Gương điển hình

Tỉnh Ninh Bình triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

BTĐKT - Ngày 16/5/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Các hoạt động được triển khai nhằm quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua, từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước Theo đó, tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm: Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các phong trào thi đua yêu nước, các gương điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin truyền thông từ tỉnh đến cơ sở và bằng các hình thức phù hợp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp, các ngành phát động và triển khai trên địa bàn tỉnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); tổ chức Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức; tổ chức tọa đàm, giao lưu điển hình tiên tiến trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Cùng với đó, tổ chức các hoạt động: Hội nghị, hội thảo, gặp mặt, giao lưu, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thành phố, các khối thi đua tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các hoạt động kỷ niệm được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, các khối thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo kết quả; lựa chọn các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua, giới thiệu để Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua; tổ chức tọa đàm, giao lưu các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền trước, trong và sau ngày 11/6/2023. Nguyệt Hà  

Trang