhiều hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid-19, trong năm 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, ngày càng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ cổ vũ, động viên toàn bộ hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép”, vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, vừa triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 14/8/2021.

Từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách về thi đua, khen thưởng

Bên cạnh việc nghiên cứu, kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, nâng cao chất lượng phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, trọng tâm là việc xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn sau khi luật ban hành được cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở trung ương và các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tập trung nghiên cứu, xây dựng dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và tham mưu Bộ Nội vụ trình Chính phủ vào tháng 3/2021. Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ, Ban đã chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự án luật để tham mưu các cấp có thẩm quyền trình Quốc hội tháng 10/2021. Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và thực hiện hợp nhất Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 và Thông tư số 05/2020/TT-BNV ngày 09/11/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Phối hợp và tham gia đóng góp ý kiến với các bộ, ngành, địa phương trong việc ban hành thông tư, quy chế, quy định về thi đua, khen thưởng…

Thể chế, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng từng bước được hoàn thiện đã góp phần đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thi đua góp phần thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Năm 2021, việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm an ninh, an toàn và yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường gắn kết ý Đảng, lòng dân… Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động trên tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, xã hội, các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các địa phương vẫn tiếp tục quan tâm tập trung tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực, có nhiều đổi mới, sáng tạo với hình thức đa dạng, bám sát yêu cầu thực tế, hướng phong trào vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách gắn với phương châm hành động của Chính phủ năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương với quyết tâm cao đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản trong tầm kiểm soát; cả nước đang tiến tới mục tiêu bao phủ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân nhằm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, đưa các hoạt động kinh tế, xã hội dần trở về trạng thái bình thường mới. Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương “người tốt, việc tốt” thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tới nay, cả nước đã quyên góp, ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19 số tiền gần 9.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tiếp tục được triển khai hiệu quả, định hướng cho các phong trào thi đua của cả nước. Phong trào thi đua do các bộ, ban, ngành phát động đã bám sát tình hình thực tiễn, có tác dụng động viên, khích lệ mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi và đạt được kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục được quan tâm; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Động viên, khen thưởng kịp thời

Công tác khen thưởng được các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện, bám sát thực tiễn, đi vào thực chất, gắn với kết quả thực hiện kế hoạch công tác và nhiệm vụ được giao, khách quan, dân chủ. Qua đó, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo không khí phấn khởi thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, chú trọng khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, học tập, công tác, khen chuyên đề, khen đột xuất; kịp thời khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất... Công tác thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo đúng luật và các văn bản hướng dẫn, đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích, kịp thời tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt.

Năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 3.391 tờ trình khen thưởng. Thực hiện 1.925 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho 126.092 trường hợp; 1.201 quyết định của Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 12.698 trường hợp. Trong đó, khen thưởng cấp nhà nước các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch hoặc đóng góp, hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số 1464 trường hợp; 228 huân chương các loại, 1236 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ .

Động lực, đòn bẩy để đổi mới và phát triển

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài tại nhiều nước trên thế giới và nhiều địa phương trong nước, tiếp tục tác động xấu đến nền kinh tế toàn cầu cũng như gây ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình phát triển kinh tế, xã hội nước ta..., để các phong trào thi đua yêu nước thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2022, ngành Thi đua - Khen thưởng cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế về thi đua, khen thưởng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi), tham mưu Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua vào kỳ họp thứ 3 (Quốc hội Khóa XV); chủ động nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

Hai là, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Gắn các phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2022; tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Kịp thời phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt”, các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả để kịp thời động viên và làm mẫu cho các đơn vị, cá nhân học tập, noi theo, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương. Việc khen thưởng cần phải gắn chặt với kết quả thực hiện phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú trọng phát hiện, khen thưởng mô hình mới, nhân tố mới, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, hành động dũng cảm, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Tiếp tục thực hiện khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, khen thưởng thông qua phát hiện tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

Năm là, phát huy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thanh tra, kiểm tra trong công tác thi đua, khen thưởng.

Phạm Huy Giang

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương