Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
21/03/2019 - 14:53

TĐKT - Ngày 20/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.  Chủ trì Hội nghị có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá: Năm 2018, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã xác định chủ đề hoạt động “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” với mục đích phối hợp tổ chức phong trào thi đua của Khối, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 của từng thành viên, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của đất nước.

Trong đó, trọng tâm là tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo bôn, ngành trong chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên và phong trào thi đua theo chuyên đề, tập trung vào lĩnh vực xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế và cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết TW 5, TW 6, TW 7 (khóa XII) và Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Năm 2018, các đơn vị thành viên đã phát động phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Kim Anh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua) cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Khối năm 2018

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua đã được các đơn vị trong Khối chủ động phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối.

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị. Các thành viên trong khối luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các đơn vị đã chú trọng công tác chỉ đạo điểm, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, cách làm hay trong phong trào thi đua.

Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Khối, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2018 với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị thành viên trong Khối, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Song song với đó, Khối thi đua Bộ, ngành tổng hợp đã tiến hành suy tôn 10 tập thể, và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng; thống nhất kiện toàn Ngân hàng nhà nước làm Khối trưởng, Văn phòng Chính phủ làm Khối phó Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp năm 2019.

Các thành viên trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phát huy kết quả đạt được, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, năm 2019, trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, các thành viên trong Khối xác định phương châm hành động của đơn vị cho phù hợp, phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; đề nghị Khối trưởng, Khối phó và các đơn vị thành viên thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung vào bốn nội dung trọng tâm.

Một là, thi đua phải có nội dung rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, cải tiến hình thức, nội dung thi đua, khen thưởng phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân cụ thể.

Hai là, cần xác định rõ mục tiêu và động lực thi đua; thi đua phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; động lực thi đua là để phát triển; gắn kết chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng. Hướng các phong trào thi đua gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Ba là, phát động các phong trào thi đua trong Khối không phải để cạnh tranh giữa các thành viên mà để phối hợp, cùng nhau phát triển, hỗ trợ, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất.

Bốn là, công tác thông tin, tuyên truyền về thi đua, khen thưởng cần được thực hiện tập trung trên các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị thành viên và các phương tiện truyền thông khác, gồm: Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các chính sách, pháp luật của Nhà nước… về thi đua, khen thưởng; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và những mô hình hay, nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Năm là, tạo bứt phá, hiệu quả ở mỗi bộ, ngành trong công tác thi đua, khen thưởng và triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi Bộ, ngành trong năm 2019.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả, nâng cao văn hóa và đạo đức công vụ” trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Hồng Thiết