Đà Nẵng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu
12/09/2019 - 10:48

TĐKT - Đà Nẵng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu. Đó là nội dung thi đua đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác tại các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cụm, khối thi đua vừa được UBND thành phố Đà Nẵng phát động tại Kế hoạch số 6073/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

Theo đó, việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong các phong trào thi đua của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể nhân dân từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã và các cụm, khối thi đua. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định của Đảng, Nhà nước và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua và thực hiện công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền khi thực thi nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

https://www.moha.gov.vn/DATA/IMAGES/2017/08/ung%20ho/2.jpg

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ kế hoạch và điều kiện thực tiển của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động, giải pháp cụ thể cho việc tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua đối với tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi nhiệm vụ và văn hóa công sở, tránh hình thức, lãng phí.

Về tiến độ thực hiện, phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025, trong đó năm 2019 tổ chức phát động, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; năm 2022 sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và năm 2025 tổng kết phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Quốc khánh 2/9/2025).

Khen thưởng sơ kết phong trào thi đua (năm 2022), các cơ quan, đơn vị tiến hành sơ kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Các tập thể, cá nhân đặc biệt xuất sắc tiêu biểu sẽ được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Khen thưởng tổng kết phong trào thi đua (năm 2025), các cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết, xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu để đề nghị Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen. Các tập thể, cá nhân đặc biệt xuất sắc tiêu biểu sẽ được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Trần Danh Nam