Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Ban
22/08/2019 - 13:01

TĐKT - Sáng 22/8, tại Quảng trường Ba Đình, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 83/SL lập ra Viện Huân chương thuộc Phủ Chủ tịch (17/9/1947 - 17/9/2019) và 15 năm thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (25/8/2004 - 25/8/2019).

Dự Lễ báo công có: Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Trần Thị Hà; Phó Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang; lãnh đạo các vụ, đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban TĐKT Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương Trần Thị Hà đọc lời báo công dâng Bác

Ngay trong những năm đầu xây dựng chính quyền nhân dân, Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã nhận thấy vị trí, vai trò quan trọng của phong trào thi đua yêu nước để giải quyết nhiệm vụ cấp bách như chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Ngày 17/9/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 83/SL thành lập Viện Huân chương thuộc Chủ tịch phủ với nhiệm vụ: "Giúp Chủ tịch nước nghiên cứu, ban hành các chế độ, thể lệ khen thưởng Huân chương, Huy chương, xét duyệt, đặt sản xuất và cấp phát các loại Huân chương, Huy chương".

56 năm sau, ngày 26/11/2003, Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật TĐKT. Ngày 21/5/2004, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, trong đó nhấn mạnh việc củng cố hệ thống tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác TĐKT các cấp. Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, ngày 25/8/2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2004/NĐ-CP về việc thành lập Ban TĐKT Trung ương, là cơ quan thuộc Chính phủ, giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về TĐKT trong phạm vi cả nước; thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động TĐKT theo quy định của pháp luật.

Tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT tham dự Lễ báo công dâng Bác

Đến nay, sau 15 năm thành lập, bộ máy tổ chức của ngành TĐKT nói chung và Ban TĐKT Trung ương nói riêng không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng. Ban TĐKT Trung ương hiện nay có 8 vụ, đơn vị, gần 100 công chức, viên chức và nhân viên, trong đó có 6 chuyên viên cao cấp, 36 chuyên viên chính. Đội ngũ cán bộ, công chức ngành TĐKT cũng ngày càng được kiện toàn với trên 1200 cán bộ, công chức ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành không ngừng được nâng cao về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Báo công dâng Bác, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà khẳng định: Phát huy truyền thống 72 năm của Viện Huân chương, đặc biệt từ khi thành lập Ban năm 2004 đến nay, Ban TĐKT Trung ương luôn nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng; luôn chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ Nội vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác TĐKT đúng định hướng, đảm bảo tính chính trị, tư tưởng, tính giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Ban đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Luật TĐKT năm 2003, sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2013, tham mưu trình Bộ Chính trị Đề án đổi mới công tác TĐKT, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT; trình Chính phủ ban hành nhiều nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Tham mưu tổ chức thành công 3 kỳ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc (lần 7, 8, 9) để tổng kết phong trào thi đua qua các giai đoạn và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương phát động 5 phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt: Cả nước hướng tới nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển; Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở; gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Năm 2018, Ban đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương, tôn vinh 700 điển hình tiên tiến qua các giai đoạn trong cả nước.

Công tác khen thưởng luôn được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước và các bộ, ngành, địa phương; kịp thời tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Đoàn cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương vào Lăng viếng Bác

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của ngành TĐKT, của các thế hệ đi trước, trong 15 năm qua, tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban TĐKT Trung ương cố gắng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ và Hội đồng TĐKT Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT Trung ương nguyện nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ giao, thực hiện tốt chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước.

Phương Thanh