Chuyên đề

Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên: Phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời bình, thực hiện tốt phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thời chiến anh dũng chiến đấu chống kẻ thù, thời bình không ngừng phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần tiên phong cống hiến trong mọi hoạt động để xây dựng quê hương, đất nước là truyền thống tốt đẹp của Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam nói chung và lực lượng CCB tỉnh Phú Yên nói riêng. Hội CCB tỉnh Phú Yên được thành lập ngày 15 tháng 3 năm 1990 (theo Quyết định số 165-QĐ/TU ngày 15/3/1990 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên). Từ khi thành lập đến nay, Hội CCB tỉnh Phú Yên qua 6 kỳ đại hội. Với phương châm hành động theo chuẩn mực “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, Hội CCB tỉnh đã tập hợp, vận động và tổ chức hội viên, CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược của Đảng “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh địa phương, bảo vệ và chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên và CCB. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương của Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam; sự phối hợp hoạt động chặt chẽ với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể; Hội CCB tỉnh Phú Yên đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, lãnh đạo các cấp Hội vận động toàn thể cán bộ, hội viên đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với phong trào thi đua của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trọng tâm là: Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Hội ở cơ sở. Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - UVBCHTW, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên trao bức trướng cho Hội CCB tỉnh tại Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022 Theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Như Trí - Chủ tịch Hội, thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”; công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Phú Yên trong 5 năm (2014 - 2019) luôn được tổ chức triển khai chặt chẽ. Các cấp Hội đã quán triệt thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 30/5/2014 của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh với chủ đề “Phú Yên đoàn kết, sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và các chỉ tiêu do Trung ương Hội phát động; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào thi đua yêu nước của toàn Hội đã phát triển mạnh mẽ, liên tục, toàn diện, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị; khơi dậy lòng yêu nước, ý chí phấn đấu, tinh thần sáng tạo vượt khó trong các thế hệ CCB... Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân trên tất cả các lĩnh vực và được nhân rộng khắp các cơ sở Hội; góp phần tô đẹp truyền thống thi đua yêu nước của các thế hệ CCB tỉnh nhà. Đồng chí Lương Minh Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2019 của Trung ương Hội CCB Việt Nam cho Hội CCB tỉnh Phú Yên. Hiệu quả nổi bật từ các phong trào thi đua là đội ngũ cán bộ, hội viên CCB luôn tham gia tích cực giải quyết những vấn đề phức tạp ở địa phương; quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. CCB đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh trước những thông tin xuyên tạc, kích động của các thế lực chống phá Nhà nước ta thông qua những sự kiện hoàn thiện ban hành các văn bản pháp luật; nhất là lấy ý kiến về xây dựng dự Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng… Tình hình biển Đông phức tạp do Trung Quốc có những hành động lấn chiếm, khiêu khích; xử lý ô nhiễm môi trường; quy hoạch xây dựng công trình, sử dụng đất đai. Thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, những nơi có điểm nóng, phức tạp, Hội đã phân công những cán bộ, hội viên có uy tín, có kinh nghiệm, vận động thuyết phục, giải quyết theo quan điểm của Đảng, ổn định tình hình, không để lây lan kéo dài. Tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp Hội kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng chính đáng của hội viên CCB, cựu quân nhân và nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền về các vấn đề bức xúc như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, cảnh giác với những phần tử lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất đoàn kết, được các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Trung tướng Nguyễn Song Phi - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam (đứng) về kiểm tra công tác Hội tại Phú Yên Điểm nổi bật của phong trào thi đua là đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp Hội đã vận động phát triển 2.640 hội viên mới (đạt 106% so với chỉ tiêu 5 năm), nâng tổng số hội viên đến nay là 15.437 đạt 98,5% so với tổng số CCB hiện có ở địa phương; giới thiệu phát triển đảng viên là hội viên CCB, cựu quân nhân 446 đồng chí, nâng tổng số đảng viên hiện nay trong Hội là 4.398 đồng chí, bằng 28,4% so tổng số hội viên. Hiện nay, toàn Hội có 10 tổ chức trực thuộc tỉnh (gồm 9 huyện, thị xã, thành phố và Khối các cơ quan, doanh nghiệp); có 165 tổ chức Hội cấp xã, phường, thị trấn, cơ quan; 644 chi hội. Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB đạt nhiều kết quả. Ban chấp hành Hội CCB các cấp luôn động viên CCB nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí, đồng đội, sống có nghĩa tình, thủy chung, nhân ái, tương trợ giúp nhau xóa nghèo, vươn lên làm giàu bằng trí tuệ, kinh nghiệm và sức lao động của chính mình; góp phần có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, là một nhiệm vụ rất quan trọng, có ảnh hưởng chính trị sâu rộng, tạo nên sự gắn bó giữa hội viên với Hội, giữa hội viên với hội viên. Hằng năm, các tổ chức cơ sở Hội đã phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn bồi dưỡng về khuyến lâm, khuyến nông, khuyến ngư, cho trên 7.000 lượt cán bộ hội viên CCB; nhằm giúp cho hội viên nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi; hướng dẫn cách làm ăn, cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh gia súc, gia cầm giúp cho CCB có định hướng đúng trong việc phát triển kinh tế gia đình; tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, hiệu quả, năng suất cao, tăng thu nhập cho gia đình và xã hội. Thực hiện Nghị quyết liên tịch với Ngân hàng Chính sách xã hội, các tổ chức cơ sở Hội đã khai thác có hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi. Ngoài ra, còn vay của các tổ chức tín dụng khác; huy động vốn nội bộ trong Hội cho vay không lãi hoặc lãi suất thấp. Các hộ nghèo khi vay vốn, được làm quen với hoạt động tín dụng, đã sử dụng có hiệu quả tiền đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như Hội CCB huyện Sông Hinh, Hội CCB huyện Đồng Xuân, Hội CCB xã Xuân Phương (TX  Sông Cầu)… Hiện nay toàn Hội có 6.533 hộ có mức sống khá, giàu (45%); 7.128 hộ trung bình (49,39%); 495 hộ cận nghèo (3,4%) so với chung toàn tỉnh 9,03%; còn 333 hộ nghèo (2,28%) so với chung toàn tỉnh 5,85%). Đặc biệt là đã có: 44/112 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên CCB nghèo và mức sống của CCB so với năm 2014 có bước phát triển rõ nét. Tiêu biểu như: Chi hội CCB thôn Xí Thoại 100% hội viên là người dân tộc thiểu số, đã đoàn kết giúp nhau trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, hiện nay không còn hội viên CCB nghèo. Tuy gặp không ít khó khăn, thử thách nhưng các doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ đã nỗ lực đứng vững và tiếp tục phát triển, góp phần giải quyết việc làm cho CCB, con em CCB và nhân dân. Câu lạc bộ “CCB sản xuất kinh doanh giỏi” của tỉnh được thành lập với 47 thành viên; bước đầu định hình hoạt động, làm nòng cốt trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” trong CCB và địa phương... Đến nay, đã có 595 CCB đạt các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi (cấp Trung ương: 4 (0,67%), cấp tỉnh: 46(7,73%), cấp huyện: 151 (25,37%), cấp cơ sở: 394 (66,21%). Nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết”; tham gia giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ được xác định là một nhiệm vụ quan trọng của Hội. Đây vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của những người đi trước đối với thế hệ trẻ. 5 năm qua các cấp Hội đã phối hợp với Đoàn Thanh niên cụ thể hóa chương trình hoạt động liên tịch về “Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Hàng năm các cấp hội tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên ở các nhà trường; tổ chức hội trại, hành quân về nguồn thăm các căn cứ cách mạng ở địa phương, sinh hoạt giao lưu nhân chứng lịch sử, thi đấu thể dục, thể thao, liên hoan những bài ca cách mạng...  Lãnh đạo Hội CCB tỉnh Phú Yên trao nhà tình nghĩa cho gia đình CCB Oi Giác ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa Hoạt động tình nghĩa trong các cấp Hội được quan tâm, đẩy mạnh. Ban chấp hành Hội các cấp đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ, tết cho 8.351 cán bộ hội viên, với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng. Trên 80% tổ chức Hội cấp xã đã mua sắm, trang bị bộ lễ phục tiêu binh và xây dựng được qui chế, tổ chức lễ tang khi hội viên qua đời. Qua đó, làm sâu sắc hơn nghĩa tình đồng đội, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các hội viên và giữa hội viên với tổ chức Hội và giữa nhân dân với Hội CCB, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng và tham gia tích cực đầy đủ các hoạt động nhân đạo, từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và các quỹ do Nhà nước, Trung ương Hội phát động (như quỹ Hội ở cơ sở, quỹ phòng, chống thiên tai bão lụt; quỹ vì người nghèo, quỹ nạn nhân chất độc da cam - dioxin, quỹ khuyến học…). Với những kết quả đạt được, có thể khẳng định phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đi vào chiều sâu và hoạt động có hiệu quả, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa phương; là minh chứng sinh động cho ý chí, nghị lực, truyền thống tốt đẹp của những người lính Cụ Hồ luôn ngời sáng trong thời kỳ mới. Những thành tích của Hội đã được các cấp, ngành, Trung ương Hội, Nhà nước ghi nhận thông qua các danh hiệu và phần thưởng tiêu biểu sau: Cờ thi đua của Chính phủ năm 2014, Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua Khối, Cụm năm 2014, 2019 của UBND tỉnh, Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2016 của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Từ năm 2013 đến 2018, Hội được tặng nhiều Bằng khen của UBND tỉnh, Trung ương Hội CCB Việt Nam. Chi bộ cơ quan Hội CCB tỉnh hằng năm luôn đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 5 năm liền (2011 - 2015) được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hằng năm cơ quan đều đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, đạt chuẩn “Cơ quan văn hóa”. Hội CCB cơ quan đạt trong sạch vững mạnh, 100% hội viên CCB gương mẫu. Đặc biệt vinh dự và tự hào, năm 2019 Hội đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2020: Thành phố Lạng Sơn đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh

Thành phố Lạng Sơn là đô thị loại II, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn. Được sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) thành phố, cùng với quyết tâm và sự phấn đấu, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong năm 2019 phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Với chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp”, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra các nhóm giải pháp để triển khai thực hiện.   Đồng chí Lê Trí Thức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, công tác TĐKT từ thành phố đến cơ sở tiếp tục đi vào nền nếp, có sự đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của thành phố; ưu tiên khen thưởng cho tập thể cơ sở và người lao động trực tiếp, khen thưởng đột xuất. Tiêu biểu là: Phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020”; phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 17 năm thành lập thành phố Lạng Sơn; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020; phong trào thi đua “Dân vận khéo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”... Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực - Trường học công viên”. Ngành Y tế với phong trào “Cán bộ y tế làm theo lời Bác”, thực hiện “Lương y như từ mẫu”; “Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”. Công an thành phố với phong trào thi đua đặc biệt kỷ niện 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đảng ủy Quân sự thành phố duy trì có nền nếp, hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”; phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng”... Sau mỗi đợt thi đua đã tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc. Điển hình như: Tổng kết phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ, 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 17 năm thành lập thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể, 29 cá nhân và 4 hộ gia đình. Tổng kết phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 21 tập thể, 15 cá nhân...   Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019 Kết quả từ các phong trào thi  đua được minh chứng qua sự tăng trưởng về kinh tế, văn hóa - xã hội, ổn định về chính trị. Cụ thể: Kinh tế phát triển khá toàn diện, tốc độ tăng giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu là 11,68% (kế hoạch là 11-12%); thu ngân sách tăng 19% so với cùng kỳ. Chất lượng giáo dục được duy trì vững chắc, Phòng GD&ĐT thành phố được suy tôn đứng thứ nhì Cụm thi đua các phòng GD&ĐT trong tỉnh và được tặng Bằng khen của UBND tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cung cấp kịp thời các thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật và sự lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố, các vấn đề dư luận quan tâm... Ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Công tác chính sách xã hội, lao động việc làm được quan tâm nên tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm mạnh, đời sống của người có công, gia đình chính sách, người nghèo được nâng lên. Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy, cải cách hành chính (CCHC), thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ ục hành chính (TTHC); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn. Kết quả năm 2019, CCHC thành phố được UBND tỉnh chấm 84 điểm, xếp thứ nhất trong khối các huyện, thành phố. Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Lạng Sơn tiếp tục xây dựng hình ảnh, phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuẩn mực, chuyên nghiệp, văn minh, trách nhiệm, thân thiện trong hoạt động công vụ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.   Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019 Phong trào thi đua “Thành phố Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thành phố có 3/3 xã tiếp tục giữ vững 19 tiêu chí đã đạt được và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; hoàn thành 6 khu dân cư kiểu mẫu, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hòng Đồng. Đặc biệt, năm 2019 cán bộ và nhân dân thành phố Lạng Sơn được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba trong tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới.   Các cá nhân được khen thưởng trong năm 2019 Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, trong đó có nhiệm vụ tổ chức Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nêu cao tinh thần thi đua chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của cả nước, trên cơ sở những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, trong năm 2020, thành phố Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chủ đề thi đua: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính - Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ - Xây dựng đô thị văn minh - Phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Mục tiêu chung là: Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đã đề ra. Duy trì mục tiêu phát triển một số ngành kinh tế chủ yếu trên địa bàn. Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ; đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tạo bước chuyển biến rõ nét về bộ mặt đô thị. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện góp phần thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo tiền đề cho bước phát triển toàn diện và vững chắc trong giai đoạn 2021 - 2025./.  

Gần 200 hộ dân thuộc xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đón điện ngay trước thềm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày 18/01/2020, Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện đóng điện 2TBA Nậm Ngà 1 và Nậm Ngà 2 thuộc xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và cấp điện lưới quốc gia cho hơn 100 hộ dân, đây là dự án thuộc chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… Công nhân Điện lực Mường Chà thực hiện thao tác đóng điện tại xã Nậm Chua Xã Nậm Chua huyện Nậm Pồ cách trung tâm TP Điện Biên Phủ gần 150 km đường đèo núi, chủ yếu là đồng bào dân tộc Kháng và H’Mong sinh sống, tuy giao thông đi lại khó khăn nhưng với mong muốn bà con nhân dân có điện lưới quốc gia trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trong những ngày vừa qua, công nhân Điện lực Mường Chà thuộc Công ty Điện lực Điện Biên đã khẩn trương triển khai các công đoạn nghiệm thu, kiểm tra kỹ thuật vận hành và tiến hành đóng điện hai trạm biến áp Nậm Ngà 1, Nậm Ngà 2 thuộc Xã Nậm Chua. Công trình cấp điện cho gần 200 hộ dân thuộc hai bản Nậm Ngà 1, Nậm Ngà 2 với hơn 7 km đường dây trung thế, gần 10 km đường dây hạ thế. Khi có thông tin đóng điện bà con đã tập trung ở trạm biến áp từ rất sớm, nhiều hộ dân đã mua sẵn ti vi, tủ lạnh, tủ mát. Háo hức nhất là đám trẻ con vì chuẩn bị được xem tivi. Công nhân Điện lực Mường Chà tư vấn sử dụng điện tại nhà Ông Lý Văn Thăn - Trưởng bản Nậm Ngà 1 Ông Lý Văn Thăn - Trưởng bản Nậm Ngà 1 không giấu nổi sự vui mừng khi biết rằng, vào đúng dịp Canh tý sắp tới, người dân trong bản sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia. Ông cho biết từ năm 1977, ông theo gia đình đi khai hoang xây dựng vùng kinh tế mới. Thiếu thốn điện, nước, mọi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều năm qua bản làng chìm trong bóng tối, khi con gà lên chuồng cũng là lúc người dân trong bản đi ngủ.  “Vậy là bao năm mong đợi, đến nay người dân chúng tôi cũng sắp có điện lưới quốc gia. Bà con ở đây vui mừng lắm, ai cũng ủng hộ, đặc biệt từ khi thấy các chú công nhân điện lực dựng trụ, kéo dây điện thì càng vững tin hơn. Từ nay, bản chúng tôi sẽ không còn lo thiếu điện, ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt”. - Ông Lý Văn Thăn hồ hởi. Kỹ thuật viên an toàn - Điện lực Mường Chà tư vấn sử dụng điện an toàn, hiệu quả cho nhân dân. Ngay sau khi đóng điện, Điện lực Mường Chà đã bố trí lực lượng đến từng hộ dân kiểm tra hệ thống điện, hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm. Đời sống của bà con Nậm Chua từ đây bước sang trang mới, con trẻ sẽ có điều kiện học hành tốt hơn, niềm hạnh phúc vỡ òa khi đón ánh điện về bản. Đó cũng chính là động lực, niềm hạnh phúc của anh em công nhân điện lực xa nhà trong những ngày giáp tết./.  

Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT). Trung tâm có các nhiệm vụ sau: Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; Kiểm tra, nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ; Xây dựng lưới trọng lực, thiên văn, toạ độ, độ cao; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình đáy biển; Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính; Thành lập bản đồ hành chính;  Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý; Thành lập bản đồ chuyên đề, atlas địa lý; Khảo sát địa hình; đo đạc công trình; Kiểm định các thiết bị đo đạc. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động của hệ thống trạm CORS tại tỉnh Quảng Ninh Trong năm 2019, Trung tâm đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như sau: -Xây dựng hệ thống thông tin địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội; - Thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán “Phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển, đảo Việt Nam” các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; - Thực hiện xong TKKT-DT “Hoàn chỉnh lưới điểm GPS khung quy chiếu GPS cơ sở khu vực miền Bắc” thuộc dự án “Hoàn chỉnh hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam”; - Thực hiện Dự án bổ sung, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý các tỷ lệ khu vực các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ tỉnh Thừa Thiên Huế; - Thực hiện TKKT-DT “Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính” tại tỉnh Đồng Nai, Bình Phước; - Thực hiện dự án “Đo nối các trạm Geodetic CORS vào hệ thọa độ nhà nước; Đo nối và tính toán độ cao của cac điểm mốc lắp đặt ăng-ten thu tín hiệu GNSS tại tất cả các trạm Geodetic và NRTK CORS trên cả nước”; - Thực hiện nhiệm vụ vận hành thử nghiệm dự án đầu tư “Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam”; - Thực hiện TKKT-DT “Đo GNSS xác định độ cao đỉnh Phan Xi Păng”; - Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy định kỹ thuật xác định độ cao bằng công nghệ định vị vệ tinh toàn cầu”; Doanh thu năm 2019 đạt trên 34 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2018; thu nhập bình quân của cán bộ Trung tâm khoảng 6,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,9% so với năm 2018. Một số thành tích tiêu biểu của Trung tâm: * Tập thể: - Được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT năm 2013. - Được tặng bằng Khen của Thủ tướng chính phủ năm 2015. - Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014. - Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước CHDCND Lào được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT năm 2018. * Cá nhân: - Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TNMT các năm: 2012, 2018. - Được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014. - Thủ tướng Lào tặng Huy chương Lao động đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện dự án “XDCSDL nền thông tin cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển KTXH và giám sát TNMT cho CHDCND Lào” năm 2017. - Giám đốc đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019. Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Thị Phương Hoa trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019 cho đ/c Trần Doãn Mạnh - Giám đốc Trung tâm  

Cục Thống kê TP Cần Thơ phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố

5 năm qua, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ đã đạt được những thành tựu ấn tượng, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ, cũng như ngành Thống kê đất nước. Giai đoạn 2013 - 2018 đã chứng kiến bước chuyển mình, bứt phát mạnh mẽ của Cục Thống kế thành phố Cần Thơ. Trong giai đoạn này, đội ngũ cán bộ làm công tác Thống kê trong toàn thành phố đã nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, cống hiến, lập những thành tích nổi trội và toàn diện, chung tay mang đến những sắc diện mới cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ. Cục Thống kê đã xây dựng và công bố Lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm. Hoạt động phổ biến thông tin được đẩy mạnh theo hướng kịp thời, đầy đủ, bình đẳng, khách quan và minh bạch đến mọi đối tượng sử dụng thông tin thống kê bằng nhiều hình thức nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu thường xuyên, đột xuất của cấp ủy, chính quyền các cấp và các đối tượng dùng tin khác. Các hình thức phổ biến thông tin thống kê được đa dạng hóa thông qua Trang thông tin điện tử của Cục, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố, qua các ấn phẩm của Ngành và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Bên cạnh đó, thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, đơn vị đã tổ chức thực hiện kịp thời, đảm bảo chất lượng để công bố 71 quy trình vào ngày 29/6/2015. Đến nay, các quy trình ban hành vẫn đang tiếp tục được thực hiện và duy trì, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của cơ quan Cục Thống kê. Ký kết Giao ước thi đua năm 2017, khối các Chi cục Nổi bật nhất trong giai đoạn này là Cục thống kê Thành phố Cần Thơ đã hoàn thành xuất sắc công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Tổng điều tra Tổng duyệt Tổng điều tra Dân số và nhà ở trong những tháng đầu năm 2019. Với cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, Cục Thống kê đã cung cấp kịp thời các tiêu chí về nông thôn, nông nghiệp đầy đủ về nội dung, tin cậy về chất lượng nhằm phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Qua nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương đã đánh giá thành phố Cần Thơ đạt loại khá, Cục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng 2 Bằng khen cho tập thể, 4 Bằng khen cho cá nhân; UBND thành phố tặng 15 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Với cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017, Cục Thống kê đã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát thực tế, xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và đối chiếu số liệu để thống nhất danh sách doanh nghiệp. Qua nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương đã đánh giá thành phố Cần Thơ đạt loại giỏi. Gần đây nhất, cuộc Điều tra tổng duyệt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Cần Thơ đã được lãnh đạo Tổng cục đánh giá cao về quá trình triển khai cũng như thực hiện đạt hiệu quả cao, góp phần vào thành công cuộc Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019. Qua đó, đã góp phần quan trọng nâng cao vị thế Cục trong toàn ngành Thống kê đất nước. Có được thành công kể trên là nhờ cấp ủy, cùng với Ban Lãnh đạo Cục đoàn kết nhất trí cao, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan; nhờ đội ngũ công chức thống kê tâm huyết với nghề không ngừng nghiên cứu, cải tiến phương pháp điều tra, bảo đảm đúng phương án điều tra của trung ương, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, cũng như đẩy mạnh cải cách hành chính; nhờ lực lượng giám sát viên thành phố, quận, huyện luôn sẵn sàng hỗ trợ điều tra viên hoàn thành cuộc điều tra đạt chất lượng cao nhất với tiến độ nhanh nhất. Chính những cán bộ, những điều tra viên, giám sát viên đó là những nhân tố tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua của ngành và địa phương như: Phong trào “Ngành Thống kê Cần Thơ phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2016 - 2020”; phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 15 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương;... mang đến những hiệu quả thiết thực cho toàn cảnh hoạt động thống kê thành phố. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Cờ Thi đua 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho tập thể Cục Thống kê Từ những nỗ lực, cố gắng đó, tập thể cán bộ, viên chức Cục Thống kê thành phố Cần Thơ nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Cần Thơ. Đặc biệt, năm 2018, Cục Thống kế thành phố Cần Thơ vinh dự và tự hào được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho những thành tích xuất sắc giai đoạn 2013 - 2018.

Trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận: Chủ thể của trường là ai?

TĐKT - Ngay từ ngày đầu thành lập, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội được xây dựng theo mô hình tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Toàn bộ nguồn vốn hoạt động của Trường đều được hình thành từ vốn góp của các thành phần sáng lập, của cá nhân cán bộ, nhân viên, giảng viên và cộng tác viên của trường - các cổ đông. Khái niệm “tư thục” chỉ mới đề cập đến nguồn vốn hoạt động của Trường do tư nhân góp lại mà thành. Tuy nhiên còn những lựa chọn khác không kém phần quan trọng góp phần gắn liền với mô hình này. Những lựa chọn quan trọng đó được thể hiện như sau: Cơ sở 2 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) 1. Trường có chủ hay vô chủ? Từ bài học kinh nghiệm quản lý kinh tế quốc doanh - Các doanh nghiệp này về danh nghĩa là có chủ mà trên thực tế thì chỉ là hình thức, còn thực tế thì chưa thể hiện rõ ràng mạch lạc làm chủ tập thể không phát huy được đầy đủ nội dung của nó. Do đó những người sáng lập của Trường đã khẳng định nguyên tắc: Trường phải có chủ. Nó được thể hiện như thế nào? Trước hết cần xác lập được chính xác tiêu chí người làm chủ (chủ thể) của Trường. Có 2 tiêu chí chủ yếu đó là: Vốn góp và lao động Trước hết phải khẳng định tiêu chí về lao động rất khó xác định mức đóng góp lao động, không thể đo lường và thể hiện đầy đủ chính xác giá trị vật chất của giá cả sức lao động. Ví dụ: Một Giáo sư lao động không thể giống như một nhân viên làm tạp vụ, một nhân viên làm kế toán, văn phòng hay một giảng viên bình thường khác được. Do đó, tiêu chí “lao động” sẽ được “gác” lại. Còn tiêu chí góp vốn bằng tiền? Theo quy chế của Trường, mức góp vốn tối thiểu để trở thành cổ đông được ấn định là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng chẵn), không khống chế mức góp vốn tối đa. Và chỉ sau 5 năm đầu hoạt động, Trường đã huy động đủ nguồn vốn cần thiết để tạo lập cho hoạt động của Trường; đồng thời cùng với số học phí của người học đóng góp Trường có đủ nguồn vốn chi phí cho sự phát triển của Trường. Đến giai đoạn này, phát sinh một số người cho rằng nên cho cổ đông rút hết vốn vì thực tế số vốn đó cũng không chiếm tỷ trọng đáng kể cho hoạt động của trường. Ý kiến này đều bị bác bỏ bởi lẽ nếu cổ đông rút hết vốn thì ai sẽ là chủ của Trường? Và một Trường mà vô chủ thì sẽ xảy ra những tiêu cực vô cùng lớn gây rối loạn trong điều hành, nguy cơ mất ổn định của Trường. Tuy số vốn góp của các cổ đông không lớn nhưng cũng đã góp phần làm cho nguồn vốn hoạt động của Trường phát triển và ổn định. Đến khi số cổ đông đã tăng nhiều lên đến hàng trăm người thì lại nảy sinh ý kiến nên hạn chế bớt số lượng cổ đông để việc điều hành gọn nhẹ hơn. Không những giảm bớt số cổ đông mà Trường cần ổn định để tồn tại thì lại cần có nhiều thế hệ cổ đông để tiếp nối sự hoạt động của Trường được duy trì và phát triển. 2. Hoạt động vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận? Đối với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sau một năm hoạt động các khoản thu trừ đi các khoản chi, chênh lệch đó là khoản lãi sau khi làm nghĩa vụ với Nhà nước theo luật pháp; Hội đồng quản trị sẽ quyết định sử dụng số tiền lãi vào các khoản chi phù hợp, trong đó có khoản chi gọi là “cổ tức” chi cho các cổ đông. Đó là lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sau một quá trình hoạt động. Còn đối với hoạt động cho sự nghiệp giáo dục thì các khoản thu trừ đi chi còn lại là chênh lệch thu chi (khái niệm lợi nhuận không được xác định) vì ngành giáo dục chưa có quy định cho trường được mang danh “doanh nghiệp”. Tuy nhiên ta có thể thống nhất hiểu tổng quát là các khoản chênh lệch thu lớn hơn chi gọi là “lãi”; ngược lại chi lớn hơn thu gọi là “lỗ”. Nếu cổ đông của Trường góp vốn mà được chia lãi cuối năm thì làm gì có nguồn tài chính để đáp ứng cho yêu cầu phát triển Trường và nâng cao chất lượng đào tạo, đe dọa trực tiếp cho sự tồn tại của Trường. Trường đã có quy chế hoạt động không vì lợi nhuận, do đó cổ đông góp vốn thì sẽ nhận được một lãi suất cố định giống như lãi suất tiết kiệm tại thời điểm cổ đông được hưởng. Trường đã căn cứ vào lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng thương mại để vận dụng “áp” vào lãi trả cho các cổ đông theo mức vốn đóng góp; Căn cứ để vận dụng được tham khảo lãi suất trả cho cổ đông góp vốn không phải là khoản chi phân phối lợi nhuận sau một năm hoạt động và do đó không phải là phân chia “cổ tức”. Từ đây cần khẳng định đối với Trường hoạt động không vì lợi nhuận không có khái niệm lợi nhuận, chỉ có khái niệm chênh lệch thu chi, chênh lệch thu lớn hơn chi thì được sử dụng như sau: - Nâng cao chất lượng đào tạo - Cải thiện điều kiện học tập cho sinh viên - Cải thiện điều kiện làm việc và thù lao cho cán bộ, nhân viên và giáo viên của Trường - Dành một phần vào quỹ tích lũy dự phòng, quỹ phát triển để xây dựng trường sở. Như vậy, áp dụng cơ chế không vì lợi nhuận đảm bảo được sự hài hòa lợi ích sau đây: - Lợi ích của người góp vốn - Lợi ích của sinh viên - Lợi ích của cán bộ, nhân viên và giáo viên - Lợi ích lâu dài của Trường Vì vậy không thể chỉ thỏa mãn cho một lợi ích duy nhất nêu trên dẫn đến suy yếu hoạt động của Trường thì lợi ích duy nhất cũng sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp và không thể đáp ứng được. Qua thực tế hoạt động của Trường trong hơn 20 năm hoạt động và phát triển đã xuất hiện một khái niệm quản lý của một trường hoạt động không vì lợi nhuận, đó là chủ thể của Trường là tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên, sinh viên, học viên của Trường, nó sẽ trường tồn với điều kiện duy nhất: Dân chủ - Đoàn kết - Thống nhất bền vững.  Những yếu tố xác định chủ thể của Trường được thực tế chứng minh như sau: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Hiệu trưởng của Trường là Giáo sư Trần Phương, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ). Trong Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị của Trường và Thủ trưởng các đơn vị trong trường (phòng, Viện, Khoa…) có nhiều người nguyên là Bộ trưởng, Thứ trưởng, Tổng Cục trưởng, Vụ trưởng, Vụ phó, Giám đốc Học viện… Như vậy, bộ máy lãnh đạo, quản lý điều hành của Trường tổ chức nền nếp, thống nhất, quy mô như một trường công lập ở tốp đầu. Nhờ đó, việc đào tạo sinh viên có chất lượng, ra trường đều có việc làm với vị trí phát huy được năng lực và thu nhập cao, phát triển tài năng của sinh viên trưởng thành. Đồng thời, nhờ có uy tín của Trường được xã hội xác nhận nên hàng năm Trường tuyển sinh được hàng ngàn sinh viên và vượt yêu cầu mong muốn của Trường. Giá trị cốt lõi của Trường thể hiện Trường luôn có chủ xứng tầm với vị trí và sứ mệnh đã được xác định trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. PGS. TS. Hà Đức Trụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKD&CNHN

Mô hình Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội – Trường Đại học Tư thục – Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không vì lợi nhuận)

TĐKT - Đây là tên gọi và cũng đồng thời là mô hình hoạt động của một trường đại học thuộc hệ thống các trường đại học ngoài công lập của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một chân lý đã được xã hội công nhận và các nhà lãnh đạo cấp cao của nước ta đánh giá - chỉ đạo nghiên cứu mở rộng mô hình này. Giải thích từ ngữ: “Cổ đông”: Là người góp vốn theo mức quy định tối thiểu và được HĐQT chấp thuận… “Cổ phần”: Là số tiền do từng người góp vốn lại để tạo thành vốn hoạt động của trường; Mỗi cổ phần được ấn định là 1 triệu đồng Việt Nam. “Cổ phiếu”: Là giấy chứng nhận cấp cho người góp cổ phần… “Cổ tức”: Lợi nhuận được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm do HĐQT trình “Đại hội đồng cổ đông”: Là tổ chức cao nhất của Trường với tư cách là chủ tập thể của trường, họp theo định kỳ hàng năm để thông qua các Quyết định quan trọng do HĐQT trình… Quá trình thành lập và sự phát triển của Trường. Ngày 15 tháng 6 năm 1996 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 405/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và ngày 19 tháng 5 năm 2006 ra Quyết định số 750/QĐ-TTg đổi tên thành Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trường do Giáo sư Trần Phương - Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế - nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trường (nay là Phó Thủ tướng) đứng đầu cùng cá nhà khoa học, các nhà tri thức, công chức nhà nước đã nghỉ hưu….có tâm huyết vì sự hưng thịnh của nền giáo dục đại học nước nhà thành lập - các nhà sáng lập của trường. Cơ sở 1 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 1. Bối cảnh ra đời của các trường ngoài công lập: Sau khi hòa bình được lập lại hoàn toàn ở miền Bắc từ năm 1954; Theo mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội thì Nhà nước có trách nhiệm chăm lo cho dân mọi nhu cầu: kể từ cái ăn, cái mặc, công ăn việc làm, cho đến việc học hành, chữa bệnh… Căn cứ vào mô hình đó, mọi loại hình trường tư thục đã từng tồn tại thời đó ở miền Bắc nước ta đều phải chuyển thành trường công lập. Trường công lập trở thành hình thái duy nhất của hệ thống giáo dục quốc dân. Nhưng chỉ qua hai mươi năm thì mô hình quản lý kinh tế, ta thường có ấn tượng là “quan liêu, bao cấp” không còn có sức thuyết phục và phải chuyển sang thực hiện chính sách của nền kinh tế nhiều thành phần chính sách kinh tế nhiều thành phần đã mở ra triển vọng phát triển cho các trường ngoài công lập, bởi nó cho phép thu hút vốn đầu tư và nhân lực từ nhiều tầng lớp trong xã hội để mở trường. Và thế là từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước, do nhu cầu ngày càng cao của xã hôi về giáo dục đào tạo trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, hệ thống các trường ngoài công lập đã trở thành một lực lượng ngày càng quan trọng bên cạnh lợi thế các trường công lập. Để khảo sát sau về loại hình trường ngoài công lập (không chỉ là các trường đại học mà bao gồm cả các trường trung cấp, cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở, mầm non, mẫu giáo v.v…; có thể thấy sự phát triển đa dạng và sự phấn đấu cho sự tồn tại và phát triển cũng vô cùng phong phú, đa dạng. Đó là: Xét theo tiêu chí ai là người bỏ vốn đầu tư thành lập trường ngoài công lập thì các trường này tạm phân chia làm 2 loại: Loại thứ nhất: Các trường do các tổ chức xã hội nghề nghiệp thành lập và trường của tư nhân. Nó được gọi là Trường dân lập. Loại thứ hai là các trường do một người, hoặc một nhóm người bỏ vốn thành lập. Đó là trường tư thục. Loại hình trường này thường chiếm tỉ lệ nhiều trong số các trường ngoài công lập. Ở khu vực trường tư thục (xã hội hay gọi tắt là trường tư) có thể phân chia thành làm 2 loại xét theo tiêu chí: Lợi nhuận và Phi lợi nhuận. + Loại thứ nhất là những trường theo đuổi mục tiêu lợi nhuận. Loại trường này có thể do một người hay một gia đình thành lập và thu lợi, nó giống như một doanh nghiệp tư nhân. Loại trường này cũng có thể do một nhóm người thành lập và thu lợi, nó giống như một công ty trách nhiệm hữu hạn. Họ sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo chính sách thuế hiện hành của Nhà nước; phần lãi còn lại sẽ được phân chia cho các nhà đầu tư theo % vốn góp. + Loại thứ hai là loại trường tư thục phi lợi nhuận (hay không vì lợi nhuận). Loại trường này nếu nguồn thu đáp ứng cho các khoản chi, nếu còn số dư - Không quan niệm là “lợi nhuận”, thì không đem chia cho người góp vốn mà được để tái đầu tư vào sự nghiệp giáo dục đào tạo. Và trường không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - đã được Nhà nước quy định bằng các văn bản pháp lý hiện hành. Cơ sở 2 của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) 2. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Sự lựa chọn mô hình Trường Đại học dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội (Nay là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) được thành lập từ năm 1996. Trong thời gian đó, các trường đại học ngoài công lập đều được “gắn” tên là trường Dân lập. Nhưng đến năm 2005-- 2009 - 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành các Quyết định sau: - Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2005 về “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tư thục”. - Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 1 năm 2009 về “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Tư thục”. - Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 về “Điều lệ của trường Đại học”. Ngay từ những ngày đầu thành lập, dù mang tên Trường Đại học Dân lập Quản lý và Kinh doanh Hà Nội - Tiếp đó là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, trường hoạt động theo mô hình của một trường đại học ngoài công lập “Dân lập” hay “Tư thục” đều là trường hoạt động với mục tiêu không vì lợi nhuận. Lựa chọn theo mô hình trên đây dựa trên nền tảng cấu trúc của một trường đại học ngoài công lập “Tư thục” theo Quyết định của 3 văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành còn dựa trên tôn chỉ, mục đích và quy chế hoạt động của Trường đã ban hành… 3. Việc vận dụng “Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục” theo QĐ số 61/2009-QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đối với Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Xin trích nội dung một số điều trong QĐ nêu trên có tác động đến mô hình của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để tham khảo: Điều 1: Phạm vi và đối tượng điều chỉnh:… Trường Đại học tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước hoạt động theo quy chế này và điều lệ trường đại học, các quy định của pháp luật. Điều 2: Trường đại học tư thục có tư cách pháp nhân có con dấu và được mở tài khoản tại các ngân hàng, kho bạc Nhà nước. Điều 4: Quản lý Nhà nước đối với trường Đại học tư thục: Trường Đại học tư thục chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh, nơi trường đặt trụ sở). Điều 6: Nhiệm vụ quyền hạn của trường Đại học tư thục: Nhiệm vụ và quyền hạn của trường Đại học tư thục thực hiện theo quy định của Điều lệ trường Đại học và các quy định pháp luật khác. Trường Đại học tư thục không được cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào mượn danh nghĩa của trường để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, không đúng với tôn chỉ mục đích hoạt động của nhà trường. Trường Đại học tư thục chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của trường. Điều 8: Cơ cấu tổ chức: Trường Đại hoc tư thục có cơ cấu tổ chức đảm bảo yêu cầu về cơ cấu tổ chức quy định trong điều lệ trường đại học và phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo trong từng giai đoạn phát triển của trường (QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014): -Cơ cấu tổ chức của trường Đại học tư thục bao gồm: + Hội đồng Quản trị + Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng + Ban Kiểm soát + Hội đồng Khoa học và Đào tạo + Các phòng (ban) chuyên môn + Các Khoa và bộ môn trực thuộc trường + Các bộ môn trực thuộc Khoa + Các tổ chức Khoa học và Công nghệ; Các cơ sở phục vụ đào tạo, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc trường + Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể. Điều 9: Đại hội đồng cổ đông: 1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và cổ đông phổ thông, trong đó cổ đông phổ thông không có quyền biểu quyết nhưng có quyền tham gia ý kiến trong các cuộc họp. 2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau: a, Xác định mục tiêu, phương hướng và phát triển; kế hoạch thực hiện hàng năm, từng giai đoạn; việc mở rộng, thay đổi, điều chỉnh ngành nghề quy mô và trình độ đào tạo, định hướng hoạt động khoa học và công nghệ gắn với chiến lược phát triển của trường. b, Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của trường; giải quyết các yêu cầu về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị. c, Thông qua báo cáo tài chính hàng năm của trường d, Thông qua quy định về vốn có quyền biểu quyết và các quy định nội bộ khác của trường như về tiêu chuẩn lựa chọn Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Hiệu trưởng. đ, Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động của trường. 3. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập họp thường niên bắt buộc họp mỗi năm một lần hoặc họp đột xuất theo quyết định Hội đồng Quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông sở hữu trên 30% số cổ phần. - Trong trường hợp Hội đồng Quản trị vi phạm nghiêm trọng Quy chế tổ chức và hoạt động của trường thì Ban kiểm soát được quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đồng thời thông báo cho Hội đồng Quản trị biết. - Mọi chi phí cho việc triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông được tính trong kinh phí hoạt động của trường. - Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo hình thức gửi giấy mời họp kèm theo dự kiến chương trình, nội dung cuộc họp và các tài liệu liên quan đến tất cả cổ đông trong Đại hội đồng cổ đông trước ít nhất là 7 ngày so với ngày họp. 4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là tiến hành hợp lệ khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất là 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tham gia dự họp. Tỷ lệ cụ thể do Quy chế tổ chức và hoạt động của trường quy định không thấp hơn tỷ lệ này. 5. Nội dung các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi bằng biên bản và được thông qua ngay tại cuộc họp có chữ ký của người chủ trì và thư ký cuộc họp để lưu trữ. Việc thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được coi là có giá trị hiệu lực khi được số đông đại diện ót nhất là 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả số cổ đông dự họp chấp thuận. Tỷ lệ cụ thể do quy chế tổ chức và hoạt động của trường quy định… VỀ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN Điều 26: Chế độ tài chính: 1. Trường Đại học tư thục hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện góp vốn, tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, thống kê, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành khác liên quan.                                                    2. Trường Đại học tư thục được quyền vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và sản xuất cung ứng dịch vụ. Trường Đại học tư thục được Nhà nước cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước đặt hàng. Điều 27: Nguồn tài chính: Nguồn tài chính của trường đại học tư thục gồm: 1. Vốn góp của các cổ đông và nguồn tài chính bổ sung từ kết quả hoạt động hàng năm của nhà trường 2. Các nguồn tài chính khác bao gồm: a, Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật b, Thu từ các hoạt động liên kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và các hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ khác của pháp luật. c, Lãi tiền gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng. d, Các khoản đầu tư, tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng (bằng tiền, bằng hiện vật) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. đ, Vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân. e, Các khoản thu hợp pháp khác. Điều 28: Nội dung chi: Chi tiền lương, phụ cấp lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y t ế cho người lao động, các khoản chi phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường. Các khoản chi cho người học; học bổng, khen thưởng Chi cho hoạt động văn hóa, thể thao. Chi cho hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, dạy nghề, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ, phục vụ giảng dạy học tập. Chi quản lý hành chính Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, chi trả tiền thuê, mướn cơ sở vật chất mua sắm tài sản, sửa chữa thường xuyên cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Trích khấu hao Tài sản cố định Chi trả vốn vay và lãi vốn vay Chi cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện Các khoản chi khác theo quy định của trường (theo quy chế chi tiêu nội bộ) không trái với quy định của pháp luật. Điều 29: Quản lý Tài chính và Tài sản: Tài chính và tài sản của trường Đại học tư thục được hình thành từ các nguồn thu quy định tại điều 26 Quy chế này. Chế độ chi tiêu tài chính và sử dụng tài sản phải được Hội đồng Quản trị của trường quy định cụ thể, minh bạch. Trường Đại học tư thục có trách nhiệm báo cáo hoạt động tài chính hàng năm cho cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính liên quan ở địa phương. Dự toán, quyết toán hàng năm của trường do Hiệu trưởng trình, Hội đồng Quản trị phê chuẩn và báo cáo công khai tại cuộc họp (hay Hội nghị) Đại hội đồng cổ đông hàng năm. Định kỳ hàng năm, các tài sản của trường phải được kiểm kê đánh giá lại giá trị và kiểm toán theo quy định của pháp luật. Trường đại học có thể tự quy định tỷ lệ khấu hao nhanh các tài sản cố định để thu hồi vốn nhưng không vượt quá mức trích khấu hao tối đa theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp. Trường Đại học tư thục phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để làm cơ sở pháp lý điều hành tài chính của trường. Tài sản của trường Đại học tư thục bao gồm: a, Tài sản do các tổ chức, các cá nhân đầu tư, góp vốn b, Tài sản tăng thêm nhờ kết quả hoạt động của trường c, Tài sản do hiến, tặng, cho, tài trợ d, Học phí, lệ phí thu từ người học theo quy định của pháp luật Quyền sở hữu tài sản. Tài sản của các trường Đại học tư thục được hình thành từ vốn góp của các cổ đông thuộc sở hữu tư nhân của các tổ chức, cá nhân góp vốn theo số lượng cổ phần tài sản do biếu, tặng cho, tài trợ hoặc tăng thêm nhờ kết quả hoạt động của trường thuộc sở hữu chung của trường Đại học tư thục. Tài sản thuộc sở hữu tư nhân hoặc sở hữu chung được Nhà nước bảo hộ theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ công khai tài chính và chấp hành công tác kiểm tra tài chính theo quy định của Nhà nước… 4. Về quy mô tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 4.1. Những vấn đề chung: - Trường là một tổ chức hợp tác của những người lao động trí óc, tự nguyện góp sức, góp vốn để xây dựng và phát triển Trường bền vững vì mục đích đào tạo nhân lực trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, không vì mục đích lợi nhuận. - Trường là một đơn vị thành viên của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam do Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam thành lập và xây dựng theo mô hình tư thục, chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND thành phố Hà Nội. - Trường được tổ chức và hoạt động theo “Quy chế trường đại học tư thục do Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/1/2005; Quyết định số 61/2019 QĐ-TTg ngày 17/4/2009; Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014. - Trường là một tổ chức tự chủ về tài chính, hoạt động theo pháp luật Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng, có trụ sở ở thủ đô Hà Nội. - Trường có các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn sau: + Đào tạo về các ngành kinh tế, kinh doanh, quản lý, kỹ thuật công nghệ, bảo vệ sức khỏe, ngoại ngữ… với các bậc học đại học, sau đại học và với các hình thức đào tạo chính quy vừa học vừa làm, liên thông, trực tuyến. + Trường lập đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu; lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Nghiên cứu khoa học về kinh tế, kinh doanh quản lý, phát triển kỹ thuật công nghệ… nhằm không ngừng hoàn thiện phương pháp và nội dung đào tạo; Thực hiện dịch vụ tư vấn về kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật công nghệ. + Hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phù hợp với các chức năng của Trường và các quy định của Nhà nước. 4.2. Về cổ phần, cổ đông, đại hội đồng cổ đông: - Về cổ phần: là số tiền do từng người góp lại để tạo thành vốn hoạt động của Trường. Mỗi cổ phần được ấn định là một triệu đồng Việt Nam. Số tiền này được ấn định căn cứ vào giá trị của đồng Việt Nam ở thời điểm thành lập Trường (tháng 6 năm 1996). Những khoản góp cổ phần sau thời điểm đó phải tính đến chỉ số giá cả (CPI) để tăng hay giảm. Mức tăng hay giảm này do Hội đồng Quản trị công bố cho từng thời điểm. Giấy chứng nhận cổ phần là giấy chứng nhận ghi danh. - Về cổ đông: Để trở thành cổ đông, ngoài các thủ tục để được kết nạp công nhận là cổ đông của trường, phải có mức góp tối thiểu 10 (mười) cổ phần. Không phân định mức góp tối đa. Cổ đông có quyền dự đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải hết lòng, hết sức trong phạm vi khả năng của mình góp phần vào việc xây dựng Trường. Tuân thủ Quy chế và các quy định của Trường, tham gia tích cực vào công việc của Đại hội đồng cổ đông, chấp hành các quyết định của đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng Quản trị. Nghĩa vụ của cổ đông: + Hết lòng, hết sức trong phạm vi khả năng của mình góp phần vào việc xây dựng và phát triển Trường. + Bài trừ mọi hành vi tác hại đến lợi ích và thanh danh của Trường, hoặc lợi dụng danh nghĩa của Trường để mưu lợi ích riêng. + Xây dựng quan hệ hợp tác trung thực giữa các cổ đông với nhau, hình thành một tập thể đoàn kết, vì sự nghiệp cao cả của Trường… Bài trừ mọi hành vi chia rẽ, gây rối nội bộ… + Người nào làm trái các nghĩa vụ trên thì Hội đồng Quản trị có quyền yêu cầu rút khỏi danh sách cổ đông. + Cổ đông được chuyển nhượng cổ phần và rút vốn theo quy định của “Quy chế tổ chức hoạt động” của Trường đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ Đại hội. - Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là chủ tập thể của Trường, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Trường. Đại hội đồng cổ đông họp thường kỳ mỗi năm một lần để thảo luận các báo cáo, các đề án của Hội đồng Quản trị, của Ban Kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo Quyết định của Hội đồng Quản trị và các yêu cầu khác được quy định trong “Quy chế hoạt động”… 4.3. Về Tổ chức bộ máy: - Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm có: Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Ban Giám hiệu gồm: Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Các tổ chức trực thuộc Ban Giám hiệu bao gồm: Hội đồng Khoa học và đào tạo Các phòng, ban chức năng Các Khoa trực thuộc Ban Giám hiệu Các tổ chức nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và dịch vụ đào tạo Các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội. - Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi tổ chức bộ máy của Trường đều được ban hành theo Quyết định của cấp có thẩm quyền của Trường. 4.4. Về cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học: - Cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường làm việc theo chế độ hợp đồng dài hạn, ngắn hạn, được hưởng tiền lương và thù lao theo số lượng và chất lượng lao động thực tế cống hiến, được khen thưởng và đãi ngộ theo các quy định của Trường. + Cán bộ, nhân viên, giảng viên cơ hữu là những người ký hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên, được nhà trường đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của luật lao động; Nếu vi phạm quy đình thì bị xử lý kỷ luật. + Các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý thuộc biên chế Nhà nước có thể làm việc cho Trường theo chế độ thỉnh giảng, phù hợp với quy định của Nhà nước. - Về người học: Ở các bậc học, các hình thức đào tạo được nhập học theo quy chế tuyển sinh và thực hiện đầy đủ các quy định của “Quy chế sinh viên, học viên” do Trường ban hành. 4.5. Vốn - Tài sản và Tài chính:  1/ Vốn - Tài sản và Tài chính của trường bao gồm các nội dung sau: - Vốn điều lệ của Trường gồm 2 thành phần: Vốn góp cổ phần của các cổ đông. Vốn này thuộc sở hữu cá nhân của các cổ đông. Quỹ tích lũy không chia hình thành từ Quỹ phát triển, Quỹ dự phòng… được tích tụ qua các năm từ ngày thành lập Trường, đó là “Quỹ tích lũy không chia thuộc sở hữu tập thể của các cổ đông”. Quỹ này tạo lập nên trụ sở, cơ sở học tập, tài sản phục vụ cho học tập v.v… Đó là cơ sở vật chất vững chắc cho sự trường tồn của Trường. 2/ Nguồn thu của Trường gồm có: - Vốn góp (cổ phần) của các cổ đông - Học phí, lệ phí thu của người học - Thu từ dịch vụ đào tạo và các dịch vụ khác - Thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng bản quyền và sở hữu trí tuệ. - Các khoản tích lũy từ kết quả hoạt động hàng năm của Trường. - Lãi tiền gửi Ngân hàng - Thanh lý, tài sản - Các khoản tài trợ, viện trợ, ủng hộ, quà tặng của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài. - Các khoản tiền vay; - Các khoản thu khác. 3/ Các khoản chi của Trường gồm có: - Chi thường xuyên: Chi tiền lương, Chi thù lao giờ giảng; Chi cho đào tạo; Chi cho hoạt động giảng dạy; Các khoản cho cho người học; Chi cho quản lý hành chính; Chi trả tiền thuê trường sở; Chi mua sắm tài sản; Chi mua sắm thiết bị đào tạo; Chi trả lợi tức vốn góp, lãi tiền vay; Trích khấu hao tài sản cố định; Trợ cấp nghỉ việc; Trợ cấp khó khăn; Chi cho hoạt động nhân đạo từ thiện; Chi phí tuyển sinh; Các khoản chi khác. - Chi cho đầu tư phát triển: Xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn nhà cửa… 4/ Sử dụng thu nhập ròng của Trường: -Thu nhập hàng năm trừ cho phí nếu có số dương là thu nhập ròng, được sử dụng như sau: + Lập quỹ dự phòng; Quỹ phúc lợi; Quỹ phát triển. 4.6. Thanh tra - Kiểm tra: - Trường tổ chức công tác tự thanh tra, kiểm tra các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành. Trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Trường không cho phép bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa của Trường hoặc sử dụng các cơ sở của Trường để tiến hành các hoạt động không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Trường. PGS.TS. Hà Đức Trụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKD&CNHN  

Trang