Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương
21/04/2021 - 13:03

TĐKT - Chiều ngày 20/4, tại Hà Nội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để nắm bắt tình hình và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Nội vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; là cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Thi đua - Khen thưởng, các quy định của pháp luật có liên quan…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, về biên chế và tình hình sử dụng biên chế, năm 2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương được Bộ Nội vụ giao 74 biên chế, công chức đơn vị hành chính và 21 viên chức đơn vị sự nghiệp. Tính đến tháng 3/2021, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Trưởng ban, 1 Phó Trưởng ban; 5 Vụ trưởng và tương đương; 11 Phó Vụ trưởng và tương đương; tổng số công chức, viên chức, hợp đồng lao động của Ban có 102 người.

Trong thời gian qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính; tổ chức triển khai thực hiện tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao trong chương trình, kế hoạch công tác và các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Chủ động tham mưu, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng: Tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang báo cáo tại buổi làm việc

Đồng thời, Ban cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; tham mưu chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức phiên họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Cùng với đó, Ban triển khai áp dụng các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2005 tại cơ quan. Thực hiện sắp xếp kho lưu trữ hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước phục vụ nhân dân việc tra cứu, xác nhận khen thưởng. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trong thời gian qua đã xây dựng một tập thể đoàn kết, quyết tâm đổi mới. Đặc biệt trong năm 2020, Ban đã tham mưu, chỉ đạo thực hiện Đại hội Thi đua yêu nước cấp bộ, cấp tỉnh và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong nhân dân và được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao. Đồng thời, thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, Ban đã thúc đẩy được phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để toàn dân, toàn quân hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao…

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về thi đua, khen thưởng một cách toàn diện, đồng bộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả cho xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và phát huy tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm 2021 cần rà soát, đánh giá một cách bài bản về tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương theo hướng đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

La Giang