Thái Nguyên: Điểm sáng trong thực hiện cải cách hành chính
24/06/2024 - 09:59
BTĐKT - Quán triệt mục tiêu và yêu cầu đối với nền hành chính nhà nước là phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong những năm qua, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều nỗ lực trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính. Tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

image 20240505081244 1

Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 90,29%, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, để nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp tổng thể. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình CCHC nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025; hằng năm ban hành các kế hoạch CCHC, kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công; thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2021 - 2025 do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng các văn bản chỉ đạo triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và sát hợp với tình hình thực tiễn; bố trí đủ nhân lực, phương tiện, kinh phí để đảm bảo nâng cao chất lượng phục vụ hành chính nhằm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của tổ chức, cá nhân, nhất là đáp ứng được yêu cầu tăng cường giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, thực hiện liên thông hồ sơ TTHC...

image 20240505081244 3

Người dân đến làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa UBND thành phố Phổ Yên

Để nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; tuyên truyền các nội dung Luật Thực hiện dân chủ cơ sở đến người dân tại xóm, tổ dân phố, hộ gia đình; đồng thời mở rộng các kênh thông tin tuyên truyền để người dân dễ dàng nắm bắt, góp ý, phản ánh đối với các chủ trương, chính sách và chính quyền phản hồi, giải trình những khúc mắc của người dân, doanh nghiệp...

Năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt phương án đơn giản hóa 38/41 TTHC, đạt tỷ lệ 92,68% trên tổng số TTHC nội bộ được công bố; cắt giảm bình quân 33,2% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ban hành các quyết định công bố 1.240 danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của tỉnh. Các TTHC sau khi ban hành được công khai đầy đủ thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, mức phí, lệ phí nếu có.... dưới nhiều hình thức, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện.

Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 9 bộ phận một cửa cấp huyện và 177 bộ phận một cửa cấp xã được đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giúp giảm thiểu việc cung cấp giấy tờ, hồ sơ của người dân, tổ chức.

Các giải pháp đồng bộ, quyết liệt đã mang lại nhiều kết quả nổi bật. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là 90,29%, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tỉnh Thái Nguyên giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng SIPAS.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong công tác cải cách hành chính, tin tưởng rằng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục được cải thiện, là tiền đề để Thái Nguyên xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Thu Hương