Lâm Đồng tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách mạnh mẽ giai đoạn 2023 - 2025
14/11/2023 - 14:08

BTĐKT - Qua 3 năm (2021 - 2023) thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; được sự quan tâm của trung ương, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt kết quả cao trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục có sự phát triển, quy mô và chất lượng các ngành, lĩnh vực được nâng lên; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2023 đạt 7,36%; GRDP bình quân đầu người đạt 85,65 triệu đồng; tổng thu ngân sách nhà nước 3 năm 2021 - 2023 đạt 38.915 tỷ đồng, tăng bình quân 15,4%/năm. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 82,87%. Hệ thống y tế được quan tâm đầu tư từ tuyến tỉnh đến tuyến xã, chất lượng chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày được nâng cao (đạt 8,3 bác sĩ/vạn dân; 20,8 giường bệnh/vạn dân…). Công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững đạt kết quả khá toàn diện, có 109/111 xã (98,2%) đạt chuẩn nông thôn mới, 5 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,94% năm 2022. An ninh, quốc phòng được củng cố và tăng cường, vững chắc.

Trước bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, thành tích, kết quả đạt được trong 3 năm 2021 - 2023 là rất khích lệ nhưng so với yêu cầu cần sự nỗ lực hơn nữa. Tỉnh Lâm Đồng đã xác định tiếp tục tổ chức thi đua thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ một cách mạnh mẽ giai đoạn 2023 - 2025, với những nội dung cơ bản như sau:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chủ động, linh hoạt, sát tình hình thực tiễn và quyết tâm hoàn thành đạt và vượt toàn bộ 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và cả nhiệm kỳ đã đề ra.

Thứ hai, phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển của 47 anh em dân tộc; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.

Thứ ba, trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp hướng đến toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 21-NQ/TU của Tỉnh ủy, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất bình quân 260 triệu đồng/ha/năm, chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ. Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch vùng tỉnh, vùng huyện; trật tự xây dựng, đất đai, khoáng sản; phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thu hút đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy tuyển Bauxit, sản xuất Alumin và chế biến nhôm, các sản phẩm sau nhôm; thu hút đầu tư Khu công nghiệp Phú Bình.