Phong trào thi đua

Biểu dương 323 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

TĐKT - Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương, có các đồng chí: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương… Các đại biểu dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương Dự Hội nghị ở các điểm cầu địa phương có các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; các lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có thành tích trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trên toàn quốc giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ: Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ thị 05 là sự tiếp nối, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những giai đoạn trước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân; nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực tế, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.  Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, nền nếp, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trách nhiệm và động cơ đúng đắn, tiên phong, gương mẫu; đấu tranh có hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.  Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Ghi nhận những nỗ lực của các ngành, các địa phương trên toàn quốc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định tặng Bằng khen cho 323 tập thể, cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (tại điểm cầu Trung ương) Vì điều kiện dịch bệnh Covid-19, tại Hội nghị, được sự phân công của Ban tổ chức, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định này; đồng thời thông báo về việc Ban Bí thư Trung ương Đảng ủy quyền cho các ban, bộ, ngành, địa phương trao, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 vào những hội nghị trang trọng phù hợp. Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ chủ trì Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương… Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” do GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.  Mai Thảo

Công tác thi đua, khen thưởng trong quân đội được triển khai toàn diện, đồng bộ

TĐKT - Chiều 11/6, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Bộ Quốc phòng tổ chức Phiên họp 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Trung tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì phiên họp. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác TĐKT đã được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn và đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành. Phong trào thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy tinh thần yêu nước, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã chuẩn bị, tham gia và bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Công tác TĐKT được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các nội dung, biện pháp tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng… Phát biểu kết luận phiên họp, Trung tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao Cơ quan Thường trực đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo báo cáo; đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại phiên họp. Trung tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo, bảo đảm chất lượng tốt. Đức Anh

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động thi đua cao điểm

TĐKT - Ngày 11/6, tại Hà Nội, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết sáng tạo” và ra quân tu bổ định kỳ năm 2021. Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì buổi lễ. Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua. Đợt thi đua cao điểm diễn ra từ ngày 11/6 - 11/8/2021, tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu cụ thể như: Triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh, nghi lễ, sẵn sàng chiến đấu và tu bổ định kỳ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đón tiếp, tuyên truyền; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa tổ chức đón tiếp, tuyên truyền an toàn, hiệu quả. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa chính trị, văn hóa Công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2021- 2025 và những năm tiếp theo” sau khi được Bộ Quốc phòng phê duyệt… Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch COVID-19; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; chú trọng tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động. Để hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua, lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, tích cực đẩy mạnh thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tu bổ định kỳ năm 2021 và lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19, góp phần chung tay cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Trang Lê

Ứng dụng công nghệ để công khai trong thi đua, khen thưởng

TĐKT - Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” là một trong những hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2021 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động và triển khai tại các cấp công đoàn nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Ở nhiều doanh nghiệp, việc phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và nay là chương trình“75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” đã và đang giúp đội ngũ công nhân, lao động phát huy khả năng, sức sáng tạo để thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước. Tạo động lực thi đua sôi nổi Chương trình được triển khai từ tháng 2 đến 31/5/2021 trong bối cảnh các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp tập trung quyết liệt thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khắc phục nhanh hậu quả của đại dịch nên đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động; sự triển khai đồng bộ của các cấp công đoàn, sự vào cuộc trách nhiệm của cán bộ công đoàn các cấp, sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, CNVCLĐ cả nước. Đặc biệt, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã chủ động triển khai, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Chương trình với các chỉ tiêu cụ thể, thống nhất tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, cơ sở vật chất để thực hiện các sáng kiến; các quy định về khen thưởng đối với sáng kiến được áp dụng hiệu quả. Rô-bốt vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 là một sáng kiến tiêu biểu của người lao động. Trong ảnh: Rô-bốt hoạt động tại khu cách ly tập trung huyện Kim Thành (Hải Dương). (ảnh báo Nhân dân) Kết thúc Chương trình, đã có 290.311 lượt đăng ký sáng kiến đến từ tất cả 83 đầu mối công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành trực thuộc Tổng Liên đoàn gửi trực tiếp trên hệ thống phần mềm trực tuyến – địa chỉ https://sangkien.congdoanvietnam.org). Trong số đó có 250.177 sáng kiến cập nhật đầy đủ thông tin hợp lệ theo quy định. Các sáng kiến đến từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau: Sản xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các lĩnh vực y tế, giáo dục… Điều đáng kể là những sáng kiến này đều tiêu biểu, thu hút được sự sáng tạo, gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với doanh nghiệp, người đứng đầu đơn vị hành chính… Kết thúc thời gian cập nhật trực tuyến, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty đã tiến hành xét chọn được 318 hồ sơ sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc nhất đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động khen thưởng. Trong số đó, có 175 sáng kiến trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; 41 sáng kiến trên lĩnh vực công tác cải cách hành chính, xây dựng Đảng, quản lý, điều hành; 82 sáng kiến trên lĩnh vực y tế, giáo dục có và 20 sáng kiến trên lĩnh vực bảo vệ môi trường, antoàn lao động. Các đơn vị có nhiều sáng kiến chất lượng tốt là Công đoàn Than - Khoáng sản, Công đoàn Quốc phòng, Công đoàn Dệt may, Công đoàn Công thương, Công đoàn Xây dựng, Công đoàn Tổng công ty Hàng không; LĐLĐ các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Một số doanh nghiệp có nhiều sáng kiến giá trị làm lợi cao như: Công ty TNHH Samsung Việt Nam Thái Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty Cổ phần Teakwang Vina Industrial. Trong quá trình triển khai Chương trình đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc thi “VNAer tự hào, cống hiến” với 52 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, quy trình làm việc, giải pháp mới nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ, tăng sức cạnh tranh đến từ 21 đơn vị trực thuộc. Phương thức thi trực tuyến với hai nội dung (xây dựng clip truyền thông về phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và thuyết trình sáng kiến online)… Công đoàn Công ty TNHH Pousung Vina (Đồng Nai) tổ chức cuộc thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2021”; thưởng 10 triệu đồng cho công nhân có sáng kiến tiết kiệm 10.000 USD/tháng; Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) tặng giấy khen và tiền thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải tiến sản xuất… Kết quả trên là một minh chứng cho sức sáng tạo phong phú và lòng nhiệt huyết cống hiến của người lao động Việt Nam ở mọi lĩnh vực, ngành nghề; là kết quả của tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn, sự quyết liệt của các cấp công đoàn trong thực hiện chủ trương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Khen thưởng công khai Chia sẻ về thành công của Chương trình, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, bên cạnh phương thức triển khai truyền thống bằng văn bản chỉ đạo lần lượt qua từng cấp công đoàn, Tổng Liên đoàn đã tổ chức một phong trào có kết hợp ứng dụng công nghệ như một kênh đo lường kết quả, đảm bảo tính công khai trong thi đua và khen thưởng và kỹ thuật truyền thông để các nội dung phát động nhanh chóng, trực tiếp đến với đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ và các công đoàn cơ sở trên mọi vùng miền của Tổ quốc. Công đoàn Công ty TNHH Đóng Tàu Huyndai Việt Nam khen thưởng các đoàn viên công đoàn có thành tích trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” Cùng với đó, Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo tổ chức phát động thi đua điểm tại 6 đơn vị cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Hà Nam, Khánh Hòa, Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Qua đó, chương trình đã được lan tỏa rộng khắp; một số nội dung của chương trình cũng được điều chỉnh linh hoạt, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên báo chí, trang thông tin điện tử, các diễn đàn mạng xã hội trong và ngoài hệ thống công đoàn đã có hơn 1 triệu bài viết có nội dung về chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Cổng trực tuyến cũng đã nhận được hơn 13 nghìn tin nhắn hỏi – đáp về cách thức tham gia Chương trình, hơn 1 triệu lượt truy cập. Số điện thoại đường dây nóng có thời điểm nhận được gần 200 cuộc gọi/ngày của đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn đã đổi mới, sáng tạo trong công tác hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thông qua video và các ấn phẩm thiết kế đồ họa thông tin đăng tải trên internet, dán ở các phân xưởng sản xuất, nhà máy… Theo ông Trần Thanh Hải, việc công khai danh sách tên sáng kiến, người có sáng kiến, đơn vị có sáng kiến trước khi tổ chức xét chọn và khen thưởng cũng là một biện pháp tốt góp phần khắc phục những tồn tại trong công tác thi đua, khen thưởng. Bởi một khi công khai là có sự giám sát chéo của các cấp công đoàn, của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và dư luận nên hạn chế được những sai sót, không để lọt những nhân tố xuất sắc trong quá trình xét duyệt. Tuy nhiên, các cấp công đoàn cũng cần rõ ràng hơn, chặt chẽ hơn trong xét chọn, giới thiệu, đề nghị khen thưởng các sáng kiến. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm từ chương trình là hoạt động công đoàn phải tập trung vào những nội dung, vấn đề cụ thể, cách làm sáng tạo và giao nhiệm vụ cho từng cấp công đoàn một cách rõ ràng hơn. Qua đây, các cấp công đoàn cần tự giác, nhanh chóng tiếp cận với những cách làm mới để đáp ứng yêu cầu của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Đặc biệt là cần chú ý đến thi đua ngắn hạn để tập trung mọi nguồn lực cho triển khai thực hiện, đồng thời cần quán triệt quan điểm số lượng đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tham gia một cách tự giác, trách nhiệm và hưởng thụ lợi ích từ phong trào thi đua là thước đo đánh giá hiệu quả và tính thiết thực trong hoạt động công đoàn. Ngọc Tú            

Bến Tre quyết liệt thực hiện Phong trào thi đua Đồng Khởi mới

Tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước                               Ngày 27-3-1948, BCHTW Đảng ra Chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, thi đua không chỉ khơi dạy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo con người, nêu cao tinh thần yêu nước, thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn và “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”... Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ Thi đua lần thứ IV – 12-1966. Ảnh tư liệu Nội dung thi đua phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị từng giai đoạn cách mạng, phải thiết thực, ở tất cả lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Cách tổ chức phong trào thi đua vào dựa vào lực lượng của dân, , tinh thần của dân, để gây hạnh phúc cho dân; các phong trào thi đua phải đa dạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự giác, sự sáng tạo và sức lực của các tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng. Theo Người, “thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao “giúp đỡ những người và những nhóm còn kém theo mức cao hiện nay”, thi đua phải gắn với công tác khen thưởng; khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng đúng người, đúng việc , kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.  Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước không chỉ thể hiện qua những lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, mà nó còn được thể hiện ở sự quan tâm sâu sát của Người đến phong trào thi đua yêu nước, với mong muốn phong trào phải đi sâu vào thực tiễn của đời sống và biến nó thành những hành động cụ thể. Người nhấn mạnh: Muốn thực hiện tốt và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thì phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao lòng yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm, nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phải hướng phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức và bệnh thành tích, sao cho những cá nhân điển hình xuất sắc được tuyên dương không chỉ là những người đại diện xứng đáng, tiêu biểu, tiên phong trong sản xuất và chiến đấu, mà còn là tấm gương về đạo đức cách mạng. Để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, Người cho rằng, phải có sự đánh giá, tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm và đề ra những nội dung phù hợp, sát với thực tiễn của phong trào. “Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người) trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi” Vận dụng vào thực tiễn của tỉnh Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng miền Nam, với Phong trào Đồng khởi 1960, quân và dân Bến Tre đã vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể xem đây là một điển hình thi đua hoàn hảo, từ vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, đến tổ chức lực lượng và tiến hành cuộc Đồng khởi giành thắng lợi. Vì thế, Bến Tre đã vinh dự được Trung ương tuyên dương, phong tặng danh hiệu 8 chữ vàng “Anh dũng Đồng khởi, thắng Mỹ diệt ngụy”. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bến Tre luôn tự hào về truyền thống yêu nước, truyền thống quê hương Đồng khởi anh hùng; khí thế tiến công, tinh thần và ý chí của cuộc Đồng khởi năm 1960 thật sự trở thành “cảm hứng”, là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển Bến Tre trong giai đoạn cách mạng hiện nay.   Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Đội quân tóc dài. Ảnh tư liệu Để khơi dậy tinh thần Đồng Khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng Khởi trong xây dựng chủ nghĩa xã hội”, nhân Lễ kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng khởi (17-01-2015), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 7-01-2015 về phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Nhân dân Bến Tre, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đã cùng chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, tạo ra xung lực mới cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bến Tre và đạt được một số kết quả tích cực trong giai đoạn 2015-2020. Để phát huy hiệu quả của phong trào thi đua Đồng khởi mới trong xây dựng và phát triển quê hương trong những những năm qua và nhằm động viên toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Bến Tre quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về phát động Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của phong trào là nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất và chiến đấu của mọi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và mỗi người dân; phấn đấu xây dựng quê hương Đồng khởi phát triển nhanh, bền vững “trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”. Thấm nhuần lời dạy của Bác về thi đua yêu nước, phong trào thi đua Đồng khởi mới theo Chỉ thị số 01-CT/TU đã xác định rất rõ về nội dung, phương thức thực hiện. Nội dung phong trào thi đua Đồng khởi mới Nội dung thi đua là “Hai chân, ba mũi” có tính bao quát toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Theo đó, “Hai chân” là [1] Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, với các nội dung thi đua: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Chỉ thị 05 khóa XII; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; xây dựng tính nêu gương, rèn luyện người đảng viên, công chức tiêu biểu; nâng cao hiệu lực - hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng chính quyền điện tử, [2] Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với các nội dung thi đua: xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực; giảm nghèo bền vững; xây dựng gia đình hạnh phúc - tiến bộ; xây dựng gia đình, dòng họ học tập; các phong trào thi đua trong ngành y tế, giáo dục; xây dựng địa phương, cơ quan xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng địa phương, cơ quan, trường học đảm bảo an toàn và an ninh trật tự.   Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: H. Hiệp “Ba mũi” là tập trung vào ba nhiệm vụ đột phá là [1] Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với các nội dung thi đua: cải cách thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ; sáng kiến thực hiện công vụ nhanh, hiệu quả; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính vào top 20 cả nước, giữ vững top đầu chỉ số PCI, PAPI, [2] Huy động nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng trong đó tập trung các nội dung thi đua: giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án; trữ nước mưa, nước ngọt, xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển giao thông kết nối liên xã, liên huyện; phát triển các khu, cụm công nghiệp; hoàn thành giai đọa 1tuyeesn hạ tầng đường ven biển và [3] Phát triển nguồn nhân lực tập trung phát động các nội dung như: Công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ; chuyên nghiệp, tăng năng suất; đổi mới công nghệ, thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động sản xuất; áp dụng mô hình quản lý tiên tiến, ứng dụng công nghệ mới phù hợp. Phương thức thi đua Đồng khởi mới Đó là “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua; Xây dựng “điển hình”, học tập “điển hình”, bắt kịp “điển hình”, vượt qua “điển hình”. Để thực hiện các phương thức này, từng cơ quan, đơn vị, địa phương có kế hoạch phát động phong trào thi đua, chọn nội dung, trọng tâm, cụ thể, những việc làm khó; các tiêu chí thực hiện thi đua phải được lượng hóa, giao chỉ tiêu cho từng tập thể, cá nhân, thời gian thực hiện phải thể hiện được thời điểm bắt đầu và kết thúc, có giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện. Phát động thi đua bên trong nội bộ (giữa cá nhân với cá nhân; giữa tập thể với tập thể trong cùng cơ quan, đơn vị, địa phương) và bên ngoài (các cơ quan khối Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể, lực lượng vũ trang huyện, xã...). Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, có cách làm sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Trên từng lĩnh vực chọn và tập trung xây dựng “Điển hình” để làm cơ sở cho việc triển khai phát động phong trào. Chủ động xác định các nhân tố cần xây dựng điển hình tiên tiến, tạo mọi điều kiện để các nhân tố sớm trở thành điển hình; hoặc có biện pháp cụ thể hướng dẫn, động viên để các nhân tố tích cực đăng ký trở thành điển hình. Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Cảnh trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu xây dựng Nông thôn mới nâng cao ở Phú Nhuận, TP. Bến Tre. Ảnh H. Hiệp Biểu dương, khen thưởng và có kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng, hỗ trợ về tinh thần, giải pháp kỹ thuật và điều kiện vật chất để các điển hình tiếp tục phát huy khả năng và sức sáng tạo trong công việc và trong cuộc sống. Tổ chức “Thi đua cùng điển hình tiên tiến” để nâng cao chất lượng, giá trị, tác dụng của phong trào thi đua. Xây dựng, tổ chức hoạt động các mô hình “Câu lạc bộ điển hình tiên tiến”, làm nòng cốt và tạo nguồn báo cáo viên, tuyên truyền viên từ những điển hình tiên tiến, để tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm tới các tổ chức, đối tượng cùng chuyên môn, lĩnh vực, ngành nghề...Thước đo của kết quả phong trào thi đua phải cụ thể và thiết thực, đóng góp hiệu quả vào kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. Xác định Phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” của Bến Tre là phong trào thi đua đặc biệt, với nội dung - phương thức và kết quả phải thật sự nổi trội (hơn mức bình thường), nên các ngành, các cấp trong tỉnh đã và đang tuyên truyền, quán triệt một cách rộng khắp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân: Hiểu đúng - Nhận thức sâu - Đồng thuận cao - Tích cực hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; qua đó, phát huy tối đa tinh thần Đồng khởi năm 1960, tích cực, chủ động, đồng lòng tiến công, đồng bộ, đồng loạt trong triển khai thực hiện, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, và liên tục.  Từ tư tưởng của Chủ tịch và kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua đã khẳng định: Thi đua là cách tốt nhất, thiết thực nhất để gắn chặt tình đoàn kết; phát huy ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Kỳ vọng rằng, với định hướng đúng, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo và có phương pháp, cách thực phù hợp, Bến Tre sẽ thực hiện tốt phong trào Thi đua Đồng khởi mới, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương Bến Tre Đồng khởi anh hùng. Nguyễn Thị Ngọc Thi (Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh)

Thị xã Phổ Yên: Khơi dậy tiềm năng, phát huy lợi thế để phát triển

TĐKT - Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thu hút đầu tư từ bên ngoài, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị. Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phổ Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; Quyết định công nhận thị xã Phổ Yên là đô thị loại III và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai). Thị xã Phổ Yên nằm ở phía Nam của tỉnh Thái Nguyên, tiếp giáp với huyện Sóc Sơn, là cửa ngõ nối liền vùng kinh tế Trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng. Với tổng diện tích tự nhiên hơn 256km2, dân số trên 20 vạn người với 18 đơn vị hành chính trực thuộc. Phổ Yên có vị trí địa lý tiếp giáp với các khu công nghiệp và vùng kinh tế phát triển năng động trong khu vực. Hệ thống giao thông khá thuận lợi và đa dạng gồm tuyến đường Quốc lộ 3, tuyến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tuyến đường sắt và đường thủy nội địa chạy qua. Chính vì vậy, Phổ Yên có những điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là thu hút đầu tư. Những năm qua, thị xã Phổ Yên được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu của tỉnh về thu hút các nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư FDI, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; việc đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp cao…. Để đạt được những kết quả ấy, Phổ Yên luôn chú trọng đến việc phát động, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề theo nhiệm vụ chính trị từng năm. Một số phong trào thi đua tiêu biểu trên địa bàn thị xã những năm qua phải kể đến như: Phong trào thi đua thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Thực hiện cải cách hành chính”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” … và các phong trào thi đua của các tổ chức chính trị - xã hội của thị xã đều mang lại hiệu quả cao, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Ông Bùi Văn Lương, Bí thư, Chủ tịch UBND  thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Cùng với các giải pháp cụ thể và đồng bộ nhằm tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể hệ thống chính trị về nhiệm vụ và chủ trương của tỉnh trong giai đoạn mới, thị xã thường xuyên quan tâm chú trọng đến vai trò đặc biệt của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng được đánh giá vừa là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, vừa là biện pháp để quản lý thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị nhằm khuyến khích, động viên mọi người hăng hái thi đua lập thành tích trong công tác, lao động và sản xuất.” Phát huy tối đa những thuận lợi và vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Phổ Yên tiếp tục đoàn kết, chủ động, đổi mới, năng động, sáng tạo, đề ra các phong trào thi đua nhằm thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội xây dựng thị xã. Trong đó, xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá là giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng kết cấu hạ tầng của thị xã. Giai đoạn 2016 - 2020, thị xã đã giải phóng mặt bằng được gần 100 công trình, dự án với tổng diện tích khoảng 1.500 ha; thu hút được nhiều nhà đầu tư vào địa bàn; trong đó tập trung vào các dự án như: Khu công nghiệp Điềm Thụy, Khu công nghiệp Yên Bình, đường Vành đai 5, Khu Công nghiệp Yên Bình mở rộng 136ha, các khu đô thị, các khu tái định cư... Đến nay, các dự án đầu tư trên địa bàn đã và đang hoạt động hiệu quả, góp phần rất tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thị xã và đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã duy trì ở mức tăng trưởng cao Trong giai đoạn vừa qua, hàng năm, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm luôn duy trì khoảng 20%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn năm 2019 đạt hơn 675 nghìn tỷ đồng, chiếm 92% giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt 26,1 tỷ USD, chiếm 96,7% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.600 tỷ đồng; văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục đạt nhiều tiến bộ mới. Thị xã duy trì 100% số trường học, trạm y tế các xã, phường đạt chuẩn quốc gia; tiếp tục duy trì và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực được triển khai thực hiện tốt, nhiều năm liên tục Phổ Yên được đánh giá đứng trong tốp đầu của tỉnh về công tác cải cách hành chính. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh. Đời sống nhân dân được nâng lên rõ rệt. Việc phát động và triển khai sâu rộng nội dung các phong trào thi đua trong thời gian qua trên địa bàn thị xã Phổ Yên đã đạt kết quả tốt, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra. Thị xã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018 về trước mục tiêu đề ra 2 năm, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng đô thị loại III theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, về trước 1 năm so với Nghị quyết. 4 năm liên tục (từ 2016 - 2019) thị xã Phổ Yên luôn dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện, thành, thị và được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, của tỉnh. Với những thành tích xuất sắc, năm 2019, thị xã Phổ Yên vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2) và Huân chương Lao động hạng Ba (lần 2). “Giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ chính trị cũng như phong trào thi đua yêu nước đặt ra cho thị xã Phổ Yên trong thời kỳ đổi mới, hội nhập phát triển là rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu cao hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân các dân tộc trên toàn thị xã. Với truyền thống và những thành tựu to lớn đã đạt được trong những năm qua. thị xã Phổ Yên quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Phổ Yên trở thành thành phố vào trước năm 2025 và góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng văn minh, giàu đẹp.” - Ông Bùi Văn Lương, Bí thư, Chủ tịch UBND  thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên khẳng định. Trang Lê

Hà Tĩnh đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

TĐKT - Ngày 24/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Hầu hết các phong trào có sự đổi mới về hình thức, nội dung, đạt hiệu quả thiết thực, được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực, tạo động lực tinh thần to lớn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đối ngoại - công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tuy vậy, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng vẫn còn một số hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chưa tập trung, thiếu cụ thể. Phong trào phát triển chưa đồng đều, có lúc, có nơi còn hình thức, hiệu quả chưa rõ nét; công tác sơ, tổng kết, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên… Công tác khen thưởng có nội dung còn thiếu kịp thời, phạm vi ảnh hưởng của thành tích chưa có sức lan tỏa lớn, tỷ lệ khen thưởng cho nông dân, công nhân, người lao động có thành tích còn thấp. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với Chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua giai đoạn 5 năm, đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể của từng năm, từng đợt thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với phương châm: “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua yêu nước, chống các biểu hiện phô trương, hình thức. Các phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua cụ thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, thiết thực, lan tỏa, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các ngành, địa phương, cụm, khối thi đua; giữa các tổ chức trong từng đơn vị. Thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo lan tỏa để nêu gương, học tập, nhân rộng. Quá trình chỉ đạo, thực hiện phải gắn thi đua với khen thưởng. Việc xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải dựa trên kết quả thực chất của phong trào thi đua, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Đảng, Nhà nước; bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan. Khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình phải đảm bảo toàn diện trên các lĩnh vực, chú trọng những người trực tiếp công tác, lao động, chiến đấu, đặc biệt là công nhân, nông dân, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, tài năng trẻ, các mô hình điển hình về phát triển sản xuất, kinh doanh ở những vùng khó khăn, những lĩnh vực khó; biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng những giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm hiệu quả trong công tác, sản xuất, kinh doanh, học tập, gương “người tốt, việc tốt”, dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; kịp thời thể chế hóa các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng thành các quy định, quy chế để quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khen thưởng theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy và nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hữu Thông

Sôi nổi phong trào thi đua “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động”

TĐKT - Nhận thức rõ, công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai sáng kiến tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử trong công nhân, viên chức, lao động. Thành công của Cuộc thi đã góp phần lan tỏa phong trào thi đua tìm hiểu, học tập pháp luật về bầu cử sôi nổi, rộng rãi trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Những con số ý nghĩa Diễn ra từ 00h00 ngày 3/5/2021 và kết thúc lúc 23h55 ngày 16/5/2021, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức là một hoạt động trọng tâm của công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong CNVCLĐ. Mặc dù việc triển khai trong thời gian ngắn (2 tuần), đúng vào dịp nghỉ lễ 30/5 – 1/5 nhưng cuộc thi được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng và khẩn trương thực hiện. Cuộc thi đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thuộc 83/83 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tham gia, với 534.709 lượt CNVCLĐ dự thi. Nhiều liên đoàn lao động tỉnh, thành phố đã có cách thức triển khai hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, như: Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (hơn 77 nghìn lượt người tham gia), Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An (hơn 38 nghìn lượt), Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai (hơn 35 nghìn lượt), Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên (hơn 29 nghìn lượt), Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh (gần 27 nghìn lượt). Một số liên đoàn lao động tỉnh khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên như Yên Bái, Sơn La, Gia Lai, Kon Tum… có số lượng đoàn viên, CNVCLĐ ít, điều kiện triển khai khó khăn nhưng đều có từ hơn 5 - 8 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia dự thi. Đặc biệt, có một số LĐLĐ huyện đã vận động với tỷ lệ cao đoàn viên, CNVCLĐ tham gia như: LĐLĐ huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa); một số công đoàn cơ sở ở tỉnh Thừa Thiên Huế có 99% người lao động dự thi bằng điện thoại thông minh. Kết thúc cuộc thi, có gần 39 nghìn CNVCLĐ đã trả lời đúng 13/13 câu hỏi trắc nghiệm. Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh, ngành đã căn cứ thêm kết quả thi tự luận để quyết định trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của địa phương mình. Đó là những con số biết nói, cho thấy sức hút của cuộc thi khá lớn, đã tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi trong CNVCLĐ tìm hiểu, học tập pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa các kiến thức pháp luật, thông điệp về bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Những thông điệp truyền cảm hứng Điều đáng ghi nhận thông qua cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật bầu cử trong CNCLĐ đó là những hình ảnh đẹp, những thông điệp, những bài thơ ca quần chúng, mang ý nghĩa to lớn, thể hiện ý thức trách nhiệm của người CNVCLĐ đối với cuôc bầu cử trên mạng xã hội, góp phần đầy lùi thông tin tiêu cực, chống phá cuộc bầu cử - Ngày hội của toàn dân tộc ta. Chị Dương Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BCH Công đoàn Chi nhánh may Phú Bình 3 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên) đã gửi đến Cuộc thi hình ảnh ý nghĩa kèm những dòng nội dung: Ngày 23 tháng 5 tới đây trong cơn bão của dịch bệnh COVID trên tinh thần thực hiện nghiêm túc 5K,tuy nhiên trách nhiệm của một công dân,chúng tôi vẫn tích cục tham gia bầu cử để bầu ra những người đủ đức đủ tài, tâm sáng trí bền. Tôi mong muốn những ứng cử viên được chúng tôi và nhân dân tin tưởng giao trọng trách sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và đem hết khả năng, tâm huyết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Mong muốn các ứng cử viên sau khi trở thành ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, ngoài việc quan tâm đến tình hình chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước sẽ là cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp”. Bức ảnh ý nghĩa của BCH Công đoàn Chi nhánh may Phú Bình 3 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Thái Nguyên) Còn nữ công nhân Nguyễn Hương Giang (Thanh Hóa) đã chia sẻ: Qua cuộc thi, tôi được hiểu nhiều hơn về cuộc bầu cử ý nghĩa. Đặc biệt, đọng lại trong tôi là một bài thơ rất ý nghĩa mà tôi đã đọc được. “Tháng năm ngày hội non sông Cư tri cả nước một lòng thi đua Đại biểu Quốc hội phải lo Hội đồng các cấp là cho chính mình Bầu sao cho thật anh minh Chẳng vì lợi ích riêng mình mà nên Chọn người xứng đáng bầu lên Được thêm ích nước lại thêm lợi nhà Dẫu rằng Quốc hội ở xã Chung tay bầu cử ấy là của dân Hội đồng lại ở rất gần Sáng suốt lựa chọn góp phần đi lên Cử tri xin nhắc chớ quên Chủ nhật bầu cử nhớ quyền công dân.” Ông Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao, cuộc thi là một hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ tuyên truyền chính trị - pháp luật, giúp cho đoàn viên, CNVCLĐ hình thành thói quen tự giác, quan tâm và chủ động tìm hiểu để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật. Hiệu ứng của cuộc thi cũng đã thúc đẩy hành động của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt quyền công dân; tích cực, tự giác, chủ động tham gia bầu cử, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2026. Những con số ấn tượng, những thông điệp ý nghĩa là kết quả của tư duy đổi mới, đột phá trong hướng dẫn, chỉ đạo cuộc thi. Công tác truyền thông về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi cũng được chú trọng triển khai với nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận CNVCLĐ. Điều đó cũng phản ánh khả năng thuyết phục, vận động của những người làm công tác tuyên truyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với “Ngày hội của toàn dân”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xây dựng các thông điệp bằng hình ảnh, video hướng dẫn để tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử và mạng xã hội. Cuộc thi ứng dụng trực tuyến với giao diện khoa học, dễ sử dụng, tích hợp với sử dụng các mạng xã hội phổ biến như facebook, zalo và hộp thư điện tử (gmail), nhất là việc xuất hiện “bản đồ” tên từng đơn vị cấp tỉnh, ngành với số lượng CNVCLĐ đăng ký và số lượt thi đã tạo khí thế thi đua, cạnh tranh giữa các địa phương, ngành và giữa từng người dự thi với nhau. Việc thống kê kết quả tự động đến công đoàn cấp trên cơ sở và danh sách đoàn viên, CNVCLĐ tham gia dự thi ở từng công đoàn cơ sở là sự công khai trong thi đua, cũng là căn cứ để đánh giá khách quan hiệu quả công tác triển khai thực hiện ở các cấp công đoàn. Các cấp công đoàn đã tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, đồng thời giao chỉ tiêu cho các công đoàn cơ sở. Nhờ vậy, đã tạo ra được chuỗi hoạt động truyền thông về cuộc thi có hiệu ứng lớn nhất… Mai Thảo        

Đảng bộ tỉnh Lai Châu: Học tập Bác là việc làm tự giác, nhiệm vụ thường xuyên

TĐKT – Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh bằng nhiều hình thức, biện pháp sáng tạo. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tạo động lực, sức mạnh tinh thần to lớn giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn nên cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo để bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp. Kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” và “làm theo” Tỉnh ủy Lai Châu xác định đây là nhiệm vụ và giải pháp quan trọng, xuyên suốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng tỉnh Lai Châu phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Trên tinh thần đó, cùng với việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị toàn khóa và hằng năm, Tỉnh ủy đã đề ra chủ đề lãnh đạo “Hành động, kỷ cương, hiệu quả”, đồng thời xác định hai nội dung đột phá giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở nghiêm túc cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch, xác định nội dung đột phá theo giai đoạn và từng năm phù hợp với tình hình thực tiễn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua, yêu nước. Việc tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách kịp thời, nghiêm túc, sâu rộng và hiệu quả theo tinh thần đổi mới, cách làm sáng tạo. Từ năm 2016 đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 9.630 hội nghị học tập, quán triệt cho 198.835 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đạt tỷ lệ trung bình trên 97% và tuyên truyền đến 756.811 lượt đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân.  Qua đó, góp phần làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó bồi đắp thêm tình cảm sâu sắc với Bác Hồ kính yêu; xác định được việc học tập và làm theo là nhiệm vụ rất quan trọng không chỉ xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh mà còn xây dựng văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa, xác định nội dung đột phá phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình để triển khai thực hiện, mang lại hiệu quả thiết thực. Nội dung tập trung vào việc duy trì và thực hiện nghiêm quy chế, chương trình làm việc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong phong cách làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của các cơ quan, đơn vị được rà soát, bổ sung kịp thời theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; niêm yết công khai tại trụ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện. Hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Công tác tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn, phù hợp với từng địa bàn như tuyên truyền miệng, lồng ghép với hoạt động chiếu bóng vùng cao, biểu diễn văn nghệ quần chúng hay qua hệ thống tin, bài, phóng sự, ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, nhất là biên dịch tài liệu, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số. Việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa ngày càng trong xã hội. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị, toàn tỉnh có 1.425 tập thể, 3.371 cá nhân được các cấp khen thưởng; 547 tập thể và 2.466 cá nhân được biểu dương, trong đó có 1 tập thể, 2 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Qua đó, kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội. Tạo bước đột phá 5 năm nhìn lại, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai hàng loạt các giải pháp sáng tạo, đổi mới, đột phá, gắn liền việc thực hiện Chỉ thị với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra kết quả quan trọng đáng ghi nhận. Rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đến nay không còn tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Kinh tế phát triển nhanh và khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, chất lượng tăng trưởng có tính bền vững. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, nhất là hạ tầng thiết yếu nông thôn, đô thị. Hệ thống trường, lớp học, cơ sở đào tạo được sắp xếp tinh gọn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đặc biệt khó khăn có chuyển biến tích cực. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp, toàn tỉnh có 170 trường chuẩn quốc gia, đạt gần 50%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, sắp xếp theo hướng tinh gọn. Chất lượng khám bệnh, chữa bệnh được nâng lên, nhiều kỹ thuật mới, tiên tiến được áp dụng. Thể lực và tuổi thọ trung bình của người dân từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân 4,75%/năm, năm 2020 còn 16,7%, 2 huyện Than Uyên và Tân Uyên được Chính phủ công nhận thoát nghèo năm 2018. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nông dân được cải thiện rõ rệt. Thành phố Lai Châu được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; năm 2020 huyện Tân Uyên và trên 40% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền biên giới quốc gia. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Lai Châu những năm qua càng khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giá trị đó đã và đang thấm sâu vào từng trái tim, khối óc của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở Lai Châu để tiếp tục lan tỏa, tạo thành nhiều việc làm hay, hành động đẹp trong xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị tỉnh trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Lai Châu phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Minh Phương

Phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”

TĐKT - Trước diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã tăng cường lực lượng cho các tổ, chốt; tham gia đề xuất với Bộ Quốc phòng điều động tăng cường lực lượng của các Quân khu, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, lực lượng dân quân tự vệ và chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh (XNC) trái phép” ở khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sơn La tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19 Phong trào được phát động nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tham gia cùng BĐBP phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 và XNC trái phép ở khu vực biên giới. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh lây lan từ bên ngoài vào Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, những ngày qua, nhiều đơn vị thuộc BĐBP đã phát động và triển khai thực hiện phong trào với nhiều hoạt động thiết thực. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo, BĐBP Sơn La tăng cường tuần tra biên giới, ngăn chặn người vượt biên trái phép Ngay sau lễ phát động, các đơn vị đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng tổ chức tuyên truyền về phòng, chống Covid-19; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả như: Qua hệ thống loa phát thanh của xã, bản biên giới; sử dụng loa di động và phương tiện của đơn vị, tổ, đội công tác tiến hành tuyên truyền lưu động, kết hợp phát tờ rơi cho người dân trên địa bàn,... Đồng thời, các đơn vị đã vận động đại diện các thôn, bản, các hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương, đồn biên phòng và hướng dẫn của ngành y tế. Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc người ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho trưởng thôn, y tế thôn, chính quyền địa phương và đồn Biên phòng. Thực hiện “3 không”: Không XNC trái phép; không bao che, tiếp tay XNC trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới XNC trái phép. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị tuyên truyền cho bà con khu vực biên giới đấu tranh với hoạt động XNC trái phép và phòng, chống dịch Covid-19 Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP đề nghị các địa phương, đơn vị  kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố giác hoạt động XNC trái phép, tạo động lực thúc đẩy phong trào phát triển sâu rộng, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 và ngăn chặn có hiệu quả hoạt động XNC trái phép ở khu vực biên giới. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phương Thanh

Trang