Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam có nhiều sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị
15/10/2021 - 20:27

TĐKT - Đảng bộ TTXVN là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chịu sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về định hướng chính trị, những nội dung công tác quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và chịu sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW

Đảng ủy TTXVN lãnh đạo toàn ngành thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan thông tin chiến lược tin cậy của Đảng, Nhà nước, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan thông tin, truyền thông và công chúng; thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phóng viên TTXVN năng động, sáng tạo thông tin về các sự kiện quốc tế diễn ra tại Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy TTXVN đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy TTXVN, các cấp ủy đảng cơ sở đã có nhiều sáng tạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của chính trị của đơn vị được giao.

Đảng ủy TTXVN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,  người lao động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đơn vị; hướng dẫn cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về thực hiện Chỉ thị và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Cấp ủy Đảng các cấp đã tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên các nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, sinh động; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề ở từng đơn vị.

Các tổ chức đảng trực thuộc gắn việc học tập, sinh hoạt các chuyên đề về thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của đơn vị, trong đó có việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên TTXVN và của từng khối công tác.

Các tổ chức Đảng trực thuộc đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hằng năm, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong từng đơn vị, góp phần giúp cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác động hiệu quả đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Một số đảng bộ, chi bộ đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề với nội dung, hình thức phong phú như Đảng bộ Văn phòng TTXVN, Đảng bộ Ban biên tập Ảnh, Chi bộ Khối chuyên trách, Chi bộ Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum, Chi bộ Báo Thể thao & Văn hóa, Chi bộ Báo điện tử VietnamPlus gắn sinh hoạt chuyên đề với các hoạt động về nguồn rất thiết thực, bổ ích.

Đặc biệt, Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước gắn sinh hoạt chuyên đề với công tác chuyên môn nghiệp vụ trong các đợt thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên xây dựng các chuyên đề gắn công tác xây dựng Đảng với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thực hiện nhiệm thông tin liên vùng. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam gắn sinh hoạt chuyên đề với công tác thông tin phát triển kinh tế trong khu vực và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng bộ Ban biên tập tin Thế giới chỉ đạo đổi mới trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tăng thêm sự hấp dẫn đối với các đảng viên.

Chi bộ Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại gắn sinh hoạt chuyên đề với thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy trách nhiệm và vai trò của đảng viên trẻ trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW… Chi bộ báo Thể thao và Văn hóa tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tiêu chí Khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác, sáng tạo trong thông tin. Chi bộ báo Tin tức sinh hoạt chuyên đề về phong cách làm báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chi bộ Ban biên tập tin Kinh tế gắn việc học tập chuyên đề với việc trao đổi, giải đáp các vấn đề liên quan công tác tư tưởng, cách ứng xử, phong cách, lề lối làm việc…

 Gắn đạo đức nghề nghiệp với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị

Các tổ chức Đảng TTXVN đã thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng khối công tác. Trong đó, có một số đảng bộ, chi bộ đã xây dựng thêm những chuẩn mực riêng phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị.

Đảng bộ Ban biên tập tin Trong nước xây dựng chuẩn mực trong công tác thông tin “Chuẩn xác, đúng sự thật, ngắn gọn, dễ hiểu”. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung - Tây Nguyên với tiêu chí “Đổi mới phương pháp, tác phong làm việc, phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác”. Đảng bộ Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam chỉ đạo các cấp ủy xây dựng các tiêu chí trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ thiết thực, hiệu quả, dễ tuyên truyền, phổ biến.

Đảng bộ Văn phòng TTXVN đề ra các tiêu chuẩn thi đua về thực hành tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, mua sắm trang thiết bị; thực hiện dân chủ ở cơ sở, văn minh công sở. Chi bộ Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại thực hiện tiêu chí “Không ngừng trau dồi, nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện đức tính cẩn thận trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ” và phương châm “tôn trọng nhân dân là có trách nhiệm với công việc của mình, tôn trọng đối tượng được cung cấp sản phẩm thông tin”.

Chi bộ Ban Tổ chức - Cán bộ học tập phong cách diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, súc tích, trong sáng của Bác khi soạn thảo văn bản, tác phong làm việc khẩn trương. Chi bộ Ban biên tập tin Đối ngoại với tiêu chí “Nỗ lực xây dựng môi trường biên tập chuyên nghiệp”, “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo và hiệu quả”. Chi bộ báo Le Courrier du Vietnam với tiêu chí “Thông tin khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác” tới độc giả nước ngoài. Chi bộ báo điện tử Vietnam Plus có tiêu chí “Hấp dẫn, khách quan, trung thực, nhanh nhạy, chuẩn xác, sáng tạo”. Chi bộ báo Tin tức với tiêu chí “Xung kích” phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ tạp chí Vietnam Law and Legal Forum xây dựng tiêu chí “Chuẩn xác,  kịp thời, thiết thực, hấp dẫn và khách quan” phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại.

Chi bộ Công ty TNHH MTV In và Thương mại TTXVN với tiêu chí “Khoa học - Đúng giờ - Sáng tạo - Có kế hoạch”. Chi bộ Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn xây dựng các chuẩn mực phong cách làm việc “văn minh, lịch sự”, “nhanh gọn, kịp thời”, “trung thực, chính xác”, “nhanh gọn, chu đáo”, vận động cán bộ, nhân viên không sử dụng điện thoại di động vào việc riêng trong khi làm nhiệm vụ. Chi bộ Nhà in (Đảng bộ Công ty TNHH MTV ITAXA) với tiêu chí “Cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giữ gìn uy tín, thương hiệu ITAXA”.

Việc lựa chọn những nội dung học tập và làm theo Bác có trọng tâm, mang tính thực tiễn cao, được các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị thực hiện có nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Tích cực tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin, xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, trái chiều, Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thông tin trong ngành phát huy vai trò thông tin chính thống của TTXVN, đồng thời thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên thực hiện nghiêm túc kỷ luật thông tin, kỷ luật phát ngôn khi tham gia mạng xã hội, không phụ họa hoặc gián tiếp phụ họa theo các luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo TTXVN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thông qua các loại hình thông tin phong phú, đa dạng (tin, ảnh, truyền hình, báo in, báo ảnh, báo điện tử, thông tin đồ họa, thông tin âm thanh, thông tin trên mạng xã hội), tạo sự lan tỏa thông tin mạnh mẽ.

Các đơn vị thông tin của TTXVN đã xây dựng các chuyên trang, chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, “Người tốt, việc tốt”…, tuyên truyền, phổ biến những mô hình mới, kinh nghiệm hay, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; tăng cường thông tin thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng.

Chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện. Ảnh TTXVN

Các đơn vị thông tin của TTXVN đã đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, phóng sự… về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên các sản phẩm thông tin của ngành. Ban biên tập tin Trong nước phát hơn 2.500 tin, bài về thực hiện Chỉ thị, giới thiệu những cách làm mới, hiệu quả, các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác trong các lĩnh vực. Ban biên tập Ảnh phát khoảng 25.000 ảnh, phản ánh việc thực hiện Chỉ thị, giới thiệu những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác. Trung tâm Truyền hình Thông tấn phát hơn 1.000 tin, phóng sự, phỏng vấn với nội dung phong phú, đa dạng về thực hiện Chỉ thị.

Các tòa soạn báo của TTXVN đã đăng tải hàng chục nghìn tin, bài, ảnh, đồ họa, video về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Nhà xuất bản Thông tấn xuất bản hàng chục đầu sách về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, được biên soạn công phu, nêu bật cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phản ánh tấm gương tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Chuyên mục “Học Bác mỗi ngày” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW do Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa thực hiện, tiếp tục phát sóng hằng ngày trên kênh Truyền hình Thông tấn với thời lượng 6 phút mỗi ngày. Với chuyên mục này, TTXVN trở thành cơ quan báo chí đầu tiên thực hiện định kỳ mỗi ngày một chuyên mục bằng hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Chuyên mục đã đạt giải B Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện sáng tạo Chỉ thị 05 – CT/TW trong toàn Đảng bộ TTXVN thời qua là động lực quan trọng, là sức mạnh để toàn ngành TTXVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với vai trò cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước./.

                                                                    Đàm Danh Liêm