Thi đua Quyết thắng - Động lực thúc đẩy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội
13/06/2019 - 16:23

TĐKT - Thanh niên quân đội là một lực lượng đông đảo của thanh niên Việt Nam, luôn xung kích trong mọi hoạt động, có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của quân đội ta, lớp lớp thế hệ thanh niên trong quân đội đã kế thừa, phát huy tốt truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm kiên cường, bất khuất của dân tộc; vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu anh dũng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân viết nên những chiến công oanh liệt, tô thắm trang sử hào hùng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thanh niên Quân đội luôn xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đi đầu trong phòng, chống thiên tai; chấp nhận khó khăn, gian khổ nơi biên giới, hải đảo, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh…

Tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội được bắt nguồn từ nhiều yếu tố, một trong những nguyên nhân quan trọng hàng đầu là từ các phong trào thi đua quyết thắng.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” . Đối với thanh niên quân đội, Bác căn dặn: “Các cháu phải ra sức thi đua: Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ. Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo. Trau dồi tinh thần cho vững chắc. Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng” .

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành của quân đội ta, phong trào thi đua quyết thắng luôn được duy trì thường xuyên, liên tục và đã trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ, động viên lớp lớp thế hệ thanh niên quân đội xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, chiến đấu… lập nên những chiến công oanh liệt trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Phong trào thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị, nhân cách quân nhân, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; nêu cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ quân đội, tạo cơ sở chính trị - tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội tiếp tục phát huy và khẳng định trong thực tiễn. Cùng với tuổi trẻ cả nước, thanh niên quân đội đã ra sức thi đua với nhiều phong trào sôi nổi, thiết thực: “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”; “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Các phong trào thi đua đã động viên tuổi trẻ quân đội tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, thời gian gần đây, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ra đời với nhiều tiến bộ như: Sản xuất thông minh, robot, trí tuệ nhân tạo và Internet of Things (IoT)…, tuổi trẻ quân đội đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi như: “Thanh niên quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; “Luyện quân, lập công, quyết thắng”…

Các phong trào thi đua yêu nước vừa góp phần giáo dục truyền thống, giác ngộ mục tiêu, lý tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước, nâng cao tinh thần, thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên trong quân đội; vừa là cơ hội để tuổi trẻ quân đội thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để khơi dậy mạnh mẽ và không ngừng phát huy tốt tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên quân đội trong tình hình mới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tập trung lãnh đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đối với phong trào thi đua Quyết thắng. Coi trọng việc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành phong trào thi đua quyết thắng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thường xuyên chú trọng, làm tốt công tác khen thưởng; tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Đặc biệt cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức (nhất là đoàn thanh niên), các lực lượng, các phương tiện và các nguồn lực để thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng.

Lê Văn Nam

1. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 7, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 407.

2. Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 6, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 243.