Khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
19/01/2021 - 20:57

TĐKT - Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” khai mạc sáng 19/1 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, số 25 Tông Đản, Hà Nội. Trưng bày do Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lễ cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Với hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của các đồng chí Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đào tạo đội ngũ cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư... Đặc biệt, trong trưng bày lần này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ứng dụng công nghệ trình chiếu (media) hiện đại để cung cấp thông tin phong phú hơn.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Quốc gia, nhấn mạnh: “Từ khi ra đời 3/2/1930 đến nay, Đảng đã trải qua 12 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son quan trọng tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm, vạch ra những đường lối, chủ trương, quyết sách để lãnh đạo đất nước trong giai đoạn tiếp theo trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam. Thông qua trưng bày, Bảo tàng lịch sử Quốc gia mong muốn tất cả cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, đóng góp hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội” mở cửa đón khách tham quan từ 19/1/2021 đến hết tháng 5 năm 2021.

Nguyệt Hà