Phong trào thi đua

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Nỗ lực thi đua trong năm học mới

TĐKT – Sáng 3/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2015 - 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh dự và phát biểu chỉ đạo. Năm học 2015 - 2016, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh thi đua đổi mới nâng cao chất lượng các mặt công tác, chú trọng cập nhật những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào các nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập; quán triệt tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II. Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Trung ương, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của năm học 2015 - 2016, đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ giao. Với việc tiếp tục thi đua đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực, chất lượng đào tạo của Học viện ngày càng nâng cao. Quy mô đào tạo tăng hơn so với trước; các loại hình đào tạo ngày càng đa dạng, trong đó chú trọng tổ chức các lớp bồi dưỡng theo chức danh cho cả học viên trong nước và học viên quốc tế. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị Phong trào nghiên cứu khoa học được Học viện triển khai phong phú, đa dạng, gồm cả chương trình cấp nhà nước; các đề tài, dự án quốc tế; dự án sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia, các nhiệm vụ liên kết nghiên cứu với các bộ, ngành, địa phương... đã hoàn thành đúng kỳ hạn và đạt được chất lượng tốt. Qua đó góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm học mới 2016 - 2017, Học viện và các trường chính trị của cả nước tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tích cực thực hiện và tổ chức tốt các phong trào thi đua, với chủ đề “Kỷ cương, đồng bộ, đổi mới, hiệu quả”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân trong thời kỳ mới. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh biểu dương những thành tích Học viện đã đạt được trong năm học vừa qua, đồng thời đánh giá cao chủ đề thi đua mới của Học viện trong năm học 2016 - 2017.  Đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với Học viện và các trường chính trị trong thời gian tới đó là đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị  - xã hội vừa có đức vừa có tài, vừa hồng, vừa chuyên; có nhân cách và phong cách cán bộ cách mạng hội tụ cả năng lực tư duy lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn, đủ sức gánh vác những nhiệm vụ to lớn, phức tạp trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, Học viện cần gắn kết chặt chẽ và hiệu quả hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; cần tập hợp, tổ chức các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết nhất, trong đó nhận thức làm sâu sắc hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, Học viện và các trường chính trị cần có giải pháp đột phá, thật sự đổi mới trong nghiên cứu lý luận, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận; góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách. Tại hội nghị, 4 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Học viện đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. GS TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học viện được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. 3 đồng chí Phó Giám đốc Học viện: Trương Thị Thông; Nguyễn Tất Giám và Nguyễn Viết Thảo  được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác giai đoạn 2011 - 2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mai Thảo

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Cụm thi đua số V tiếp tục đẩy mạnh thi đua

TĐKT-  6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số V- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) gồm các tỉnh: Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông đã đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng  và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Bình Thuận, cụm trưởng Cụm thi đua số V Nguyễn Đình Chất cho biết, ngay từ đầu năm,  Cụm thi đua số V đã tập trung tổ chức triển khai và thực hiện phong trào thi đua do BHXH Việt Nam phát động với nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để phong trào thực sự phát huy hiệu quả. BHXH các tỉnh trong Cụm cũng rất chú trọng đến công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo cho các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để xây dựng kế hoạch, đào tạo, tôn vinh các gương điển hình trong thi đua hoàn thành nhiệm vụ. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm đồng nhận cờ thi đua của Chính phủ BHXH các tỉnh tổ chức rà soát, xem xét, đánh giá kết quả phấn đấu để lựa chọn, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo, giải pháp công tác tốt, mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao, đồng thời là hạt nhân tích cực trong phong trào thi đua và có thành tích tiêu biểu nhất.  Việc tuyên truyền, học tập và làm theo gương người tốt, việc tốt, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên công chức, viên chức phát huy mọi khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả, tính đến ngày 30/6/2016, tổng số người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm Thất nghiệp (BHTN) toàn Cụm là 7.102.988 người, tăng trung bình 3,67% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 670.325 người,  tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2015. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 8.019 người, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm 2015. Số người tham gia BH thất nghiệp là 589.229 người, tăng 0,67 % so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số người tham gia BHYT là 7.094.969 người, tăng 3,67 % so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 74,15 % dân số bình quân toàn Cụm thi đua số V. Trong đó, BHXH tỉnh Ninh Thuận có tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN cao nhất trong Cụm với 104,14% kế hoạch năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Cụm thu được 5.771.357  triệu đồng. Các đơn vị thu BHXH, BHYT, BHTN đạt cao là BHXH tỉnh Khánh Hòa: 48,35%, BHXH tỉnh Bình Phước: 47,43%, BHXH tỉnh Đăk Nông: 47,36%. Đặc biệt, BHXH các tỉnh trong Cụm cũng chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. BHXH các tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và Luật BHXH năm 2014 cho tất cả cán bộ, công nhân của các doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam (16/02) và ngày BHYT Việt Nam (01/7) theo nội dung chỉ đạo của BHXH Việt Nam…. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính của các tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Hiện tại BHXH tỉnh đang thực hiện 33 thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo 100% thủ tục hành chính theo quy định của BHXH Việt Nam, thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa theo Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 (24 TTHC) và Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 06/11/2015 (9 TTHC) của BHXH Việt Nam. Phát huy thành tích đã đạt được, 6 tháng cuối năm 2016, các đơn vị trong Cụm quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tăng cường giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực đôn đốc thu các đơn vị còn nợ đọng BHXH, BHYT. Đẩy mạnh khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đến 31/12/2016 có 78,5% dân số tham gia BHYT. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật BHXH năm 2014 theo đúng hướng dẫn của Chính phủ và BHXH Việt Nam. Lên phương án khai thác mở rộng nguồn thu. Tăng cường các biện pháp để tăng nhanh số lượng các đơn vị sử dụng chữ ký số và thực hiện giao dịch bằng chữ ký số. Tiếp tục rà soát dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT…. La Giang  

6 công đoàn ngành trung ương thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác

TĐKT - Chiều 2/8, tại Hà Nội, Khối thi đua 6 công đoàn ngành trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2016. Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, đại diện Khối trưởng và đồng chí Trần Vũ Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đại diện Khối phó chủ trì Hội nghị. 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, có ảnh hưởng đến phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn nhưng các cấp công đoàn ngành trung ương đã cơ bản hoàn thành chương trình công tác đề ra, chăm lo  ổn định đời sống của người lao động. Các công đoàn ngành đã chủ động phối hợp với Bộ quản lý chuyên ngành động viên CNVCLĐ hăng hái lao động, sản xuất, công tác, tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là trên các công trình trọng điểm. Đáng chú ý, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả tại các đơn vị. Tiêu biểu, 6 tháng đầu năm, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã có hơn 2000 sáng kiến, đề tài được áp dụng, giá trị làm lợi hàng tỷ đồng. Các đơn vị trong Công đoàn Công thương Việt Nam đã có 15.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi trên 30 tỷ đồng, tiết kiệm 20 tỷ đồng tiền vật tư, nguyên liệu, số tiền thưởng cho các sáng kiến là 1,5 tỷ đồng. Toàn ngành Xây dựng có 329 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài nghiên cứu được áp dụng vào sản xuất với tổng giá trị làm lợi hơn 14,5 tỷ đồng... Toàn cảnh Hội nghị Tuy nhiên, việc triển khai tổ chức các phong trào thi đua trong Khối chưa thật sự đi vào chiều sâu, đôi khi còn mang tính hình thức, mới chỉ dừng ở việc kiểm tra chéo phong trào thi đua trong 6 ngành ở một số đơn vị cấp trên cơ sở được chọn, nên hiệu quả đạt được chưa cao. Nhìn chung, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các ngành còn kiêm nhiệm nhiều công tác chuyên môn khác nên việc đầu tư chiều sâu cho hoạt động này còn hạn chế. Mặt khác, kinh phí để tổ chức phong trào thi đua trong khối chưa nhiều. Công tác tổ chức học tập, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến đã được tiến hành song chưa thường xuyên, tỷ lệ người trực tiếp sản xuất được khen thưởng vẫn còn ít. Khối chưa tổ chức được các hoạt động chung như tọa đàm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm... Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thời gian tới phát huy hiệu quả, các đại biểu trong Khối đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị: hạ thấp tiêu chuẩn khen thưởng bậc cao với những công nhân lao động trực tiếp, cán bộ kỹ thuật để động viên, khuyến khích đội ngũ này; tăng số lượng Cờ và Bằng khen trong Quy chế thi đua cho tương xứng với các phong trào thi đua đạt được tại các đơn vị... Nguyệt Hà

Khối thi đua các cơ quan của Đảng sơ kết công tác thi đua - khen thưởng

TĐKT – Chiều 2/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các cơ quan của Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến. 6 tháng qua, các đơn vị trong khối đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Lãnh đạo khối thi đua và các đơn vị ngày càng coi trọng vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện kế hoạch công tác thi đua trong năm của cơ quan, đơn vị. Các đơn vị trong khối đồng lòng, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chung của khối; tạo không khí phấn khởi, môi trường thuận lợi cho việc triển khai các phong trào thi đua, đảm bảo sự công bằng cho các đối tượng tham gia thi đua.   Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Các đơn vị trong khối triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung phong trào thi đua đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết, đổi mới phấn đấu vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận của Đảng”. Tạp chí Cộng sản đã tổ chức ký giao ước thi đua, phát động phong trào thi đua gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tập trung cho đợt thi đua lập thành tích Chào mừng 86 năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra số đầu (5/8/1930-5/8/2016). Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổng kết và trao giải Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”; ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…Báo Nhân Dân phát động phong trào thi đua lập thành tích  kỷ niệm 65 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2016); tổ chức phong trào thi đua chuẩn bị tiến tới ngày hội bầu cử toàn dân 22/5/2016. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát động thi đua năm 2016 với chủ đề “ Năm quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2016 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”. Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thành công kế hoạch biên tập, xuất bản, phát hành năm 2016”… Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối chủ động trong công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong khối quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan; thực hiện thành công kế hoạch chung của khối đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vương Văn Đỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong khối. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các đơn vị trong khối tiếp tục quán triệt, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện kế hoạch số 19; chỉ thị số 18 về phát triển kinh tế - xã hội..; đồng thời, tích cực tham gia góp ý sửa đổi dự thảo nghị định mới. Những cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị chủ động tham mưu cho lãnh đạo ban hành các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, phát huy thế mạnh, khối cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến; giới thiệu các điển hình tiên tiến tiêu biểu. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tập huấn cho khối về công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng. Tại hội nghị, Tạp chí Cộng sản được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015.  Mai Thảo

Phú Châu : Điểm sáng huy động sức dân vệ sinh môi trường

TĐKT- Đã 4 năm nay, ngày thứ 6 cuối tháng, mỗi hộ dân xã Phú Châu (Ba Vì) lại cùng nhau ra đường làm sạch đường, sạch ngõ. Phong trào vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm thực sự đã ăn sâu vào ý thức người nơi đây.   Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Châu cho biết “Cũng như nhiều địa phương khác, nhiều hộ dân có tư tưởng sạch nhà mình chứ không sạch ngõ, cỏ mọc um tùm hai bên đường, phân gia súc ngoài đường không được dọn dẹp, rác đọng ở rãnh thoát nước, từ đó tình hình ô nhiễm môi trường đã xảy ra. Đứng trước tình hình đó, năm 2013, Đảng ủy, UBND xã đã có quyết định thành lập Ban Quản lý dự án rác thải xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Từ đây các công tác triển khai vệ sinh môi trường trong xã Phú Châu đã bắt đầu có hiệu quả”.   Đường làng, ngõ xóm xã Phú Châu sạch- đẹp Ông Quảng cũng cho biết là cả một quá trình vận động tuyên truyền nhân dân. UBND xã đã có những buổi họp với các ban, ngành, đoàn thể để từ đó vận động đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân cùng tham gia vệ sinh môi trường ở ngõ, xóm, thôn mình. Để phong trào thành công và đi vào chiều sâu như hôm nay, phải kể đến hiệu quả của hệ thống Đài Truyền thanh xã. Những ngày đầu triển khai, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Đài Truyền thanh đã tuyên truyền 1 tháng liền về việc vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường vào ngày thứ 6 cuối tháng, lợi ích của việc này cũng như những việc làm chưa đẹp ảnh hưởng đến môi trường chung. Các buổi kiểm tra, động viên, tuyên truyền tại từng khu dân cư đều được Đài Truyền thanh xã thu âm, phát trực tiếp, tạo thành một dây chuyền thi đua giữa các ngõ xóm với nhau. Hội Người cao tuổi xã Phú Châu cũng đi đầu trong phong trào. Ngày đầu triển khai việc vệ sinh môi trường trong toàn xã, những cụ cao tuổi đã tiên phong thực hiện, các cụ ra đường cầm chổi, nhặt gạch, khơi thông rãnh thoát nước. Nhìn các cụ làm, con cháu không thể không noi theo. Phong Châu là thôn đầu tiên của xã Phú Châu Thực hiện việc này, ông Đỗ Quang Chép, Trưởng thôn cho biết: trước đây, cống rãnh tắc, gạch đá, phân gia súc, cỏ mọc đầy hai bên đường, mặc dù đã được đổ bê tông nhưng tuyến đường ngõ xóm ở Phong Châu vẫn bẩn. Khi triển khai việc này, nhân dân thấy đúng và thiết thực nên ủng hộ ngay. Ngày đầu làm vệ sinh môi trường, thôn ông đã thu được 10 tấn rác các loại”. Để rác thải được tập kết, xã Phú Châu đã trích nguồn kinh phí để thu gom rác ở ngõ xóm. Ngày thứ 6 cuối tháng, gần 4 năm nay, các hộ gia đình ở Phú Châu đã làm một việc rất đáng biểu dương, khen thưởng, đó là làm sạch cổng ngõ, xóm, nhà nhà làm sạch môi trường. Về Phú Châu giờ đường làng ngõ xóm luôn sạch sẽ, phong quang. Đạt được thành tích trên có thể nói là một quyết tâm chính trị lớn ở xã. Nó được duy trì 4 năm qua và đã đi vào cuộc sống của mỗi gia đình nơi đây, vì môi trường xanh - sạch - đẹp. Trần Phương

Sơ kết Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

TĐKT – Sáng 30/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN), Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp và công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm 2016. Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường.   Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị 6 tháng đầu năm 2016, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua Khối thi đua MTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm hơn, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Công tác khen thưởng được các thành viên trong khối tiến hành có nền nếp, cơ bản bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng thực hiện đúng quy định. Trong 6 tháng cuối năm, công tác thi đua, khen thưởng của khối tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; triển khai sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động phối hợp trong khối việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua khác. Tiếp tục hoàn thiện và đề nghị Chính phủ sớm phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến”… Các đại biểu đã đóng góp ý kiến và thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của khối. Trong đó, việc hướng dẫn đánh giá tiêu chí, chấm điểm thi đua được thể hiện rõ ràng.   Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, biểu dương các hoạt động thi đua mang tính chất sáng tạo, thiết thực của các thành viên trong khối. Đồng chí đề nghị các thành viên trong khối thi đua nghiêm túc thực hiện quy chế; phát huy những việc đã làm được trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm. Đặc biệt, mỗi thành viên trong khối chủ động phối hợp tuyên truyền về các hoạt động chính của đơn vị: Đại hội Hội phụ nữ các cấp, Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, Đại hội thanh niên tiên tiến tôn vinh 500 thanh niên tiêu biểu của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh... Đồng thời, giới thiệu, tuyên tuyền các điển hình tiên tiến của mỗi đơn vị. Tại hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam đã được tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, MTTQVN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN), Trung ương các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam đã tiến hành sơ kết chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm 2016. Mai Thảo

Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT- Vừa qua, tại Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí  Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Chủ tịch  Hội đồng thi đua – khen thưởng tỉnh Bắc Kạn (đại diện đơn vị Cụm trưởng),  đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (đại diện đơn vị Cụm phó); lãnh đạo của 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua - Khen thưởng của 7 tỉnh.   Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị 6 tháng đầu năm 2016, phong trào thi đua của Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc nói chung và phong trào thi đua yêu nước của mỗi tỉnh nói riêng đã đi vào chiều sâu, lan rộng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay từ đầu năm, UBND các tỉnh trong Cụm đã phát động nhiều phong trào thi đua  hiệu quả, tập trung vào giải quyết nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng tỉnh. Các phong trào thi đua đã bao quát lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được đề ra trong năm 2016. Qua 6 tháng thực hiện, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của mỗi tỉnh đều đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: tỉnh Bắc Kạn tăng trên 7%; Bắc Giang 8,5%; Hòa Bình gần 7%, Phú Thọ 7,2%; Thái Nguyên trên 17%; Tuyên Quang 7,43% và Yên Bái 5,6%. Cơ cấu kinh tế của các tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng được tăng cường, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tình hình chính trị, trật tự an toàn, xã hội được đảm bảo. Tại Hội nghị, lãnh đạo của 7 tỉnh cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục đổi mới công tác này theo hướng thực chất, hiệu quả, chú trọng khen thưởng, động viên những nơi khó khăn, người lao động trực tiếp. Tăng cường liên kết giữa các tỉnh trong cụm, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch giữa các tỉnh trong Cụm… Hội nghị đã nghe 3 báo cáo tham luận điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái về chăn nuôi thỏ, tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính, tỉnh Thái Nguyên về phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương ghi nhận những kết quả tích cực của các tỉnh trong cụm đạt được 6 tháng vừa qua. Đồng chí đánh giá cao Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc là những địa phương luôn có cách làm mới trong phong trào thi đua, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương mình, làm tốt công tác tuyên dương người tốt việc tốt; khen thưởng kịp thời, đúng lúc. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các tỉnh cần quan tâm chỉ đạo 2 phong trào thi đua lớn là “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú ý tới việc phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần tích cực nâng cao nhận thức trong nhân dân; các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng, nỗ lực cùng cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016. Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải, Cụm trưởng Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc khẳng định: trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng những nỗ lực rất cao, 7 tỉnh trong Cụm đã có bước tăng trưởng khá, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2016. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 còn rất nặng nề, đồng chí Cụm trưởng mong các tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện tốt bình xét thi đua và khen thưởng theo đúng quy định. Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng chí hy vọng các tỉnh trong Cụm sẽ quyết tâm thi đua hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Hoàng Cúc

5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2016

TĐKT – Sáng 29/7, tại Đà Nẵng, Cụm thi đua 5 thành phố (TP) trực thuộc Trung ương bao gồm: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự, có đồng chí Vương Văn Đỉnh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. 6 tháng qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) của 5 TP và công tác thu ngân sách, huy động đầu tư xã hội cao hơn so với cùng kỳ năm 2015 (6 tháng đầu năm, thu ngân sách của 5 TP ước đạt 270 ngàn tỷ đồng, bằng 63,55% thu ngân sách của cả nước). Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát. An sinh xã hội được đảm bảo. Quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thông thoáng hơn. Phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới tiếp tục  được triển khai tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố. An ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, số vụ tai nạn giao thông được giảm trên 3 tiêu chí so cùng kỳ năm trước, số vụ cháy nổ giảm. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng... Tại Hội nghị, ngoài nội dung đánh giá kết quả thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động và bình xét thi đua năm 2016 của Cụm, nhằm kịp thời đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện tốt các nội dung ký kết giao ước thi đua của năm, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 5 năm 2016 – 2020 trong thời gian tới, các thành viên trong Cụm thống nhất sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua theo chủ đề năm của từng thành phố. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu. Đẩy mạnh sự nghiệp văn hoá - xã hội. Giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi năm 2013), các quy định của Chính phủ về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy trình, đủ thủ tục theo quy định. Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng với phương châm: kịp thời, chính xác, công khai, công bằng; chú trọng khen đột xuất và đề xuất khen thưởng tập thể nhỏ và người trực tiếp lao động. Đổi mới phương thức chỉ đạo phong trào thi đua thông qua chỉ đạo điểm tại cơ sở. Mai Thảo

Ngành Tài chính chú trọng cải cách hành chính

TĐKT- Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bộ tài chính tổ chức Họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN 6 tháng cuối năm 2016. Thu NSNN 6 tháng ước đạt 467,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán năm, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015. Chi NSNN 6 ước đạt 562,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. Trong 6 tháng đầu năm đã sử dụng khoảng 2900 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương, chủ yếu để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn, hỗ trợ giống khôi phục sản xuất sau thiên tai, xử ký sự cố môi trường biển nghiêm trọng ở một số tỉnh miền Trung. Kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của ngành Tài chính đó là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường kinh doanh. Bộ Tài chính đã ban hành quyết định công bố 126 thủ tục hành chính, xác lập danh mục 182 thủ tục hành chính cần rà soát, đơn giản hóa, được cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá cao. Tiêu biểu, lĩnh vực thuế, hải quan đã thực hiện rà soát bãi bỏ 31 thủ tục, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục, quy định mới 1 thủ tục; hoàn thành đơn giản hóa TTHC lĩnh vực hải quan liên quan đến giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý cư dân. Đến tháng 5/2016, đã có trên 534 nghìn doanh nghiệp đăng ký khai qua mạng (99% số doanh nghiệp đang hoạt động); có trên 510 nghìn doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ với cơ quan Thuế và ngân hàng thương mại. Tổng cục Hải quan đã thực hiện TTHC điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 73 TTHC (chiếm 43% tổng số TTHC về hải quan); triển khai cổng thanh toán điện tử tại các Cục Hải quan; đã kết nối thực hiện 31 TTHC thông qua cơ chế một cửa quốc gia với 9/14 bộ, góp phần cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện các TTHC thuế, hải quan. Công tác quản lý giá 6 tháng đầu năm đã có kết quả tích cực, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 2,35% so tháng 12/2015, tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2015; bình quân 6 tháng tăng 1,72% so cùng kỳ năm 2015. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính quyết tâm thi đua hoàn thành các nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2016. Trong đó tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thuế, hải quan; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời tổ chức điều hành, quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN. Cùng với đó, quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công trong giới hạn cho phép. Tiếp tục thí điểm cổ phần hóa một số đơn vị sự nghiệp công có đủ điều kiện; đa dạng hóa các loại hình liên doanh, liên kết giữa đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp ngoài công lập nhằm nâng cao số lượng và chất lượng cung ứng dịch vụ công.... Mai Thảo

Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế sơ kết công tác thi đua, khen thưởng

TĐKT - Chiều 28/7, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự, có ông Nguyễn Ngọc Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ 2 Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông chủ trì Hội nghị 6 tháng đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị trong khối đã chủ động tham mưu cho Ban cán sự Đảng và lãnh đạo bộ, ngành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác thi đua, khen thưởng. Nhờ đó, công tác thi đua, khen thưởng của khối đã từng bước đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, bám sát nhiệm vụ chính trị và đặc thù của mỗi bộ, ngành trong khối thi đua, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung thi đua hướng trọng tâm vào nêu cao tinh thần đoàn kết và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, chủ động sáng tạo trong công tác và lao động, sản xuất, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và lập thành tích đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống... Điển hình, Bộ Giao thông vận tải ngay từ đầu năm đã phát động phong trào thi đua với mục tiêu "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng", tiếp tục phát động xây dựng văn hóa công sở "4 xin, 4 luôn"... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tổ chức triển khai hai phong trào thi đua lớn của ngành là “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới” và “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các đơn vị trong ngành Xây dựng tổ chức 231 đợt, chiến dịch thi đua trên mọi lĩnh vực công tác... Công tác khen thưởng ngày càng đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục theo quy định. Chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng được nâng lên rõ rệt, đảm bảo tính công khai, chính xác; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển của các bộ, ngành trong khối. Cùng với đó, các đơn vị trong khối đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hoạt động của khối thi đua được triển khai với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực: tổ chức các chương trình thực tế, tham quan các đơn vị điển hình tiên tiến, các mô hình thi đua tiêu biểu của ngành; trao đổi kinh nghiệm triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành... Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và những năm tiếp theo, Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế kiến nghị, đề xuất với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương một số vấn đề: nghiên cứu sửa đổi Quy chế về xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới để phù hợp với tình hình kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay; xem xét khen thưởng quá trình cống hiến cho các cá nhân đã giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật liên quan đến thi đua, khen thưởng cho cán bộ chuyên trách các bộ, ngành; nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách về cơ sở vật chất và nguồn kinh phí cho công tác tổ chức, chỉ đạo việc tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến... Nguyệt Hà

Trang