Khối các bộ, ngành kinh tế ký kết giao ước thi đua năm 2021
26/04/2021 - 17:24

TĐKT - Ngày 26/4, tại Hà Nội, Khối các bộ, ngành kinh tế đã ký kết giao ước thi đua năm 2021 nhằm động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái công tác, lao động và học tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hành động quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương dự và phát biểu ý kiến.

Các đồng chí: Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đơn vị Khối trưởng Khối thi đua); Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (đơn vị Khối phó Khối thi đua) dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các vụ, phòng, ban TĐKT của các bộ, ngành trong Khối.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các bộ, ngành kinh tế năm 2021

Khối đề ra mục tiêu thi đua năm 2021 hướng vào việc động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các bộ, ngành trong Khối hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất và công tác, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành được giao. Qua đó, tạo sự liên kết, hỗ trợ, phối hợp giữa các bộ, ngành, giữa các thành viên thuộc bộ, ngành trong Khối nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua khai mạc Hội nghị

Năm 2021, các thành viên trong Khối cam kết thực hiện đúng 3 nội dung, tiêu chí thi đua tại Hướng dẫn số 1595/HD-BTĐKT ngày 17/7/2018 của Ban TĐKT Trung ương về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối thi đua các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội Trung ương.

Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh ở các mảng công tác: Tăng cường thực hiện Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT và Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các bộ, ngành hướng dẫn công tác TĐKT. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025.

Cùng với đó, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề do các bộ, ngành phát động. Tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách của ngành và lĩnh vực; nghiên cứu, tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ và các chương trình, chiến lược định hướng phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác thuộc các thành phần kinh tế trong ngành, lĩnh vực.

Xây dựng và tổ thức thực hiện các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 2025 của bộ, ngành theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thực hiện Chương trình tổng thể cái cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả...

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Về công tác khen thưởng, các bộ, ngành trong Khối sẽ tiếp tục triển khai chặt chẽ, nền nếp, đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn và thành tích theo quy định của Luật TĐKT, Nghị định, Thông tư và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trong công tác xét khen thưởng. Khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc để khen thưởng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng. Chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp.

Phát hiện, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, khen thưởng kịp thời. Tăng cường công tác kiểm tra, xác minh những phản ánh, kiến nghị về công tác TĐKT, giải quyết đơn thư khiếu nại, đồng thời tập trung xây dựng các biện pháp cụ thể để chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác khen thưởng.

Đại diện các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2021

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm triển khai các hoạt động của Khối. Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021 từ rất sớm. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các đơn vị thành viên cũng như cả Khối đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Khối đã có họp trù bị và chuẩn bị kỹ nội dung cho Hội nghị hôm nay.

Đồng chí Phạm Đức Toàn cho biết Bộ Nội vụ đã trình và Chính phủ đang lấy ý kiến Thành viên Chính phủ đối với Hồ sơ dự án Luật TĐKT (sửa đổi) trong phiên họp sắp tới; dự kiến 10/2021 xin ý kiến Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện trình Quốc hội thông qua vào 5/2022. Đồng chí mong muốn các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, tham gia ý kiến hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách về TĐKT trong thời gian tới; đồng thời, tiếp tục quan tâm rà soát, kiện toàn tổ chức làm công tác TĐKT, đảm bảo ổn định, thống nhất từ trung ương tới địa phương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đồng chí cũng thống nhất với một số ý kiến, đề xuất nghiên cứu xây dựng, lồng ghép phù hợp nội dung TĐKT liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số... trong hoạt động của Khối thời gian tới.

Phương Thanh